Captain Marvel Final Battle

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Caption Marvel’s origin story begins as Kree warrior Vers (Brie Larson) visits Earth on a mission to stop a shape-shifting alien infiltration. She teams up with Nick Fury (Samuel L. Jackson) to save the planet from a war between two alien races. As she regains lost memories, she realizes the extent of her own powers and develops into the universe’s most powerful superhero.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *