Những câu nói của Ata trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ata và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.

Ata intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ata

What a huge catch! – Bắt được mẻ lớn rồi!
Leave my boys alone! – Hãy để người của ta được yên!
I am the man who will rule seven seas! – Ta sẽ là người cai trị bảy biển. (Giống phim Cướp biển vùng Caribbean)
Ata Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Ata

Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau

Ata In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Ata

Call me captain, not Ata. – Hãy gọi ta là thuyền trưởng, không phải Ata!
Fight with all you’ve got! – Hãy chiến đấu với tất cả những gì ngươi có!
I am the captain now. – Giờ ta là thuyền trưởng.

Dead end. – Ngõ cụt.
Whatever you do, do not surrender. – Dù có làm gì cũng không được đầu hàng.
Surf’s up. – Lướt sóng
You can’t defeat me that easily. – Ngươi không thể đánh bại ta dễ vậy đâu.
I don’t want your money, just your head because I said so. – Ta không cần tiền của ngươi, chỉ cần đầu ngươi thôi bởi vì ta nói thế.
Hahaha, that’s right! – Hahaha, đúng vậy!
A little happiness goes a long way. – Chỉ một ít hạnh phúc là đã đủ rồi.
No pain no gain. – Có chí thì nên.
Crashing waves. – Sóng vỗ.
Stay back. – Lùi lại.
I will go down with my ship. – Ta sẽ chìm cùng con tàu.
Are you sure you want to go this way? – Ngươi chắc muốn đi đường này.
Just because I’m not angry. Doesn’t mean I won’t kill you. – Ta không giận không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi.
I always do what I say. – Ta nói là ta sẽ làm.
You wanna fight? Then you are going to get one. – Ngươi muốn đánh nhau à? Vậy ngươi sắp có rồi đó.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Come on! – Thôi nào!

End of Ata hero quotes / Kết thúc các câu nói của Ata

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *