Trường hợp của Linda S Probable

Experience Description – Tường thuật kinh nghiệm: My journey to understand God began in the rugged environment of a Texas childhood that was filled with ‘rattlesnakes, tornadoes, and hellfire-and-damnation.’ Hành trình tìm hiểu về Thượng Đế của tôi bắt đầu từ thời thơ ấu ở Texas trong một môi trường khắc khổ đầy “những rắn…