Luật song ngữ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bộ Luật

Hôn nhân & gia đình

Giao thông

Kinh doanh & doanh nghiệp

Hành chính & Tổ chức

Người lao động & Việc làm

Nhà ở – Đất đai

An ninh & Quốc gia

Hình sự

Trí tuệ – Công nghệ

Khác

Quốc tế

***

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Những luật bên trên có thể đã thay đổi, sửa chữa, bổ sung, hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần. Website sách song ngữ chỉ cung cấp văn bản song song để tiện việc đối chiếu, tham khảo song ngữ Việt – Anh. Việc sử dụng hoặc trích dẫn tại website nếu có sai xót gì, sachsongngu.top hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm.

Disclaimer

The above laws may have changed, modified, supplemented, expired in part or in whole. Website sachsongngu.top only provides parallel documents to facilitate the comparison and reference of bilingual Vietnamese – English. The use or cite at the website if there is something wrong, sachsongngu.top completely disclaims all responsibilities.