8. Qua Sông

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
8. The Crossing8. Qua Sông
The centurion .. commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land.Viên sĩ quan chỉ huy… ra lệnh cho họ phải bơi, đầu tiên là lao mình xuống biển rồi lên đất liền.
And the rest, some on boards and some on broken pieces of the ship.Những người còn lại, kẻ nắm được những tấm ván, người ôm được những mảnh vỡ của con tàu.
And so it came to pass, that they escaped all safe to land.Và cứ thế họ vượt biển, trốn thoát an toàn lên đất liền.
The Acts of the Apostles , Chapter 27Sách tông đồ công vụ, chương 27
The top of the sandy bank was a good six feet above the water.     Chỗ cao nhất của bờ cát cách mặt nước khoảng gần hai mét.
From where they sat, the rabbits could look straight ahead upstream, and downstream to their left. Từ chỗ đang ngồi, đàn thỏ có thể nhìn thằng về phía thượng nguồn và phía hạ nguồn ở bên trái.
Evidently there were nesting holes in the sheer face below them, for as the light grew they saw three or four martins dart out over the stream and away into the fields beyond. Rõ ràng là có những cái hang ẩn náu ngay ở bên bờ sông dựng đứng phía dưới, bởi khi trời sang hơn chúng thấy ba hoặc bốn con chim nhạn bay vụt qua sông đến với những cánh đồng ngoài xa kia.
In a short time one returned with his beak full, and they could hear the nestlings squeaking as he flew out of sight beneath their feet. Một lúc sau, một con trở về mỏ quắp cái gì đó và bầy thỏ có thể nghe thấy tiếng những con chim non chiêm chiếp kêu lên khi thấy chim bố bay đi khuất tầm mắt dưới chân chúng.
The bank did not extend far in either direction. Bờ sông không trải dài ở cả hai phía.
Upstream, it sloped down to a grassy path between the trees and the water. Về phía thượng lưu, nó thoai thoải chạy xuống một con đường xanh rì nằm giữa những hàng cây và dòng nước.
This followed the line of the river, which ran straight from almost as far away as they could see, flowing smoothly without fords, gravel shallows or plank bridges. Immediately below them lay a wide pool and here the water was almost still. Nó men theo dòng chảy của con sông, chạy thẳng xa hút tầm mắt, một dòng chảy êm đềm không có chỗ nước cạn, không có chỗ lòng sông lổn nhổn đá cuội hoặc có ván cầu bắc ngang.
Away to their left, the bank sloped down again into clumps of alder, among which the stream could be heard chattering over gravel. Xa một chút về phía tay trái, bờ sông thoải thoải chạy xuống lùm tổng quán sủi và chỉ ở đây mới có thể nghe tiếng nước róc rách chảy qua đá sỏi.
There was a glimpse of barbed wire stretched across the water and they guessed that this must surround a cattle wade, like the one in the little brook near the home warren. Thoáng thấy một sợi dây thép chăng qua sông và lũ thỏ đoán chắc nó bao quanh vũng nước cho bò uống, cũng giống như cái vũng trên dòng suối nhỏ ở gần cánh đồng thỏ quê nhà.
Hazel looked at the path upstream.     Cây Phỉ nhìn cong đường hướng về phía thượng nguồn.
'There's grass down there,' he said. 'Let's go and feed.' “Trên đấy có rất nhiều cỏ,” chú lên tiếng “hãy xuống đó ních cho no bụng cái đã.
They scrambled down the bank and set to nibbling beside the water.     Đàn thỏ bò xuống bờ dốc, nhấm nháp những ngọn cỏ non mọc ở triền sông.
Between them and the stream itself stood half-grown clumps of purple loosestrife and fleabane, which would not flower for nearly two months yet. Giữa chúng và dòng nước là những bụi thiên khuất tím mới cao bằng nửa những cây trưởng thành và cây phliban phải gần hai tháng nữa mới ra hoa.
The only blooms were a few early meadowsweet and a patch of pink butterbur. Đó đây có thể thấy một vài cây râu dê nở sớm và một vạt hoa bớttơ hồng.
Looking back at the face of the bank, they could see that it was in fact dotted thickly with martins' holes. Đứng ở đây, nhìn ngược lên bờ dốc, đúng là trên bờ điểm lấm tấm tổ nhạn.
There was a narrow foreshore at the foot of the little cliff and this was littered with the rubbish of the colony--sticks, droppings, feathers, a broken egg and a dead nestling or two. Một dải đất bồ hẹp nằm ngay dưới chân bờ dốc đầy những đồ rác thải của kẻ xâm lược - củi mục, phân, lông chim, một quả trứng vỡ và một hai chú chim non đã chết.
The martins were now coming and going in numbers over the water. Chim nhạn mùa này kéo đến đây và chúng đi thành từng đàn vượt qua mặt nước.
Hazel moved close to Fiver and quietly edged him away from the others, feeding as he went.     Cây Phỉ bước lại gần Thứ Năm, lặng lẽ dẫn chú tách xa khỏi đàn, vừa đi vừa ăn cỏ.
When they were a little way off, and half concealed by a patch of reeds, he said, 'Are you sure we've got to cross the river, Fiver? What about going along the bank one way or the other?' Khi chúng đã ở cách bọn kia một quãng và gần như được bãi sậy che giấu, Cây Phỉ lên tiếng, “Em có chắc là chúng ta cần phải qua sông không, Thứ Năm? Thế đi dọc bờ sông có được không hay còn có cách nào khác không?” 
'No, we need to cross the river, Hazel, so that we can get into those fields--and on beyond them too.     “Chúng ta cần qua sông, Cây Phỉ à. Chỉ như thế mới có thể đến được những cánh đồng kia - và còn có thể vượt qua cả những cánh đồng ấy nữa.
I know what we ought to be looking for--a high, lonely place with dry soil, where rabbits can see and hear all round and men hardly ever come. Em biết cái mà chúng ta phải tìm kiếm - một nơi có địa hình cao, cách biệt, đất khô ráo nơi thỏ có thể nhìn ra chung quanh, nghe được các tiếng động và con người khó có thể tìm đến được.
Wouldn't that be worth a journey?' Chả nhẽ như thế không đáng để chúng ta cố gắng sao?” 
'Yes, of course it would.     “Phải tất nhiên là thế rồi.
But is there such a place?' Nhưng tìm đâu ra được một nơi như thế?” 
'Not near a river--I needn't tell you that.     “Không được ở gần sông - em đâu cần phải nói với anh điều đó.
But if you cross a river you start going up again, don't you? We ought to be on the top--on the top and in the open. Nhưng một khi đã qua sông được thì anh có thể đi lên cao hơn, đúng không nào? Chúng ta cần lên chỗ cao nhất - một chỗ thật cao và trống trải.
'But, Fiver, I think they may refuse to go much further.     “Nhưng Thứ Năm này, anh nghĩ bọn họ có thể không muốn đi xa hơn.
And then again, you say all this and yet you say you're too tired to swim?' Mà còn điều này nữa, em nói tất cả mọi người phải đi nhưng em lại nói mình quá mệt để có thể bơi qua sông.
'I can rest, Hazel, but Pipkin's in a pretty bad way.     “Em có thể nghỉ lấy sức, Cây Phỉ à, nhưng quả là Nồi Đất có một ngày tồi tệ.
I think he's injured. Em nghĩ hình như nó bị thương.
We may have to stay here half the day. Chúng ta có thể phải nghỉ lại đây khoảng nửa ngày.
'Well, let's go and talk to the others.     “Ừ, nhưng chúng ta hãy đi nói với mọi người như thế.
They may not mind staying. Họ có thể không phiền nếu nghỉ lại đâu.
It's crossing they're not going to fancy, unless something frightens them into it. Bơi qua sông chẳng phải là việc họ thích thú trừ phi có cái gì làm cho họ hoảng sợ.
As soon as they had made their way back, Bigwig came across to them from the bushes at the edge of the path.     Ngay khi hai anh em quay về chỗ các bạn, Tóc Giả nhảy ra từ trong bụi cây ở lề đường đứng trước mặt chúng.
I was wondering where you'd got to,' he said to Hazel. 'Are you ready to move on?'     “Tôi đang tự hỏi không biết hai người đi đâu. ” chú nói với Cây Phỉ “Các người chuẩn bị đi tiếp chứ?” 
No, I'm not,' answered Hazel firmly. 'I think we ought to stay here until ni-Frith.     “Tôi chưa đi đâu,” Cây Phỉ đáp giọng nghiêm nghị “tôi nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây cho đến trưa.
That'll give everyone a chance to rest and then we can swim across to those fields. Như vậy ai cũng có thời gian nghỉ ngơi và sau đó chúng ta có thể bơi đến những cánh đồng đằng kia.
Bigwig was about to reply, but Blackberry spoke first.     Tóc Giả toan đáp trả điều gì đó, nhưng Mâm Xôi đã nói trước.
'Bigwig,' he said, 'why don't you swim over now, and then go out into the field and have a look round? The wood may not stretch very far one way or the other.     “Tóc Giả, sao anh không bơi bây giờ đi, sau đó đến cánh đồng và kiểm tra qua một lượt? Khu rừng có kẽ không trải rộng về cả hai phía.
You could see from there; and then we might know which would be the best way to go. Anh có thể đứng ở đấy mà nhìn, và sau đó chúng ta sẽ biết được con đường tốt nhất.
'Oh, well,' said Bigwig rather grudgingly, 'I suppose there's some sense in that.     “Cũng được,” Tóc Giả nói vẻ miễn cưỡng “tôi cho rằng anh nói nghe cũng có lý.
I'll swim the embleer* river as many times as you like. Tôi sẽ bơi qua con sông hôi hám kia bao nhiêu lần cũng được theo ý các người.
Always glad to oblige. Bao giờ cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Without the slightest hesitation, he took two hops to the water, waded in and swam across the deep, still pool.     Không mảy may lộ ra ngoài chút do dự, chú ta nhảy hai bước rơi tòm xuống nước, rẽ nước xông về phía trước và cứ thế bơi qua ao nước sâu phẳng lặng như tờ.
They watched him pull himself out beside a flowering clump of figwort, gripping one of the tough stems in his teeth, shake a shower of drops out of his fur and scutter into the alder bushes. Cả bọn đứng quan sát chú ta lóp ngóp bò lên một lùm cây huyền sâm đang trổ hoa, dùng hai hàm răng ngậm chặt một trong những chiếc rễ vững chắc của nó, lắc lắc toàn thân làm tóe ra một trận mưa bụi nước rồi chạy nhanh vào một bụi tổng quán sủi.
A moment later, between the nut trees, they saw him running off into the field. Một lúc sau, thấp thoáng giữa những cây thông, cả bọn thấy chú ta chạy ra ngoài cánh đồng.
'I'm glad he's with us,' said Hazel to Silver.     “Tôi lấy làm mừng là chúng ta có anh ấy.” Cây Phỉ nói với Xám Bạc.
Again he thought wryly of the Threarah. 'He's the fellow to find out all we need to know. Một lần nữa chú lại nghĩ đến Chúa Thanh Lương Trà đầy chế giễu “Ông ấy chính là người tìm ra tất cả những gì chúng ta cần biết.
Oh, I say, look, he's coming back already. Ồ, nhìn kìa, Tóc Giả đã quay lại.
Bigwig was racing back across the field, looking more agitated than he had at any time since the encounter with Captain Holly.     Tóc Giả chạy ngược trở lại cánh đồng, dáng điệu kích động hơn lúc nào hết kể từ sau cuộc đụng độ với Đội trưởng Nhựa Ruồi.
He ran into the water almost headlong and paddled over fast, leaving an arrowhead ripple on the calm brown surface. Chú ta chạy xuống nước, gần như đâm đầu xuống, khoắng nước như điên để lại một đường vạch thẳng tắp như mũi tên trên mặt nước phẳng lặng đục ngầu.
He was speaking as he jerked himself out on the sandy foreshore. Chú ta nói ngay khi vừa lết người lên bờ cát.
'Well, Hazel, if I were you I shouldn't wait until ni-Frith.     “Này Cây Phỉ, nếu là anh tôi sẽ chẳng đợi cho đến trưa đâu.
I should go now. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
In fact, I think you'll have to. Thực vậy, tôi nghĩ anh phải đi ngay.
'Why?' asked Hazel.     “Tại sao?” Cây Phỉ hỏi.
There's a large dog loose in the wood. Hazel started.     “Có một con chó thật bự đang thả rông trong rừng kia kìa.
'What?' he said. 'How do you know?'     Cây Phỉ giật mình “Cái gì?” chú hỏi “Làm sao anh biết?” 
'When you get into the field you can see the wood sloping down to the river.     “Khi đến cánh đồng anh có thể nhìn thấy một khu rừng chạy thoai thoải xuống bờ sông.
Parts of it are open. Bìa từng rất trống.
I saw the dog crossing a clearing. Tôi có thể thấy con chó chạy ngay qua trảng rừng trống.
It was trailing a chain, so it must have broken loose. Trên cổ nó có đeo một sợi dây xích, chắc là nó vừa mới xổng ra.
It may be on the lendri's scent, but the lendri will be underground by now. Nó có thể đánh hơi con chó rừng nhưng con kia vào lúc này chắc đã chui xuống đất rồi.
What do you think will happen when it picks up our scent, running from one side of the wood to the other, with dew on it? Come on, let's get over quickly,' Anh nghĩ sao nếu nó đánh hơi thấy chúng ta, chạy từ cửa rừng này sang cửa rừng kia với những giọt sương trên người? Nào hãy giải quyết chuyện này cho xong, nhanh lên.
Hazel felt at a loss.     Cây Phỉ luống cuống.
In front of him stood Bigwig, sodden wet, undaunted, single-minded--the very picture of decision. Đứng trước chú là Tóc Giả, toàn thân ướt sũng, ngoan cường, kiên quyết, đúng là hiện thân của sự quả quyết.
At his shoulder was Fiver, silent and twitching. Đứng kế chú là Thứ Năm, lặng yên, thân hình đã bé nhỏ còn co rúm lại.
He saw Blackberry watching him intently, waiting for his lead and disregarding Bigwig's. Và kia Mâm Xôi đang nhìn chú một cách chăm chú, chờ đợi sự chỉ đạo của chú mà không thèm chú ý gì đến Tóc Giả.
Then he looked at Pipkin, huddled into a fold of sand, more panic-stricken and helpless than any rabbit he had ever seen. Đoạn Cây Phỉ quay sang nhìn Nồi Đất đang rúc đầu vào một đụn cát, trông hoảng sợ và thảm hại hơn bất cứ chú thỏ nào mà chú từng gặp trong đời.
At this moment, up in the wood, there broke out an excited yelping and a jay began to scold. Đúng lúc ấy, nghe vang lên từ trong rừng một tiếng kêu oăng oẳng đầy phấn khích và một con chim giẻ cùi bắt đầu la ó.
Hazel spoke through a kind of light-headed trance. 'Well, you'd better get on, then,' he said, 'and anyone else who wants to.     Cây Phỉ nói như đang mê sảng: “Phải, vậy thì anh cứ việc xông lên cùng bất cứ kẻ nào muốn như vậy.
Personally, I'm going to wait until Fiver and Pipkin are fit to tackle it. Riêng tôi sẽ đợi cho đến lúc Thứ Năm và Nồi Đất đủ sức để bơi qua sông.
You silly blockhead!' cried Bigwig. 'We'll all be finished! We'll--'     “Đúng là đồ cứng đầu ngu ngốc. ” Tóc GIả kêu lên “Tất cả chúng ta sẽ tiêu đời! Chúng ta sẽ…” 
'Don't stamp about,' said Hazel, 'You may be heard.     “Đừng giậm chân như thế,” Cây Phỉ bình tĩnh nói “anh sẽ đánh động kẻ khác đấy.
What do you suggest, then?' Vậy anh có ý kiến gì nào?” 
'Suggest? There's no suggesting to be done.     “Ý kiến? Chẳng có ý kiến ý cò gì ở đây hết.
Those who can swim, swim. Ai bơi được thì bới.
The others will have to stay here and hope for the best. Những người khác sẽ ở lại đây mà hy vọng vào điều tốt đẹp nhất.
The dog may not come. Con chó có thể sẽ không đến.
'I'm afraid that won't do for me.     “Tôi thì sợ rằng điều đó chả có ích gì với tôi đâu.
I got Pipkin into this and I'm going to get him out. Tôi đã đẩy Nồi Đất vào chuyện này thì tôi có trách nhiệm phải đưa cho nó thoát ra.
'Well, you didn't get Fiver into it, did you? He got you into it.     “Được rồi, vậy thì anh không đẩy Thứ Năm vào chuyện này đúng không? Chính nó dồn anh vào thì có.
Hazel could not help noticing, with reluctant admiration, that although Bigwig had lost his temper, he was apparently in no hurry on his own account and seemed less frightened than any of them.     Cây Phỉ với niềm ngưỡng mộ bất đắc dĩ không thể không nhận thấy rằng mặc dầu Tóc Giả đang cáu giận, chú ta rõ ràng không có vẻ hấp tấp lo lắng chi bản thân và dường như không sợ hãi như những chú thỏ khác.
Looking round for Blackberry, he saw that he had left them and was up at the top of the pool, where the narrow beach tailed away into a gravel spit. Nhìn quanh tìm Mâm Xôi, chú thấy chú này đã bỏ đi đến chỗ ao nước, nơi dòng nước thu nhỏ lại đổ vào một cái hố sỏi.
His paws were half buried in the wet gravel and he was nosing at something large and flat on the waterline. It looked like a piece of wood. Hai chân trước của chú ngập một nửa trong vũng sỏi ướt và chú đang ngửi ngửi một vật gì lớn, dèn dẹt nổi trên mặt nước, trông giống như một miếng gỗ.
'Blackberry,' he said, 'can you come back here a moment?'     “Mâm Xôi, anh quay lại đây một chút được không?” Chú lên tiếng gọi.
Blackberry looked up, tugged out his paws and ran back.     Mâm Xôi nhìn lên, rút chân ra và chạy lại chỗ các bạn.
'Hazel,' he said quickly, 'that's a piece of flat wood--like that piece that closed the gap by the Green Loose above the warren--you remember? It must have drifted down the river.     “Cây Phỉ” chú nói “đằng kia có một mảnh gỗ giống như cái mảnh dùng để chèn khe hở ở Green Loose nơi cánh đồng thỏ của chúng mình, nhớ không? Chắc nó giạt từ đấy xuống.
So it floats. Kìa nó nổi trên mặt nước.
We could put Fiver and Pipkin on it and make it float again. Chúng ta có thể cho Thứ Năm và Nồi Đất lên đó và để nó trôi đi.
It might go across the river. Cứ như thế có thể sang bên kia sông.
Can you understand?' Cậu có hiểu không?” 
Hazel had no idea what he meant.     Cây Phỉ không hiểu cậu bạn mình muốn nói gì nữa.
Blackberry's flood of apparent nonsense only seemed to draw tighter the mesh of danger and bewilderment. Sáng kiến của Mâm Xôi rõ ràng là tối kiến và dường như chỉ khiến cho nguy hiểm đến gần hơn và làm mọi người thêm hoang mang.
As though Bigwig's angry impatience, Pipkin's terror and the approaching dog were not enough to contend with, the cleverest rabbit among them had evidently gone out of his mind. Cứ như thể sự giận dữ nóng nảy của Tóc Giả, nỗi kinh hoàng của Nồi đất và sự xuất hiện của một con chó dữ còn chưa đủ hay sao mà cả đến chú thỏ thông minh nhất bọn cũng trở nên mất trí như thế.
He felt close to despair. Cây Phỉ cảm thấy mình gần như tuyệt vọng.
'Frithrah, yes, I see!' said an excited voice at his ear.     “Thần Mặt trời, ura, tôi hiểu ra rồi. ” một giọng nói phấn khích vọng đến tai Cây Phỉ.
It was Fiver. Đó là Thứ Năm.
'Quick, Hazel, don't wait! Come on, and bring Pipkin!' “Nhanh lên anh Cây Phỉ, đừng chần chừ nữa. Đến đây, đưa Nồi Đất lại đây nào.
It was Blackberry who bullied the stupefied Pipkin to his feet and forced him to limp the few yards to the gravel spit.     Mâm Xôi dùng chân đẩy Nồi Đất đang mụ mẫm cả người vì sợ, buộc chú ta phải cà nhắc nhảy vài bước đến chỗ vụm nước có nhiều sỏi đá.
The piece of wood, hardly bigger than a large rhubarb leaf, was lightly aground. Mảnh gỗ không nhỉnh hơn chiếc lá đại hoàng to gần như bị mắc cạn.
Blackberry almost drove Pipkin onto it with his claws. Mâm Xôi gần như phải đẩy Nồi Đất lên chiếc “mảng” bằng những chiếc móng của chú.
Pipkin crouched shivering and Fiver followed him aboard. Nồi Đất rúm người lại, run bắn lên, Thứ Năm theo chú bước lên chiếc bè.
Who's strong?' said Blackberry. 'Bigwig! Silver! Push it out!'     “Ai có sức khỏe nào?” Mâm Xôi kêu lên “Tóc Giả! Xám Bạc! Đẩy giùm một cái nào?” 
No one obeyed him.     Chẳng ai nghe lời chú.
All squatted, puzzled and uncertain. Tất cả nằm bẹp xuống đất, bối rối và hoang mang không biết nên làm thế nào.
Blackberry buried his nose in the gravel under the landward edge of the board and raised it, pushing. Mâm Xôi dúi mũi xuống đống sỏi ở chỗ mảnh gỗ gác lên, nâng cái bè gỗ lên một chút rồi đẩy ra xa.
The board tipped. Tấm ván nghiêng hẳn đi.
Pipkin squealed and Fiver lowered his head and splayed his claws. Nồi Đất ré lên trong khi Thứ Năm cúi thấp xuống, xòe rộng những chiếc móng bám chặt xuống bè.
Then the board righted itself and drifted out a few feet into the pool with the two rabbits hunched upon it, rigid and motionless. Sau đó mảnh gỗ cân bằng lại, trôi đi quãng một mét vào vũng nước mang trên mình hai chú thỏ đang bám chặt lấy, cứng nhắc và bất động.
It rotated slowly and they found themselves staring back at their comrades. Chiếc bè chầm chậm xoay vòng và hai chú thỏ thấy mình đang nhìn chằm chặp vào lưng đồng loại.
Frith and Inlé!' said Dandelion. 'They're sitting on the water! Why don't they sink?'     “Trời đất ơi!” Bồ Công Anh kêu lên “Chúng đang ngồi trên mặt nước! Tại sao chúng lại không chìm xuống nhỉ?” 
They're sitting on the wood and the wood floats, can't you see?' said Blackberry. 'Now we swim over ourselves.     “Chúng ngồi trên mảnh gỗ, mà gỗ thì nổi, các người không thấy thế à?” Mâm Xôi kêu lên “Nào bây giờ thì chúng ta có thể bơi qua sông được rồi đấy.
Can we start, Hazel?' Bắt đầu được chưa hả Cây Phỉ?” 
During the last few minutes Hazel had been as near to losing his head as he was ever to come.     Trong mấy phút vừa rồi, Cây Phỉ gần như phát điên lên.
He had been at his wits' end, with no reply to Bigwig's scornful impatience except his readiness to risk his own life in company with Fiver and Pipkin. Chú bị dồn vào thế bí, không biết đối phó thế nào với sự nóng nảy đầy khinh miệt của Tóc Giả, trừ việc sẵn sàng liều cả mạng sống của mình đến đồng hành cùng Thứ Năm và Nồi Đất.
He still could not understand what had happened, but at least he realized that Blackberry wanted him to show authority. Chú cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ít nhất thì chú cũng biết Mâm Xôi muốn chú đứng lên chỉ huy đàn thỏ.
His head cleared. Mọi thứ trong đầu chú trở nên rõ ràng hơn.
Swim,' he said. 'Everybody swim.     “Bơi đi,” chú ra lệnh “tất cả hãy bơi qua bờ bên kia.
He watched them as they went in.    Chú đứng quan sát cả bọn trong khi từng chú thỏ lội xuống nước.
Dandelion swam as well as he ran, swiftly and easily. Bồ Công Anh bơi cũng tốt như chạy vậy, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng.
Silver, too, was strong. Xám Bạc cũng thế và có phần mạnh mẽ hơn.
The others paddled and scrambled over somehow, and as they began to reach the other side, Hazel plunged. Những chú khác khỏa nước và trườn về phía trước; khi tất cả bắt đầu lóp ngóp nhảy lên bờ bên kia, Cây Phỉ mới nhảy xuống sông.
The cold water penetrated his fur almost at once. Nước lạnh ngấm ngay vào bộ lông dày của chú.
His breath came short and as his head went under he could hear a faint grating of gravel along the bottom. Hơi thở của chú khi ở dưới nước trở nên ngắn, dồn dập và khi chúi đầu xuống mặt nước chú có thể nghe thấy tiếng những hòn đá sỏi va nhẹ vào nhau dưới đáy sông.
He paddled across awkwardly, his head tilted high out of the water, and made for the figwort. Chú khỏa nước một cách vụng về, đầu ngóc lên khỏi mặt nước, bám lấy rễ cây huyền sâm.
As he pulled himself out, he looked round among the sopping rabbits in the alders. Chú bước lên bờ, nhìn những chú thỏ ướt sũng nước đang đứng dưới gốc cây tổng quán sủi.
'Where's Bigwig?' he asked.     “Tóc Giả đâu?” chú hỏi.
'Behind you,' answered Blackberry, his teeth chattering.     “Phía sau cậu.” Mâm Xôi trả lời, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Bigwig was still in the water, on the other side of the pool.     Tóc Giả vẫn còn đang ở dưới nước phía bên kia ao.
He had swum to the raft, put his head against it and was pushing it forward with heavy thrusts of his back legs. Chú bơi đến cái bè, dùng đầu đẩy bè về phía trước, đôi chân sau nặng nề đạp nước.
'Keep still,' Hazel heard him say in a quick, gulping voice. “Ngồi yên.” Cây Phỉ nghe chú nói với giọng cộc lốc không ra hơi.
Then he sank. Sau đó chú lặn xuống.
But a moment later he was up again and had thrust his head over the back of the board. Nhưng chỉ một lúc sau dã lại nổi lên ghé đầu vào bè.
As he kicked and struggled, it tilted and then, while the rabbits watched from the bank, moved slowly across the pool and grounded on the opposite side. Trong khi chú vùng vẫy trong dòng nước, cái bè tròng trành và rồi - trước sự quan sát của những chú thỏ đứng trên bờ - cái bè từ từ trôi ngang ao nước và cập vào bờ.
Fiver pushed Pipkin onto the stones and Bigwig waded out beside them, shivering and breathless. Thứ Năm đẩy Nồi Đất ngồi lên một tảng đá. Tóc Giả lội vào đứng bên cạnh chúng, run rẩy thở không ra hơi.
I got the idea once Blackberry had shown us,' he said. 'But it's hard to push it when you're in the water.     “Tôi nảy ra ý này khi Mâm Xôi chỉ cho chúng ta thấy.” chú nói “Nhưng thật khó mà đẩy cái bè khi đang ở dưới nước.
I hope it's not long to sunrise. Tôi hy vọng không lâu nữa mặt trời sẽ mọc.
I'm cold. Tôi lạnh cóng rồi đây này.
Let's get on. Nào tiếp tục đi chứ.
There was no sign of the dog as they made haste through the alders and up the field to the first hedgerow.     Không thấy dấu vết nào của con chó trong lúc cả bọn vội vã đi qua hàng cây tổng quán sủi, ngang qua một cánh đồng đến hàng rào cây đầu tiên.
Most of them had not understood Blackberry's discovery of the raft and at once forgot it. Fiver, however, came over to where Blackberry was lying against the stem of a blackthorn in the hedge. Hầu như cả bọn không hiểu được sáng kiến của Mâm Xôi và ngay lập tức quên điều này; tuy vậy, Thứ Năm đã nhảy đến chỗ Mâm Xôi đang nằm dựa vào rễ cây mận gai ở bờ dậu.
You saved Pipkin and me, didn't you?' he said. 'I don't think Pipkin's got any idea what really happened; but I have.     “Anh đã cứu mạng tôi và Nồi Đất, anh có biết không?” chú hỏi “Tôi không biết liệu cậu ấy có bất cứ khái niệm nào về những gì đã xảy ra hay không, nhưng tôi thì biết.
I admit it was a good idea,' replied Blackberry. 'Let's remember it.     “Tôi thừa nhận đó là một ý hay.” Mâm Xôi đáp “Hãy ghi nhớ điều đó.
It might come in handy again sometime. Nó có thể có ích vào một lúc nào đó.”
*Stinking--the word for the smell of a fox.