Thần Ptah

Ptah được xem vị thần tối cao và đã tạo ra tất cả các vị thần, kể cả tám vị thần Ogdoad thuở sơ khai (Amun, Amunet, Nu, Naunet, Heh, Hauhet, Kuk, và Kauket) và 9 vị thần của Heliopolis[1]. Theo Thần học Memphite, ông đã tạo ra thế giới bằng năng lực ngôn từ…

Thần Ra

Thần Ra: Vị thần tối cao, thần mặt trời và là vua của thiên đàng. Ông cưỡi chiếc thuyền băng qua bầu trơi và đi xuống thế giới âm phủ vào ban đêm để chiến đấu với con quái vật biển, Aphophis. Vì lý do chính trị thần Ra bị kết hợp với thần sáng…

Top