Phân biệt Rise và Raise?

Điểm giống nhau Dạng từ động từ (v) Nghĩa move upwards: dịch chuyển theo hướng lên trên (mọc, nâng lên, giơ lên…). Điểm khác nhau Rise Raise Cách đọc                    /rʌɪz/ /reɪz/ Nghĩa là hành động do một người, hay vật tự làm. Nói cách khác, đây là một nội động…