2. Báo cáo tài chính

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Accountant: OK. Norma has asked me to go over some of the ratios I used in the report which I sent you last week. The first of these is on page 3 – working capital. Everyone got it? OK. Working capital is quite simple – It’s the current assets divided by the current liabilities. Any questions?

Tiếng Việt

Được. Norma đã bảo tôi xem xét kĩ lưỡng một vài hệ số tôi đã sử dụng trong bản báo cáo tôi gửi bạn vào tuần trước. Cái đầu tiên trong số đó là ở trang 3 – vốn lưu động. Mọi người hiểu chưa? OK. Vốn lưu động khá là đơn giản – Nó là tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn. Ai có câu hỏi nào không?

Norma: Yes. What’s it for?
Accountant: Well, it basically tells us whether we have enough short-term assets to cover our short term debt. If we don’t, we could be in trouble. OK? Good. Next is return on assets. This is net income plus interest expense divided by total assets.
Tiếng Việt

Ồ, về cơ bản nó cho chúng ta biết liệu chúng ta có đủ tài sản ngắn hạn để bù đắp cho nợ ngắn hạn không. Nếu như không đủ, chúng ta có thể gặp rắc rối. OK? Tốt. Tiếp theo là tỉ số lợi nhuân ròng trên tài sản. Đây là thu nhập ròng cộng chi phí trả lãi chia cho tổng tài sản.

Before you ask, it allows us to evaluate the way we use our assets. It can help us decide whether or not we should start a new project, for example, by comparing the return expected against the normal borrowing costs. Is that clear?
Tiếng Việt

Trước khi bạn thắc mắc, hệ số này cho phép chúng ta đánh giá cách chúng ta sử dụng tài sản. Nó có thể giúp chúng ta quyết định liệu chúng ta có nên bắt đầu một dự án mới không, ví dụ như, bằng cách so sánh lợi tức dự kiến với chi phí đi vay thông thường. Vậy có dễ hiểu không?

Susan: I have a question. What’s debt/asset ratio?
Accountant: I was just coming to that. It tells us what proportion of the enterprise’s assets are being financed through the use of debt. If this ratio is high in a market with increasing interest rates, creditors are going to get worried.
The debt/asset ratio determines the funding leverage of the enterprise. OK, if there are no questions, I’d like to …
Tiếng Việt

Vừa đúng lúc tôi sắp nói đến chỗ đó. Nó cho chúng ta biết tỉ lệ số tài sản của công ty đang được tài trợ bởi việc dùng các khoản nợ. Nếu tỉ lệ này cao ở trên thị trường cộng với lãi suất tăng, người cho vay sẽ thấy lo lắng.
Tỉ lệ nợ trên tài sản xác định đòn bẩy vốn của công ty. Được rồi, nếu không có câu hỏi gì, tôi xin...

READING
Accountant: The financial statements of a company are the most important documents that a company produces. Investors, credictors, banks, customers, everybody reads the statements. The accounts show what a company does with its money, how profitable it is, and also how rish- worthy it is. And you can see warning signs for the future. Our stock exchanges depend on properly prepared accounts.

Tiếng Việt

Kế toán: Những báo cáo tài chính của một công ty là những tài liệu quan trọng nhất. Các nhà đầu tư, chủ nhợ, ngân hàng hay khách hàng, tất cả họ đều đọc báo cáo. Sổ kế toán cho thấy một công ty đang làm gì với số tiền của mình. Những lợi nhuận và cả mối rủi ro mà công ty đang có. Và bạn có thể thấy những tín hiệu cảnh báo trong tương lai. Giao dịch cổ phiếu phụ thuộc hoàn toàn vào những gì đã được ghi trong sổ kế toán.

Trader: I agree that the accounts of the companies have a lot ò information, but it’s very hard to understand it all. In my job, I need to know the financial situation of a company. People interested in the stock exchanges rely on experts like me. But there are also many other sources of information. As for the accounting rules, they don’t interest me, or anyone else, at all. that’s stuff for the accountants.
Tiếng Việt

Thương gia: Tôi đồng ý rằng số sách kế toán của một công ty có rất nhiều thông tin nhưng để hiểu chúng thì thật sự rất khó. Đối với tôi, tôi cần phải biết tình hình tài chính của doanh nghiệp đó như thế nào. Mọi người có hứng thú vào việc đầu tư chứng khoán, và phải dựa vào những nhà chuyên gia giống như tôi. Nhưng cũng có rất nhiều nguồn dữ liệu thông tin khác. Như là những quy tắc trong kế toán, chúng không làm tôi bận tâm hoặc bất kỳ người nào khác cũng vậy.

Investor: All those numbers, and I haven’t got a clue what they all mean. Pages and pages of them, and apparently they are often only ‘estimates’ or they can be interpreted in one of many ways. What’s the point when the accountant themselves can’t agree on how to show the numbers? Most of us need a lot more information and knowledge about a company than what we get in the accounts.
Tiếng Việt

Nhà đầu tư: Tất cả những con số mà tôi không hiểu chúng có ý nghĩa ra sao. Từ trang này sang những trang khác thường chỉ là những dữ liệu mang tính ước lượng hoặc có thể họ đã không dịch chúng sang nhiều cách khác. Điều quan trọng ở đây là những kế toán viên ngay cả chính họ cũng không biết chọn cách biểu thị những con số như thế nào. Hầu hết chúng tôi đều cần thêm những thông tin và kiến thức về một công ty hơn là những số liệu ghi trong sổ kế toán của họ.

Layman: Is it all really that hard? Can’t we just look at the profit or loss of the company to find out how it’s doing? I don’t see all the fuss. Accountants are  there to tell us about the numbers, and I thought that’s what they do. They are trained to report these numbers, and it can’t be that hard to count up everything that’s happened.
Tiếng Việt

Người thường: Điều đó thật sự khó ư? Chúng tôi không thể nhìn thấy lợi nhuận hay mức lỗ của công ty để xem họ hoạt động ra sao? Tôi không cần xem mớ phức tạp này. Những kế toán viên cho chúng tôi xem những con số và tôi nghĩ đó là những điều họ làm.

Managing Director: This is exactly the problem. There are many ways to change the numbers to give a better picture. Some of my peers have been guilty of doing just that. The accountants and auditors have to take responsibility for the way that numbers are reported. Accountants and their work are extremely important, they just need to make it all alittle easier to understand. 
Tiếng Việt

Giám đốc điều hành: Đây chính xác là vấn đề. Có nhiều cách thay đổi những số liệu để cục diện công ty trở nên tốt hơn. Một vài đồng nghiệp của tôi đã từng phạm lỗi khi làm những điều như vậy. Những kế toán viên và kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm cho những số liệu họ đã báo cáo. Kế toán viên và công việc của họ thật sự rất quan trọng, họ chỉ cần làm tất cả trở nên dễ hiểu hơn một chút. Biên dịch: Thiên Ý