Chương 1 – Chapter 1

  QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— Luật số: 91/2015/QH13 The Law No. 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 Hanoi, November 24, 2015