Chương 25 – Chapter 25

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Phần thứ nămPART FIVE
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀICIVIL RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS
Chương XXVChapter XXV
QUY ĐỊNH CHUNGGENERAL PROVISIONS
Điều 663. Phạm vi áp dụngArticle 663. Scope
1. Phần này quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.1. This Part provides for applied law to civil relations involving foreign elements.
Trường hợp luật khác có quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không trái với quy định từ Điều 664 đến Điều 671 của Bộ luật này thì luật đó được áp dụng, nếu trái thì quy định có liên quan của Phần thứ năm của Bộ luật này được áp dụng.If any regulation of law providing for applied law to civil relations involving foreign elements complies with Article 664 through Article 671 of this Code, it shall prevail; if it does not comply with those Articles, Part Five of this Code shall prevail.
2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:2. Civil relation involving a foreign element means any of the following civil relations:
a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;a) There is at least one of the participating parties is a foreign natural person or juridical person;
b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;b) The participating parties are Vietnamese natural persons or juridical persons but the basis for the establishment, modification or termination of such relation arose in a foreign country;
c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.c) The participating parties are Vietnamese natural persons or juridical persons but the subject matter of such civil relation is located in a foreign country.
Điều 664. Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoàiArticle 664. Determination of law applying to civil relations involving foreign elements
1. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam.1. The international agreements to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory or Vietnamese law shall apply to civil relations involving foreign elements.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên.2. In case the international agreements to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory or a Vietnamese law stipulates that contracting parties have the right to select applied law, the law applied to civil relations involving foreign elements shall be determined according to the selection of the contracting parties.
3. Trường hợp không xác định được pháp luật áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó.3. If it fails to determine the applied law as prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the applied law is the law of the country that closely associates with the civil relations involving foreign elements.
Điều 665. Áp dụng điều ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoàiArticle 665. Application of international treaty in terms of civil relations involving foreign elements
1. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng.1. In case an international treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contains regulations on rights and obligations of contracting participants in the civil relations involving foreign elements, such international treaty shall prevail.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Phần này và luật khác về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng.2. In case an international treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contains provisions different from those in this Code and other laws in terms of applied law on civil relations involving foreign elements, such international treaty shall prevail.
Điều 666. Áp dụng tập quán quốc tếArticle 666. Application of international customary practices
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật này. Nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng.Contracting parties may select international customary practices in the case prescribed in Clause 2 Article 664 of this Code. If the application of such international customary practices is contrary to the basic principles of the laws of the Socialist Republic of Vietnam, Vietnamese laws shall prevail.
Điều 667. Áp dụng pháp luật nước ngoàiArticle 667. Application of foreign laws
Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó.Where foreign law applies to a civil relation with different interpretations, the application must follow the interpretation of the competent authority in that country.
Điều 668. Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đếnArticle 668. Scope of the law to be referred to
1. Pháp luật được dẫn chiếu đến bao gồm quy định về xác định pháp luật áp dụng và quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.1. The law to be referred to include regulations on determination of applied law and regulations on rights and obligations of participants in civil relations, other than the case prescribed in Clause 4 of this Article.
2. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam thì quy định của pháp luật Việt Nam về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng.2. Where the Vietnamese law is referred to, regulations of Vietnamese law on rights and obligations of participants of a civil relation shall apply.
3. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba thì quy định của pháp luật nước thứ ba về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng.3. Where law of a third country is referred to, regulations of that law on rights and obligations of participants of a civil relation shall apply.
4. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật này thì pháp luật mà các bên lựa chọn là quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, không bao gồm quy định về xác định pháp luật áp dụng.4. With respect to regulations on Clause 2 Article 664 of this Code, the law selected by the contracting parties shall include rights and obligations of participants of the civil relation, and not include regulations on applied law.
Điều 669. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luậtArticle 669. Application of law of countries having multiple legal systems
Trường hợp pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật được dẫn chiếu đến thì pháp luật áp dụng được xác định theo nguyên tắc do pháp luật nước đó quy định.If the law of a country having multiple legal systems is referred to, the applied law shall be determined according to the rules prescribed by such country's law.
Điều 670. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoàiArticle 670. Non-application of foreign laws
1. Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp sau đây:1. The foreign law, notwithstanding being referred to, shall not apply in any of the following cases:
a) Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam;a) The consequences of its application are not inconsistent with the fundamental principles of the law of the Socialist Republic of Vietnam;
b) Nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng.b) The contents of foreign law are not identifiable regardless of the adoption of necessary measures prescribed by procedural law.
2. Trường hợp pháp luật nước ngoài không được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì pháp luật Việt Nam được áp dụng.2. In case the foreign law is not applied as prescribed in Clause 1 of this Article, Vietnamese law shall apply.
Điều 671. Thời hiệuArticle 671. Limitation periods
Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự đó.Limitation periods for civil relations involving foreign elements shall be determined according to the law applying to such civil relations.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *