Phân biệt Rise và Raise?

Điểm giống nhau

Dạng từ động từ (v)
Nghĩa move upwards: dịch chuyển theo hướng lên trên (mọc, nâng lên, giơ lên…).

Điểm khác nhau

Rise Raise
Cách đọc                    /rʌɪz/ /reɪz/
Nghĩa là hành động do một người, hay vật tự làm. Nói cách khác, đây là một nội động từ(intransitive verb) là hành động mà một người hay một vật tác động vào người, vật khác.  Nói cách khác, đây là một ngoại động từ (transitive verb) – hành động hướng vào chủ thể khác .
Mẫu câu không có tân ngữ đi kèm sau động từ

S+V(rise)

luôn có tân ngữ đi kèm sau động từ.

S+V(raise)+ O(object)

Ví dụ

We will rise above the ashes.

I rise up every day at 6.00

Raise your hands if you have any questions.

My dad raises me up every day.

Bí quyết: Bạn có thể học thuộc cách dùng từ “raise” qua bài hát nổi tiếng – “You raise me up”. Nghe bài hát và xem lời tại đây.

Y Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *