Bài mới

Fear Not This Night (ft. Asja)

Fear not this night, you will not go astray. Though shadows fall, still the stars find their way. Awaken from a quiet sleep, hear the whispering of the wind. Awaken as the silence grows in a solitude of the night. Darkness spreads through all the land and your weary eyes open silently. Sunsets have forsaken…

Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên thế giới 1972

Nguồn text Tiếng Việt: tại đây. Nguồn text Tiếng Anh: tại đây. Sắp text sachsongngu.top Chú thích: (*) Đoạn này không có trong bản dịch Tiếng Việt của trang thuvienphapluat.vn. Đoạn này được sao chép từ website hoianheritage.net (**) Nguyên văn Tiếng Anh tại website UNESCO không có đoạn này.