Donation

Donation

Đóng góp một khoảng tiền nhỏ có thể giúp mọi người truy cập được nhiều tài liệu song ngữ miễn phí. Bạn có bằng lòng giúp chúng tôi.

Bạn có thể đóng góp bằng Paypal. Click here.

Nếu bạn muốn đóng góp bằng phương pháp chuyển khoản hoặc phương pháp khác, ad rất hoan nghinh, hãy liên hệ với ad tại đây nếu bạn cần thông tin.

Note: Ngoài ra, sau khi donate, bạn được truy cập vào vùng tối của website.

Donation