Đào Tạo về An Toàn Thuốc Trừ Sâu cho Người Làm Nông

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tài liệu của U.S Environmental Protection Agency

WORKER PROTECTION STANDARD
TIÊU CHUẨN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Pesticide Safety Training for Agricultural WorkersĐào Tạo về An Toàn Thuốc Trừ Sâu cho Người Làm Nông
PROTECT YOURSELF FROM PESTICIDESTỰ PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU
OBJECTIVE OF TRAINING:MỤC TIÊU CỦA BUỔI ĐÀO TẠO
Today I will provide you with the Worker Protection Standard (WPS) pesticide safety training for agricultural workers. Hôm này tôi sẽ giới thiệu đến mọi người cách phun thuốc trừ sâu sao cho vẫn đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng, tài liệu này được cung cấp bởi tổ chức WPS (Tiêu chuẩn bảo vệ người lao động).
We will go over ways to keep yourself and others safe from pesticide exposure.Chúng ta sẽ cùng nhau xem những cách để giữ cho bản thân bạn và những người khác được an toàn khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu.
How many of you have received training in the past on how to protect yourselves from pesticides?Có bao nhiêu người trong số các bạn đã được đào tạo trước kia về cách tự bảo vệ cho mình khỏi các tác hại của thuốc trừ sâu?
IMPORTANT: By law, your employer needs to provide you with pesticide safety training before you begin work in an area where you may encounter pesticides or their residues.
QUAN TRỌNG: Theo luật, công ty của bạn cần đào tạo cho bạn về cách sử dụng thuốc trừ sâu một cách an toàn trước khi bạn bắt đầu làm việc tại nơi bạn có thể thấy thuốc trừ sâu hoặc có hứa dư lượng thuốc trừ sâu.
→ Today’s training covers these requirements.→ Buổi đào tạo hôm nay bao gồm các yêu cầu này.
→ Agricultural workers must receive this training every year.→ Những người làm nông phải tham gia khóa huấn luyện này hàng năm.
What are PESTICIDES?
THUỐC TRỪ SÂU là gì?
Pesticides are chemicals used to kill, repel or control pests, like insects and weeds, but they can also hurt – or even kill – people. Thuốc trừ sâu là các hoá chất dùng để diệt, đẩy lùi hoặc kiểm soát sâu bọ, như côn trùng và cỏ dại, nhưng thuốc trừ sâu cũng có thể gây hại – thậm chí gây tử vong – cho con người.
The law helps protect you from pesticides and pesticide residues found at your work. You can also protect yourself and others by learning about pesticide safety.Luật pháp có các quy định giúp phòng tránh cho bạn những nguy hại từ thuốc trừ sâu từ nơi làm việc. Bạn cũng có thể tự bảo vệ cho bản thân và những người khác bằng cách tìm hiểu về cách dùng thuốc trừ sâu một cách an toàn.
What are PESTICIDE RESIDUES?
TỒN DƯ THUỐC TRỪ SÂU là gì?
Pesticide residues are pesticides that may remain long after being applied.Tồn dư thuốc trừ sâu là lượng thuốc trừ sâu có thể vẫn còn sót lại một thời gian dài sau khi phun.
→ Pesticide residues can remain on plants, produce, and equipment many days after pesticides are applied.→ Tồn dư thuốc trừ sâu vẫn có thể còn sót lại trên cây trồng, hoa quả, và thiết bị trong nhiều ngày sau khi phun.
→ Sometimes you can see and feel the residues like a white sticky substance or light powder. → Đôi khi bạn có thể nhìn và cảm thấy tồn dư thuốc trừ sâu giống như chất dính màu trắng hoặc lớp bột phấn mỏng.
→ On other occasions you may not see the residues but that does not mean they are not there. → Cũng có trường hợp có thể bạn không nhìn thấy tồn dư thuốc trừ sâu nhưng điều này không có nghĩa là chúng không còn ở đó.
Suggested Activity:
Hoạt động được khuyến nghị:
★Black Light Demonstration (if it’s dark or you can control lighting)
★Sử dụng đèn cực tím (Nếu trời tối hoặc bạn có thể điều khiển được ánh sáng)
★Baby Powder & Fake Fruit Demonstration
★Sử dụng phấn rôm trẻ em & Trái Cây Giả
IMPORTANT: Pesticides can be harmful to your health. Your employer is required to apply pesticides in a safe manner, keep you out of areas during pesticide treatment and under restriction. Also, employers must provide you with the information and training you need to minimize your exposure to pesticides.
QUAN TRỌNG: Thuốc trừ sâu có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn. Công ty của bạn phải sử dụng thuốc trừ sâu một cách an toàn, không cho bạn vào những vùng có sử dụng thuốc trừ sâu và đang bị giới hạn. Ngoài ra, công ty phải đào tạo và cung cấp các thông tin cần thiết để giảm thiểu sự tiếp xúc với thuốc trừ sâu.
Your employer must warn you about areas where pesticides have been applied. This information can be found in the application records at the central location. We’ll talk more about this information later today.Công ty phải cảnh báo bạn về những vùng có dùng thuốc trừ sâu. Thông tin này có thể tìm thấy trong các hồ sơ lưu trữ tại các trung tâm. Chúng tôi sẽ nói thêm về thông tin này sau trong ngày hôm nay.
How are pesticides applied at work?
Thuốc trừ sâu được dùng như thế nào?
Pesticides can be applied in many different ways, such as:Thuốc trừ sâu có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau, như:
→ Spraying from airplanes or tractors→ Phun xịt từ máy bay hoặc xe kéo
→ Backpack sprayers→ Xịt thuốc từ bình đeo lưng
→ Pellets dropped around the plants→ Thuốc viên nhỏ thả xung quanh cây trồng
→ In the form of a gas applied under a tarp or in a greenhouse→ Dưới dạng hơi ga dùng bên dưới miếng vải bạt hoặc trong nhà kính trồng cây
IMPORTANT: In order to mix, load, assist in the application or apply pesticides you must be at least 18 years old, an EPA-approved handler, have received safety training and be trained and equipped for specific handler tasks.
QUAN TRỌNG: Để pha trộn, cho thuốc vào bình, hỗ trợ việc sử dụng hoặc phun xịt thuốc trừ sâu bạn phải trên 18 tuổi, là người sử dụng được EPA chấp thuận, đã được đào tạo về cách sử dụng an toàn và đã được huấn luyện, trang bị cho các nhiệm vụ cụ thể.
Do you know what PESTICIDE DRIFT is?
Bạn có biết HIỆN TƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU LƠ LỬNG TRONG KHÔNG KHÍ là gì không?
Pesticide drift is the movement of pesticide dust or droplets through the air. This movement can happen during application or soon after and may land on workers or other persons who are nearby.Là hiện tượng thuốc trừ sâu lơ lửng trong không khí dưới dạng bụi hoặc những giọt nhỏ li ti. Hiện tượng này có thể xảy ra trong khi phun xịt hoặc ngay sau đó, và có thể bám vào người phun xịt hoặc những người khác ở gần khu vực đó.
IMPORTANT: Stay out of areas where pesticides are being applied. If pesticides drift to where you are working, get out of the area right away!
QUAN TRỌNG: Tránh xa những vùng đang phun xịt thuốc trừ sâu. Nếu thuốc trừ sâu lan đến nơi bạn đang làm việc, hãy đi ra khỏi vùng đó ngay lập tức!
Suggested Activity: ★Baby Powder & Air Demonstration
Hoạt động được khuyến nghị: ★Sử dụng phấn rôm trẻ em & Không khí
Where can you find pesticides at work?
Bạn có thể tìm thấy thuốc trừ sâu ở đâu tại nơi làm việc?
At work, pesticides or their residues can be found on plants, produce, soil, tractors, application equipment, chemigation equipment, used Personal Protective Equipment (PPE).Tại nơi làm việc, thuốc trừ sâu hoặc tồn dư có thể được tìm thấy trên các cây trồng, hoa quả, đất, xe kéo, thiết bị phun xịt, thiết bị phun tưới hóa chất, dụng cụ bảo hộ lao động đã qua sử dụng (personal protective equipment - PPE).
Pesticides or their residues can also be on other items in your workspace, such as pots, benches, trays, etc. You may not be able to see the pesticides as I said earlier, but they can be there.Thuốc trừ sâu hoặc tồn dư cũng có thể có trên các đồ vật tại nơi làm của bạn, như các chậu, băng ghế, khay đựng, v.v... bạn có thể không nhìn thấy thuốc trừ sâu như tôi đã nói trước đó, nhưng thuốc trừ sâu có thể có ở đó.
Pesticides can also be in irrigation water and on irrigation equipment. Pesticides can be found in storage areas, and in places where pesticides are mixed and loaded for application.Thuốc trừ sâu cũng có thể có trong nước tưới và trên dụng cụ tưới. Thuốc trừ sâu có thể được tìm thấy tại các khu vực kho, và tại các nơi được sử dụng pha trộn và nạp vào bình để mang đi xịt.