CHƯƠNG VIII

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
CHƯƠNG VIII
Chapter VIII
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI
HANDLING OF VIOLATIONS OF COMMERCIAL LAW
Điều 320. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mạiArticle 320.- Acts of violation of commercial law
1. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm:1. Acts of violation of commercial law include:
a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài;a/ Violating provisions on business registration; business licenses of traders; establishment and operation of representative offices and branches of Vietnamese traders and foreign traders;
b) Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh;b/ Violating provisions on domestically traded goods and services, and exported or imported goods and services; temporary import for re-export, temporary export for re-import; transfer through border-gates; transit;
c) Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ và báo cáo kế toán;c/ Violating provisions on taxes, invoices, documents, accounting books and reports;
d) Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ;d/ Violating provisions on prices of goods and services;
đ) Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;e/ Violating provisions on labeling of domestically circulated goods and exports and imports;
e) Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả hoặc nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép;f/ Smuggling, trading in goods illegally imported, counterfeit goods or raw materials and materials for production of counterfeit goods, or conducting illegal business;
g) Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;g/ Violating provisions on quality of domestically traded goods and services, and exported or imported goods and services;
h) Gian lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;h/ Defrauding and deceiving customers in the purchase and sale of goods or the provision of services;
i) Vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;i/ Violating provisions on protection of interests of customers;
k) Vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu;j/ Violating provisions on intellectual property rights to domestically traded goods and services; and exported or imported goods and services;
l) Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa;k/ Violating provisions on origin of goods;
m) Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật.l/ Other violations in commercial activities according to the provisions of law.
2. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại được quy định tại khoản 1 Điều này.2. The Government shall specify acts of violation of commercial law provided for in Clause 1 of this Article.
Điều 321. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mạiArticle 321.- Forms of handling of violations of commercial law
1. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:1. Depending on the nature, seriousness and consequences of violations, violating organizations and individuals shall be handled in one of the following forms:
a) Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;a/ Sanctions according to the provisions of law on handling of administrative violations;
b) Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.b/ Where an act of violation involves all elements constituting a crime, the violator shall be examined for penal liability according to the provisions of law.
2. Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.2. Where an act of violation causes harm to the interests of the State or legitimate rights and interests of organizations and/or individuals, compensation must be paid according to the provisions of law.
Điều 322. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mạiArticle 322.- Sanctioning of administrative violations in commercial activities
Chính phủ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.The Government shall specify the sanctioning of administrative violations in commercial activities.
CHƯƠNG IX
Chapter IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Điều 323. Hiệu lực thi hànhArticle 323.- Implementation effect
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. This Law takes effect on January 1, 2006.
Luật này thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997.This Law replaces the Commercial Law of May 10, 1997.
Điều 324. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhArticle 324.- Detailed provisions and implementation guidance
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.The Government shall detail and guide the implementation of this Law.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.This Law was passed on June 14, 2005, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 7th session.