Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

KINH PHẬT NÓI BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành (!) Translated and annotated by the Chung Tai Translation Committee Based on the Chinese translation by Kashyapa-matanga and Gobharana of the Later Han Dynasty March 2009 v1.3 (!) Ghi chú: Cả bản dịch Tiếng […]