Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu

Causes of climate changeNguyên nhân của biến đổi khí hậu
Humans are increasingly influencing the climate and the earth's temperature by burning fossil fuels, cutting down rainforests and farming livestock.Con người đang ngày càng ảnh hưởng đến khí hậu và nhiệt độ trái đất bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng nhiệt đới và chăn nuôi gia súc.
This adds enormous amounts of greenhouse gases to those naturally occurring in the atmosphere, increasing the greenhouse effect and global warming.Điều này làm tăng một lượng lớn khí nhà kính cho những chất xuất hiện tự nhiên trong khí quyển, làm tăng hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu.
Greenhouse gasesKhí nhà kính
Some gases in the Earth's atmosphere act a bit like the glass in a greenhouse, trapping the sun's heat and stopping it from leaking back into space.Một số khí trong bầu khí quyển của Trái đất hoạt động giống như thủy tinh trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn không cho nó rò rỉ trở lại không gian.
Many of these gases occur naturally, but human activity is increasing the concentrations of some of them in the atmosphere, in particular:Nhiều loại khí này xảy ra một cách tự nhiên, nhưng hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số trong số chúng trong khí quyển, đặc biệt là:
carbon dioxide (CO 2 )carbon dioxide (CO2)
methanemêtan
nitrous oxidenitơ oxit
fluorinated gaseskhí flo
CO2 is the greenhouse gas most commonly produced by human activities and it is responsible for 64% of man-made global warming. Its concentration in the atmosphere is currently 40% higher than it was when industrialisation began.  CO2 là khí nhà kính được sản xuất phổ biến nhất bởi các hoạt động của con người và nó chịu trách nhiệm cho 64% sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra. Nồng độ của CO2 trong khí quyển hiện cao hơn 40% so với trước khi công nghiệp hóa bắt đầu.
Other greenhouse gases are emitted in smaller quantities, but they trap heat far more effectively than CO2, and in some cases are thousands of times stronger. Methane is responsible for 17% of man-made global warming, nitrous oxide for 6%.Các khí nhà kính khác được phát ra với số lượng nhỏ hơn, nhưng chúng giữ nhiệt hiệu quả hơn nhiều so với CO2, và trong một số trường hợp mạnh hơn hàng ngàn lần. Khí mê-tan chịu trách nhiệm cho 17% sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra, oxit nitơ cho 6%.
Causes for rising emissionsNguyên nhân khiến khí thải gia tăng
Burning coal, oil and gas produces carbon dioxide and nitrous oxide.Đốt than, dầu và khí tạo ra carbon dioxide và oxit nitơ.
Cutting down forests (deforestation) . Trees help to regulate the climate by absorbing CO2 from the atmosphere. So when they are cut down, that beneficial effect is lost and the carbon stored in the trees is released into the atmosphere, adding to the greenhouse effect.Chặt phá rừng (phá rừng). Cây xanh giúp điều hòa khí hậu bằng cách hấp thụ CO2 từ khí quyển. Vì vậy, khi chúng bị chặt phá, hiệu ứng có lợi đó sẽ bị mất và carbon được lưu trữ trong cây được thải vào khí quyển, thêm vào hiệu ứng nhà kính.
Increasing livestock farming. Cows and sheep produce large amounts of methane when they digest their food.Gia tăng chăn nuôi. Bò và cừu sản xuất một lượng lớn khí mê-tan khi chúng tiêu hóa thức ăn.
Fertilisers containing nitrogen produce nitrous oxide emissions.Phân bón có chứa nitơ tạo ra khí thải nitơ oxit.
Fluorinated gases produce a very strong warming effect, up to 23 000 times greater than CO2. Thankfully these are released in smaller quantities and are being phased down by EU regulation.Khí fluoride tạo ra hiệu ứng nóng lên rất mạnh, lớn hơn tới 23 000 lần so với CO2. Rất may những thứ này được phát ra với số lượng nhỏ hơn và đang bị giảm dần theo quy định của EU.
Global warmingSự nóng lên toàn cầu
The current global average temperature is 0.85ºC higher than it was in the late 19th century. Each of the past three decades has been warmer than any preceding decade since records began in 1850.Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện nay cao hơn 0,85ºC so với cuối thế kỷ 19. Ba thập kỷ qua đã nóng hơn bất kỳ thập kỷ nào trước đó kể từ các ghi chép bắt đầu vào năm 1850.
The world's leading climate scientists think human activities are almost certainly the main cause of the warming observed since the middle of the 20th century.Các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới cho rằng các hoạt động của con người gần như là nguyên nhân chính của sự nóng lên được quan sát từ giữa thế kỷ 20.
An increase of 2°C compared to the temperature in pre-industrial times is seen by scientists as the threshold beyond which there is a much higher risk that dangerous and possibly catastrophic changes in the global environment will occur. For this reason, the international community has recognised the need to keep warming below 2°C.Các nhà khoa học nhìn thấy sự gia tăng 2 ° C so với nhiệt độ trong thời kỳ tiền công nghiệp là vượt quá ngưỡng nguy cơ với những thay đổi nguy hiểm hoặc thảm khốc sẽ xảy ra trên toàn cầu. Vì lý do này, cộng đồng quốc tế đã nhận ra sự cần thiết phải giữ mức nóng lên dưới 2 ° C.

Nguồn text: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en
Dịch bởi: https://sachsongngu.top/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *