Donation

Donation

Đóng góp một khoảng tiền nhỏ có thể giúp mọi người truy cập được nhiều tài liệu song ngữ miễn phí. Bạn có bằng lòng giúp chúng tôi.

(A small amount of your donation will help a lot of people can access free materials. Are you willing to help us?)

Bạn có thể đóng góp bằng Paypal. Click here.

(You can donate via Paypal. Click here.)

Nếu bạn muốn đóng góp bằng phương pháp chuyển khoản hoặc phương pháp khác, ad rất hoan nghinh, hãy liên hệ với ad tại đây nếu bạn cần thông tin.

(If you want to donate via bank or other services, we are always welcome. Please contact us if you need more information.)

Note: Ngoài ra, sau khi donate, bạn được truy cập vào vùng tối của website.

(Besides, after donated, you are able to access to restricted content in our website)

Donation