Idiom – Cat got your tongue?

Has the cat got your tounge?: “Mèo ăn mất lưỡi hay sao” – tỏ ý hỏi người khác vì sao lại không nói gì?

Idiom - Cat got your tongue?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *