240 SPEAKING TOPICS

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

-120 Speaking Topics
-120 Sample Answers
-480 Useful Expressions
-480 Grammar Questions

Great for
-ESL Learners
-High School Students
-Test Prep Students
-College Students

*This book is a sequel to 120 Speaking Topics. It only contains 120 speaking topics and sample answers. “240 Speaking Topics” and “240 Writing Topics” cover the same topics.

Download:

https://goo.gl/WT5hbz

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *