Luật trẻ em – Law on Children

Nguồn text Tiếng Việt ở đây Nguồn text Tiếng Anh ở đây Paralleled text by sachsongngu.top QUỐC HỘI THE NATIONAL ASSEMBLY ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————— Luật số: 102/2016/QH13 Number: 102/2016/QH13 Hà…