Credit

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là thông tin về nguồn text, hình ảnh Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt đăng trên website sachsongngu. Do những truyện này không có phần credit trong bài viết nên được liệt kê tại trang này. Tất cả các truyện bên dưới dều do sachsongngu sắp text.

1. Trại súc vật, dịch giả Phạm Minh Ngọc, nguồn text Tiếng Việt tại tve-4u. Nguồn text Tiếng Anh tại gen.lib.rus.sc
2. Mary Poppins, dịch giả Minh Đức, Phương Nam, nguồn text Tiếng Việt tại tve-4u. Nguồn text Tiếng Anh tại gen.lib.rus.sc
3. Ông già và biển cả, dịch giả Lê Huy Bắc (?), nguồn text Tiếng Việt tại tve-4u. Nguồn text Tiếng Anh tại gen.lib.rus.sc
4. Ông già và biển cả, dịch giả không rõ, nguồn text Tiếng Việt tại tve-4u. Nguồn text Tiếng Anh tại read.gov. Thứ tự đăng trên website sachsongngu dựa trên bảng Tiếng Anh. Hình ảnh trong bài tại americanliterature.com.
5.Truyện cổ tích Grim, dịch giả Lương Văn Hồng, nguồn text Tiếng Việt tại tve-4u. Nguồn text Tiếng Anh tại gen.lib.rus.sc. Bảng dịch Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh dịch từ Tiếng Đức.

Chúng tôi thành thật biết ơn các thành viên website tve-4u đã chia sẻ ebook cho những truyện này.