Donation

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Đóng góp một khoảng tiền nhỏ có thể giúp mọi người truy cập được nhiều tài liệu song ngữ miễn phí. Bạn có bằng lòng giúp chúng tôi.

(A small amount of your donation will help a lot of people can access free materials. Are you willing to help us?)

Bạn có thể đóng góp bằng Paypal. Click here.

(You can donate via Paypal. Click here.)

Zalopay/Momo: 0965 359 389

Nếu bạn muốn đóng góp bằng phương pháp chuyển khoản hoặc phương pháp khác, ad rất hoan nghinh, hãy liên hệ với ad tại đây.

(If you want to donate via bank or other services, please contact us for more information.)

Danh sách người ủng hộ tính đến 26/5/2024

Hiện chưa có người ủng hộ