Tác động của dầu cọ đến môi trường

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Palm oil, produced from the oil palm, is a basic source of income for many farmers in South East Asia, Central and West Africa, and Central America.Dầu cọ, được sản xuất từ cây cọ dầu, là nguồn thu nhập cơ bản của nhiều nông dân ở Đông Nam Á, Trung và Tây Phi và Trung Mỹ.
It is locally used as cooking oil, exported for use in much commercial food and personal care products and is converted into biofuel.Người dân địa phương dùng dầu cọ làm dầu ăn, và xuất khẩu để sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm thương mại và được chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học.
It produces up to 10 times more oil per unit area than soybeans, rapeseed or sunflowers.Dầu cọ tạo ra dầu nhiều hơn 10 lần so với đậu nành, hạt cải dầu hoặc hoa hướng dương trên một đơn vị diện tích.
Oil palms produce 38% of the world's vegetable-oil output on 5% of the world's vegetable-oil farmland. Palm oil plantations, typically monoculture crops are under increasing scrutiny for their effects on the environment, including loss of carbon-sequestering, biodiverse forest land. There is also concern over displacement and disruption of human and animal populations due to palm oil cultivation.Cây cọ dầu sản xuất 38% sản lượng dầu thực vật của thế giới trên 5% diện tích đất canh tác dầu thực vật của thế giới. Các đồn điền dầu cọ, điển hình là cây trồng độc canh đang được giám sát ngày càng kỹ lưỡng về tác động của chúng đối với môi trường, bao gồm mất đất rừng đa dạng sinh học, hấp thụ carbon. Cũng có lo ngại về việc di dời và gián đoạn quần thể người và động vật do canh tác dầu cọ.
Statistics Số liệu thống kê
Oil palmsCây cọ dầu
An estimated 1.5 million small farmers grow the crop in Indonesia, along with about 500,000 people directly employed in the sector in Malaysia, plus those connected with related industries.Ước tính có khoảng 1,5 triệu nông dân nhỏ lẻ trồng trọt ở Indonesia, cùng với khoảng 500.000 người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực này ở Malaysia, cộng với những người có liên quan đến các ngành liên quan.
As of 2006, the cumulative land area of palm oil plantations is approximately 11,000,000 hectares (42,000 sq mi). In 2005 the Malaysian Palm Oil Association, responsible for about half of the world's crop, estimated that they manage about half a billion perennial carbon-sequestering palm trees. Demand for palm oil has been rising and is expected to climb further.Tính đến năm 2006, diện tích đất tích lũy của các đồn điền dầu cọ là khoảng 11.000.000 ha (42.000 dặm vuông Anh). Năm 2005, Hiệp hội Dầu cọ Malaysia, chịu trách nhiệm về khoảng một nửa sản lượng cây trồng trên thế giới, ước tính rằng họ quản lý khoảng nửa tỷ cây cọ hấp thụ carbon lâu năm. Nhu cầu về dầu cọ đang tăng lên và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Between 1967 and 2000 the area under cultivation in Indonesia expanded from less than 2,000 square kilometres (770 sq mi) to more than 30,000 square kilometres (12,000 sq mi).Từ năm 1967 đến năm 2000, diện tích trồng trọt ở Indonesia đã mở rộng từ dưới 2.000 kilômét vuông ( 770 dặm vuông Anh) lên hơn 30.000 kilômét vuông (12.000 dặm vuông Anh).
Deforestation in Indonesia for palm oil (and illegal logging) is so rapid that a 2007 United Nations Environment Programme (UNEP) report said that most of the country's forest might be destroyed by 2022.Một báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) năm 2007 cho biết nạn phá rừng ở Indonesia để trồng dầu cọ (và khai thác gỗ bất hợp pháp ) nhanh đến mức phần lớn rừng của quốc gia này có thể bị phá hủy vào năm 2022.
The rate of forest loss has declined in the past decade.Tỷ lệ mất rừng đã giảm trong thập kỷ qua.
Global production is forecast at a record 46.9m tonnes in 2010, up from 45.3m in 2009, with Indonesia providing most of the increase.Sản lượng toàn cầu được dự báo đạt kỷ lục 46,9 triệu tấn trong năm 2010, tăng từ 45,3 triệu tấn năm 2009, với Indonesia cung cấp phần lớn sản lượng tăng.
Social issuesCác vấn đề xã hội
Oil palm is a valuable economic crop and provides a source of employment. It allows small landholders to participate in the cash economy and often results in improvements to local infrastructure and greater access to services such as schools and health facilities.Cọ dầu là một loại cây trồng có giá trị kinh tế và cung cấp phần lớn việc làm. Cọ dầu cho phép các chủ đất nhỏ tham gia vào nền kinh tế tiền mặt và thường giúp cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương và tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ như trường học và cơ sở y tế.
In some areas, the cultivation of oil palm has replaced traditional practices, often due to the higher income potential of palm oil. The modernisation of cultivation practices has led to issues including food insecurity.Ở một số khu vực, việc trồng cọ dầu đã thay thế các tập quán truyền thống, thường là do tiềm năng thu nhập cao hơn từ dầu cọ. Việc hiện đại hóa các phương thức canh tác đã dẫn đến các vấn đề bao gồm mất an ninh lương thực.
This issue stems from the intensive use of land which leads to soil degradation. As a result, the ability for locals to produce their own food has dwindled and they are having to look for food in other areas as they can no longer rely exclusively on their land.Vấn đề này bắt nguồn từ việc sử dụng đất quá mức dẫn đến thoái hóa đất Do đó, khả năng người dân địa phương tự sản xuất lương thực đã giảm đi và họ phải tìm kiếm thức ăn ở các khu vực khác vì họ không còn có thể chỉ dựa vào đất đai của mình.
However, in some cases, land has been developed by oil palm plantations without consultation or compensation of the Indigenous Peoples occupying the land.Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đất đai đã được phát triển bởi các đồn điền cọ dầu mà không có sự tham vấn hoặc bồi thường của người dân bản địa chiếm đất.
This has occurred in Papua New Guinea, Colombia, and Indonesia. In the Sarawak state of Malaysian Borneo, there has been debate over whether there was an appropriate level of consultation with the Long Teran Kanan community prior to the development of local land for palm oil plantations. Appropriation of native lands has led to conflict between the plantations and local residents in each of these countries.Điều này đã xảy ra ở Papua New Guinea,  Colombia, và Indonesia Tại bang Sarawak của Malaysia Borneo, đã có tranh luận về việc liệu có mức độ tham vấn phù hợp với Long Teran hay không Cộng đồng Kanan trước khi phát triển đất địa phương cho các đồn điền dầu cọ. Việc chiếm đoạt các vùng đất bản địa đã dẫn đến xung đột giữa các đồn điền và cư dân địa phương ở mỗi quốc gia này.
According to a 2008 report by NGOs including Friends of the Earth, palm oil companies have also reportedly used force to acquire land from Indigenous communities in Indonesia. Additionally, some Indonesian oil palm plantations are dependent on imported labor or undocumented immigrants, which has raised concerns about the working conditions and social impacts of these practices. Issues regarding the exploitation of child labor have also been a major concern.Theo một báo cáo năm 2008 của các tổ chức phi chính phủ bao gồm Friends of the Earth, các công ty dầu cọ cũng đã sử dụng vũ lực để thu hồi đất từ các cộng đồng bản địa ở Indonesia. Ngoài ra, một số đồn điền cọ dầu của Indonesia phụ thuộc vào lao động nhập khẩu hoặc người nhập cư không có giấy tờ, điều này làm dấy lên lo ngại về điều kiện làm việc và tác động xã hội của những hoạt động này. Các vấn đề liên quan đến bóc lột sức lao động trẻ em cũng là một mối quan tâm lớn.
Deforestation Phá rừng
Habitat lossmất môi trường sống
The production of palm oil requires intensive deforestation and this has led to a gradual loss of flora and fauna in the areas where land is cleared for the cultivation of palm oil. Tropical rainforests in countries including Malaysia and Indonesia have been the most ideal countries to have large palm oil plantations as they provide the most suitable climate with ample rainfall and sunshine throughout the year. Between the years 1990 and 2005, the total land in Malaysia used for palm oil cultivation increased by 2.4 million ha and reached 4.2 million ha. Việc sản xuất dầu cọ đòi hỏi nạn phá rừng nghiêm trọng và điều này đã dẫn đến sự mất dần hệ thực vật và động vật ở những khu vực khai phá đất để trồng dầu cọ. Rừng mưa nhiệt đới ở các quốc gia bao gồm Malaysia và Indonesia là những quốc gia lý tưởng nhất để có các đồn điền dầu cọ lớn vì chúng cung cấp khí hậu phù hợp nhất với lượng mưa và nắng dồi dào quanh năm. Giữa những năm 1990 và 2005, tổng diện tích đất ở Malaysia dùng để trồng dầu cọ tăng 2,4 triệu ha và đạt 4,2 triệu ha.
During that period, over 1.1 million ha of tropical rainforest was lost. Trong khoảng thời gian đó, hơn 1,1 triệu ha rừng mưa nhiệt đới đã bị mất.
The diverse biodiversity that each rainforest possesses has been diminishing at a rapid rate as fauna is often very fragile and easily affected by deforestation. Animal wildlife has been most affected in areas where significant amounts of land, for commercial palm oil purposes, have been cleared to allow the trees to be planted. Animals have been forced to relocate and have increasingly come into contact with humans as they have started to roam around the surrounding villages in search for food. Đa dạng sinh học đa dạng mà mỗi khu rừng nhiệt đới sở hữu đang bị suy giảm với tốc độ nhanh chóng do hệ động vật thường rất mỏng manh và dễ bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng. Động vật hoang dã bị ảnh hưởng nhiều nhất ở những khu vực có diện tích đất đáng kể, cho mục đích dầu cọ thương mại, đã được dọn sạch để cho phép trồng cây. Động vật buộc phải di dời và ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với con người khi chúng bắt đầu lang thang khắp các ngôi làng xung quanh để tìm kiếm thức ăn.
Some animals have not been able to adapt and relocate elsewhere, leading to their populations decreasing significantly and this has disrupted the symbiotic relationships that the flora and fauna have with their habitat. Deforestation negatively affects biodiversity when forests are converted into plantations and leaves relatively low species richness in primary forests compared to undisturbed forests. One species of particular concern is the critically endangered Bornean orangutan. Một số loài động vật không thể thích nghi và di dời đi nơi khác, dẫn đến quần thể của chúng giảm đáng kể và điều này đã phá vỡ mối quan hệ cộng sinh giữa hệ thực vật và động vật với môi trường sống của chúng. Phá rừng ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học khi rừng bị chuyển đổi thành rừng trồng và để lại sự phong phú về loài ở rừng nguyên sinh tương đối thấp so với rừng nguyên sinh. Một loài được đặc biệt quan tâm là đười ươi Borneo đang bị đe dọa nghiêm trọng
A notable study in 2018 showed that from 1999 to 2015, over 100,000 orangutans were lost due to unsustainable natural resource exploitation (including the palm oil industry). This number was obtained by tracking the number of nests over this 16 year study period.Results show that nests declined from 22.5 nests per kilometer at the start of the study, to 10.1 nests per kilometer by the end of the study.Một nghiên cứu đáng chú ý năm 2018 cho thấy, từ năm 1999 đến 2015, hơn 100.000 con đười ươi đã biến mất do khai thác tài nguyên thiên nhiên thiếu bền vững (trong đó có ngành dầu cọ). Con số này có được bằng cách theo dõi số lượng tổ trong khoảng thời gian nghiên cứu 16 năm này. Kết quả cho thấy số lượng tổ giảm từ 22,5 tổ trên mỗi km khi bắt đầu nghiên cứu, xuống còn 10,1 tổ trên mỗi km khi kết thúc nghiên cứu.
 On the other hand E. guineensis cultivation also helps to push species invasions further, e.g. Anoplolepis gracilipes in southeast Asia. Mặt khác, việc canh tác E. guineensis cũng giúp thúc đẩy sự xâm lấn của các loài xa hơn, ví dụ như Anoplolepis gracilipes ở Đông Nam Á
 Biodiversity suffers in almost all taxa – Room 1975 and Fayle et al 2010 find so for ants, Danielsen and Heegaard 1995 for bats and primates, Liow et al 2001 for bees, Chung et al 2000 for beetles, Peh et al 2006 for birds, Davis and Philips 2005 for dung beetles, Hassall et al 2006 for isopods, Glor et al 2001 for lizards, Chang et al 1997 for mosquitoes, Chey 2006 for moths, and Bernard et al 2009 for small mammals. Đa dạng sinh học bị ảnh hưởng ở hầu hết các loài – Room 1975 và Fayle et al 2010 thấy như vậy đối với kiến, Danielsen và Heegaard 1995 đối với dơi và linh trưởng, Liow et al 2001 đối với ong, Chung et al 2000 đối với bọ cánh cứng, Peh et al 2006 đối với chim, Davis và Philips 2005 đối với bọ phân, Hassall và cộng sự 2006 đối với động vật chân đốt, Glor và cộng sự 2001 đối với thằn lằn, Chang và cộng sự 1997 đối với muỗi, Chey 2006 đối với bướm đêm, và Bernard và cộng sự 2009 đối với động vật có vú nhỏ.
 Almost all taxa also suffer loss of abundance but there are exceptions, species which increase abundance but still lose species richness – Davis and Philips 2005 find so in dung beetles, Hassall et al 2006 in isopods, Glor et al 2001 in lizards and Danielsen and Heegaard 1995 in bats. The very unusual exception is bees, which Liow et al 2001 find lose abundance but gain species diversity in oil palm. Hầu như tất cả các đơn vị phân loại cũng bị mất đi sự phong phú nhưng vẫn có những ngoại lệ, các loài làm tăng sự phong phú nhưng vẫn làm mất đi sự phong phú của loài – Davis và Philips 2005 tìm thấy điều đó ở bọ phân, Hassall và cộng sự 2006 ở động vật chân đốt, Glor và cộng sự 2001 ở thằn lằn và Danielsen và Heegaard 1995 ở dơi. Một ngoại lệ rất khác thường là loài ong, loài mà Liow và cộng sự năm 2001 nhận thấy mất đi sự phong phú nhưng lại đạt được sự đa dạng loài trong cọ dầu.
Soil degradation Thoái hóa đất
The process of removing existing flora and planting palm oil trees is detrimental for the quality of the soil in the ground. When the existing flora is removed to make way for the new plants, the soil surrounding it is often eroded away. When palm oil trees are planted, large amounts of fertilisers and pesticides are used to ensure rapid growth and the health of each tree. Younger palm oil trees absorb more valuable nutrients from the soil which degrades the quality of the soil. As the nutrients are absorbed by the young trees, there is a depletion in nutrients and consequently, there is a lower level of remaining nutrients for other trees. This problem is also another cause for the increased use of fertilisers during the palm oil production process. Quá trình loại bỏ hệ thực vật hiện có và trồng cây cọ dầu gây bất lợi cho chất lượng đất trong lòng đất. Khi hệ thực vật hiện có bị loại bỏ để nhường chỗ cho các loài thực vật mới, đất xung quanh nó thường bị xói mòn. Khi trồng cây dầu cọ, một lượng lớn phân bón và thuốc trừ sâu được sử dụng để đảm bảo sự phát triển nhanh chóng và sức khỏe của từng cây. Những cây dầu cọ non hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng quý giá hơn từ đất, điều này làm suy giảm chất lượng của đất. Khi các chất dinh dưỡng được cây non hấp thụ, chất dinh dưỡng sẽ cạn kiệt và do đó, các chất dinh dưỡng còn lại cho các cây khác sẽ thấp hơn. Vấn đề này cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến việc gia tăng sử dụng phân bón trong quá trình sản xuất dầu cọ
Distances between adjacent palm oil trees in plantations have also been designed to be very close in order to optimise use of the limited space available. This has further impacted soil quality because as the trees grow, they require more minerals and water from the soil. Khoảng cách giữa các cây dầu cọ liền kề trong đồn điền cũng được thiết kế rất gần để tối ưu hóa việc sử dụng không gian hạn chế sẵn có. Điều này càng ảnh hưởng đến chất lượng đất vì khi cây lớn lên, chúng cần nhiều khoáng chất và nước hơn từ đất.
Due to the close distances between trees, there is a limited supply of nutrients that the trees can depend on which leads to the plantation workers supplying the trees with higher amounts of fertilisers, pesticides and water. This process further harms the state of the soil and makes it challenging for existing flora and fauna to survive in the area. Tuma et al 2019 find replacement of forest with oil palm plantations reduces the number of bioturbator species, although not the actual volume of bioturbation performed.Do khoảng cách gần giữa các cây nên nguồn cung cấp chất dinh dưỡng mà cây có thể phụ thuộc vào là hạn chế, dẫn đến việc công nhân đồn điền phải cung cấp cho cây lượng phân bón, thuốc trừ sâu và nước cao hơn. Quá trình này tiếp tục gây hại cho tình trạng của đất và gây khó khăn cho hệ thực vật và động vật hiện có để tồn tại trong khu vực.  Tuma và cộng sự năm 2019 nhận thấy việc thay thế rừng bằng các đồn điền dầu cọ làm giảm số lượng các loài gây xáo trộn sinh học, mặc dù không phải là khối lượng thực tế của quá trình gây xáo trộn sinh học
In tropical countries such as Malaysia and Indonesia, where a majority of palm oil plantations are located, there are continual rain showers and sun exposure throughout the day. Ở các quốc gia nhiệt đới như Malaysia và Indonesia, nơi có phần lớn các đồn điền dầu cọ, có mưa rào liên tục và phơi nắng suốt cả ngày.
Palm oil plantations that are geographically located close to rivers have exacerbated impacts on surrounding local communities. Các đồn điền dầu cọ có vị trí địa lý gần sông đã làm trầm trọng thêm tác động đối với các cộng đồng địa phương xung quanh.
This is due to the increased use of fertilisers and pesticides which has led to higher amounts of both being washed away by the frequent rain into rivers. This is an issue because rivers are central to the daily lives of local villagers. Điều này là do việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu ngày càng tăng, dẫn đến lượng lớn cả hai loại này bị nước mưa thường xuyên cuốn trôi xuống sông. Đây là một vấn đề vì sông là trung tâm của cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
They use water from the river for personal consumption and also use the river as a source of food, which makes them vulnerable to the residue from fertilisers and pesticides. The untreated water that the local villagers are exposed to can potentially cause detrimental health effects, including diseases such as cholera, E. coli and lead poisoning.Họ sử dụng nước sông cho mục đích tiêu dùng cá nhân và cũng sử dụng nước sông làm nguồn thức ăn, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi dư lượng phân bón và thuốc trừ sâu. Nước chưa được xử lý mà người dân địa phương tiếp xúc có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe, bao gồm các bệnh như dịch tả, E. coli và ngộ độc chì.
The damage from soil erosion and poor soil quality has also affected the livelihoods of many local villagers that live close to these palm oil plantations as they can no longer depend solely on their land for the cultivation of food and timber. Local villagers are now inclined to find new sources of food and materials for shelter. Thiệt hại do xói mòn đất và chất lượng đất kém cũng đã ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người dân địa phương sống gần các đồn điền dầu cọ này vì họ không còn có thể chỉ phụ thuộc vào đất đai của mình để trồng trọt và lấy gỗ. Người dân địa phương hiện đang có xu hướng tìm nguồn thức ăn và vật liệu mới để trú ẩn.
As a result, local villagers have been indirectly forced to move out and relocate depending on the extent of the loss of the plants and animals native to the area. This has led to economic complications as governments now need to reallocate their resources to support these typically marginalised communities.Do đó, dân làng địa phương đã gián tiếp bị buộc phải di dời và tái định cư tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của các loài thực vật và động vật bản địa trong khu vực. Điều này đã dẫn đến những phức tạp về kinh tế khi các chính phủ hiện cần phân bổ lại nguồn lực để hỗ trợ những cộng đồng thường bị thiệt thòi này
Other environmental issuesCác vấn đề môi trường khác
In Indonesia, rising demand for palm oil and timber has led to the clearing of tropical forest land in Indonesian national parks.Ở Inđônêxia, nhu cầu về dầu cọ và gỗ ngày càng tăng đã dẫn đến việc phát quang đất rừng nhiệt đới tại các công viên quốc gia của Inđônêxia
According to a 2007 report published by UNEP, at the rate of deforestation at that time, an estimated 98 percent of Indonesian forest would be destroyed by 2022 due to legal and illegal logging, forest fires and the development of palm oil plantations.Theo một báo cáo năm 2007 do UNEP công bố, với tốc độ phá rừng vào thời điểm đó, ước tính 98% rừng Indonesia sẽ bị phá hủy vào năm 2022 bao gồm khai thác gỗ hợp pháp và bất hợp pháp, cháy rừng và phát triển các đồn điền dầu cọ.
Malaysia, the second largest producer of palm oil has pledged to conserve a minimum of 50 percent of its total land area as forests. Malaysia, đất nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai đã cam kết bảo tồn tối thiểu 50% tổng diện tích đất rừng.
As of 2010, 58 percent of Malaysia was forested.Tính đến năm 2010, 58% diện tích Malaysia là rừng.
Palm oil cultivation has been criticised for: Trồng dầu cọ đã bị chỉ trích vì:
Greenhouse gas emissions.Khí thải nhà kính
Deforestation in tropical areas accounts for an estimated 10 percent of manmade CO2 emissions, and is a driver toward dangerous climate change.Phá rừng ở các vùng nhiệt đới ước tính chiếm khoảng 10 phần trăm lượng khí thải CO2 do con người tạo ra và là nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu nguy hiểm
Habitat destruction, leading to the demise of critically endangered species (e.g. the Sumatran elephant, Sumatran tiger, the Sumatran rhinoceros, and the Sumatran orangutan). Môi trường sống bị hủy hoại, dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài cực kỳ nguy cấp (ví dụ như voi Sumatra, hổ Sumatra, tê giác Sumatra, và đười ươi Sumatra ).
Reduced biodiversity, including damage to biodiversity hotspots.Giảm đa dạng sinh học, bao gồm thiệt hại cho các điểm đa dạng sinh học
Cultivating crops on land that belongs to indigenous people in the Sarawak and Kalimantan states on the island of Borneo and the Malaysian state of Sabah. Trồng trọt trên đất của người bản địa ở các bang Sarawak và Kalimantan trên đảo Borneo và bang Sabah của Malaysia
The increase in outbreaks of zoonotic diseases is linked with deforestation in tropical countries.Sự gia tăng bùng phát các bệnh lây truyền từ động vật sang người có liên quan đến nạn phá rừng ở các nước nhiệt đới.
Water pollutionÔ nhiễm nguồn nước
In some states where oil palm is established, lax enforcement of environmental legislation leads to encroachment of plantations into riparian strips, and release of pollutants such as palm oil mill effluent (POME) into the environment. POME is a waste product created during the final stages of palm oil extraction.Ở một số bang trồng cây cọ dầu, việc thực thi luật môi trường lỏng lẻo dẫn đến việc các đồn điền lấn chiếm đất và biến thành các dải ven sông, và thải các chất gây ô nhiễm như nước thải của nhà máy dầu cọ (POME) vào môi trường. POME là phế phẩm được tạo ra trong công đoạn cuối cùng của quá trình chiết xuất dầu cọ.
The process of waste management can be highly difficult and costly.Quá trình quản lý chất thải có thể rất khó khăn và tốn kém.
As a result, one common method of disposal involves discharge into nearby water reservoirs. POME contains high nutrient concentrations and can foster the growth of algae blooms, which deplete oxygen levels and can have negative implications for aquatic life, and consequently alter ecosystems.Do đó, một phương pháp xử lý phổ biến là xả vào các hồ chứa nước gần đó. POME chứa nồng độ dinh dưỡng cao và có thể thúc đẩy sự phát triển của tảo nở hoa, làm cạn kiệt lượng oxy và có thể gây tác động tiêu cực đến đời sống thủy sinh, đồng thời làm thay đổi hệ sinh thái.
More environment-friendly practices have been developed. Among those approaches is anaerobic treatment of POME, which might allow for biogas (methane) production and electricity generation, but it is very difficult to maintain optimum growth conditions for the anaerobic organisms that break down acetate to methane (primarily Methanosaeta concilii, a species of Archaea).Nhiều phương pháp thân thiện với môi trường đã được phát triển. Trong số các phương pháp đó là xử lý kỵ khí POME, có thể cho phép sản xuất khí sinh học (mêtan) và phát điện, nhưng rất khó duy trì điều kiện phát triển tối ưu cho các sinh vật kỵ khí phân hủy axetat thành mêtan (chủ yếu Methanosaeta concilii, một loài Archaea ).
Greenhouse gas emissionsKhí thải nhà kính
Damage to peatland, partly due to palm oil production, is claimed to contribute to environmental degradation, including four percent of global greenhouse gas emissions and eight percent of all global emissions caused annually by burning fossil fuels, due to the clearing of large areas of rainforest for palm oil plantations.Thiệt hại đối với đất than bùn, một phần do sản xuất dầu cọ, được cho là góp phần làm suy thoái môi trường, bao gồm bốn phần trăm phát thải khí nhà kính toàn cầu và tám phần trăm tổng lượng phát thải toàn cầu do đốt nhiên liệu hóa thạch hàng năm, do dọn sạch các khu rừng nhiệt đới rộng lớn để trồng cọ dầu.
Many Indonesian and Malaysian rainforests lie atop peat bogs that store great quantities of carbon.Nhiều khu rừng nhiệt đới ở Indonesia và Malaysia nằm trên đỉnh các bãi than bùn lưu trữ một lượng lớn carbon
Forest removal and bog drainage to make way for plantations releases this carbon.Việc chặt phá rừng và thoát nước đầm lầy để nhường chỗ cho các đồn điền đã giải phóng lượng carbon này.
A study reveals that the conversion of peatlands contributes between 16.6 and 27.9 percent of total greenhouse gas emissions from Malaysia and Indonesia combined. The process of draining peatlands and the growth of young palms results in 50 percent greater greenhouse gas emissions when compared to mature plantations. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc chuyển đổi đất than bùn đóng góp từ 16,6 đến 27,9% tổng lượng phát thải khí nhà kính của Malaysia và Indonesia cộng lại. Quá trình khai thác đất than bùn và sự phát triển của cây cọ non dẫn đến lượng khí thải nhà kính lớn hơn 50 phần trăm so với các đồn điền trưởng thành.
This is a growing concern among ecologists and environmentalists as more tropical peatlands are being converted into plantations due to land shortage, in order to meet the increasing demand for palm oil.Đây là mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà sinh thái học và các nhà bảo vệ môi trường khi nhiều vùng đất than bùn nhiệt đới đang được chuyển đổi thành đồn điền do thiếu đất, nhằm đáp ứng nhu cầu dầu cọ ngày càng tăng.
Researchers are looking for possible, more environmentally friendly, solutions and ways to help the situation and have suggested that if enough land is conserved and there remain large enough areas of primary forest reserves, the effects of the palm oil industry may not have as much of an impact on wildlife and biodiversity. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các giải pháp và cách thức khả thi, thân thiện với môi trường hơn để giải quyết tình hình và đã gợi ý rằng nếu đủ đất được bảo tồn và diện tích rừng nguyên sinh còn đủ lớn, thì tác động của ngành công nghiệp dầu cọ đến động vật hoang dã và sự đa dạng sinh học có thể không nhiều .
Environmental groups like Greenpeace, the Roundtable on Sustainable Palm Oil, and Amnesty International are also taking part in advocating bans on unsustainable palm oil crops and the companies that purchase these exports.Các nhóm môi trường như Hòa bình xanh, Hội nghị về dầu cọ bền vững và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đang tham gia ủng hộ lệnh cấm đối với các loại cây dầu cọ không bền vững và các công ty mua các mặt hàng xuất khẩu này.
Environmental groups such as Greenpeace claim that this deforestation produces far more emissions than biofuels remove. Greenpeace identified Indonesian peatlands—unique tropical forests whose dense soil can be burned to release carbon emissions—which are being destroyed to make way for palm oil plantations.Các nhóm môi trường như Hòa bình xanh tuyên bố rằng nạn phá rừng này tạo ra nhiều khí thải hơn nhiều so với lượng nhiên liệu sinh học có thể loại bỏ. Tổ chức Hòa bình xanh đã xác định các vùng đất than bùn của Indonesia —những khu rừng nhiệt đới độc đáo có lớp đất dày đặc có thể bị đốt cháy để giải phóng khí thải carbon—đang bị phá hủy để nhường chỗ cho các đồn điền dầu cọ.
Greenpeace argues the peatlands represent massive carbon sinks, and they claim the destruction already accounts for four percent of annual global CO emissions.Hòa bình xanh lập luận rằng các vùng đất than bùn được cho là các bể chứa carbon khổng lồ và sự tàn phá các vùng đất này đã chiếm 4% lượng khí thải CO toàn cầu hàng năm
However, according to the Tropical Peat Research Laboratory, at least one measurement has shown that oil palm plantations are carbon sinks because oil palms convert carbon dioxide into oxygen just as other trees do, and, as reported in Malaysia's Second National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, oil palm plantations contribute to Malaysia's net carbon sink.Tuy nhiên, theo Phòng thí nghiệm nghiên cứu than bùn nhiệt đới, ít nhất một phép đo đã chỉ ra rằng các đồn điền cọ dầu là bể chứa carbon vì cọ dầu chuyển đổi carbon dioxide thành oxy giống như các loại cây khác, và, như đã báo cáo trong Thông báo quốc gia lần thứ hai của Malaysia theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, các đồn điền cọ dầu góp phần vào bể chứa carbon của Malaysia.
Greenpeace recorded peatland destruction in the Indonesian province of Riau on the island of Sumatra, home to 25 percent of Indonesia's palm oil plantations.Tổ chức Hòa bình xanh đã ghi nhận sự phá hủy đất than bùn ở tỉnh Riau của Indonesia trên đảo Sumatra, nơi có 25% diện tích đồn điền dầu cọ của Indonesia.
Greenpeace claims this would have devastating consequences for Riau's peatlands, which have already been degraded by industrial development and store a massive 14.6 billion tonnes of carbon, roughly one year's greenhouse gas emissions.Tổ chức Hòa bình xanh tuyên bố điều này sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc đối với vùng đất than bùn của Riau, vốn đã bị suy thoái do phát triển công nghiệp và lưu trữ một lượng lớn 14,6 tỷ tấn carbon, tương đương lượng khí thải nhà kính trong một năm.
Environmentalists and conservationists have been called upon to team up with palm oil companies to purchase small tracts of existing palm plantation, so they can use the profits to create privately owned nature reserves. It has been suggested that this is a more productive strategy than the current confrontational approach that threatens the livelihoods of millions of smallholders.Các nhà môi trường và bảo tồn đã được kêu gọi hợp tác với các công ty dầu cọ để mua những vùng đất nhỏ trồng cọ hiện có, để họ có thể sử dụng lợi nhuận để tạo ra các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc sở hữu tư nhân. Có ý kiến cho rằng đây là một chiến lược hiệu quả hơn so với cách tiếp cận đối đầu hiện tại đang đe dọa sinh kế của hàng triệu nông hộ nhỏ
HazeSương mù
A 2005 air pollution crisis in Kuala Lumpur.Một cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí năm 2005 ở Kuala Lumpur
Southeast Asian haze is a recurrent issue linked to land clearing for palm oil and pulpwood.Sương mù ở Đông Nam Á là vấn đề thường xuyên xảy ra liên quan đến việc giải phóng đất để trồng cây dầu cọ và gỗ làm bột giấy.
Haze, a form of air pollution, is a major recurrent issue across Southeast Asia, partly linked to burning of rainforest and peat swamp forest to clear land for palm oil plantations.Khói mù, một dạng ô nhiễm không khí, là một vấn đề lớn xảy ra thường xuyên trên khắp Đông Nam Á, một phần liên quan đến việc đốt rừng nhiệt đới và rừng đầm lầy than bùn để lấy đất cho các đồn điền dầu cọ.
National differences khác biệt quốc gia
Indonesia and MalaysiaIndonesia và Malaysia
In the two countries responsible for over 80% of world oil palm production, Indonesia and Malaysia, smallholders account for 35–40% of the total area of planted oil palm and as much as 33% of the output.Tại hai quốc gia chiếm hơn 80% sản lượng dầu cọ thế giới, các hộ sản xuất nhỏ ở Indonesia và Malaysia, chiếm 35–40% tổng diện tích trồng cọ dầu và chiếm tới 33% sản lượng.
Elsewhere, as in West African countries that produce mainly for domestic and regional markets, smallholders produce up to 90% of the annual harvest.Ở những nơi khác, như ở các nước Tây Phi sản xuất chủ yếu cho thị trường trong nước và khu vực, các hộ sản xuất nhỏ sản xuất tới 90% sản lượng thu hoạch hàng năm.
As a result of Malaysia's commitment to retain natural forest cover on at least 50% of the nation's land, the growth of new palm oil plantations has slowed in recent years. Do Malaysia cam kết duy trì độ che phủ rừng tự nhiên trên ít nhất 50% diện tích đất của quốc gia, tốc độ tăng trưởng của các đồn điền dầu cọ mới đã chậm lại trong những năm gần đây.
According to Malaysia's Plantation Industries and Commodities Minister Bernard Dompok, significant expansion of palm oil is no longer possible, therefore Malaysian farmers are now focusing on increasing production without expansion.Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Hàng hóa Đồn điền Malaysia Bernard Dompok, việc mở rộng đáng kể sản lượng dầu cọ là không thể, do đó nông dân Malaysia hiện đang tập trung vào việc tăng sản lượng mà không cần mở rộng.
In January 2008, the CEO of the Malaysian Palm Oil Council wrote a letter to the Wall Street Journal stating that Malaysia was aware of the need to pursue a sustainable palm oil industry. Since then the Malaysian government, along with palm oil companies, have increased production of certified sustainable palm oil (CSPO). Malaysia has been recognized by the Roundtable on Sustainable Palm Oil as the largest producer of CSPO, producing 50% of the world's supply, and accounting for 40% of CSPO growers worldwide. Indonesia produces 35% of the world's CSPO.Vào tháng 1 năm 2008, Giám đốc điều hành của Hội đồng Dầu cọ Malaysia đã viết một lá thư cho Tạp chí Phố Wall nói rằng Malaysia nhận thức được sự cần thiết phải theo đuổi một ngành công nghiệp dầu cọ bền vững Kể từ đó chính phủ Malaysia cùng với các công ty dầu cọ đã tăng cường sản xuất dầu cọ bền vững được chứng nhận (CSPO). Malaysia đã được Hội nghị về Dầu cọ Bền vững công nhận là quốc gia sản xuất CSPO lớn nhất, sản xuất 50% nguồn cung của thế giới, và chiếm 40% người trồng CSPO trên toàn thế giới.
In Indonesia, the Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN) under the direction of Mina Susana Setra has fought for policies that find balance between economic need and indigenous people's rights. Indonesia sản xuất 35% CSPO của thế giới. Tại Indonesia, Liên minh quần đảo của người bản địa (AMAN) dưới sự chỉ đạo của Mina Susana Setra đã đấu tranh cho các chính sách cân bằng giữa nhu cầu kinh tế và quyền của người bản địa.
99% of the palm oil concessions in the country concern land that is occupied by indigenous people. In 2012, AMAN led an advocacy team which won a Constitutional Court case recognizing customary land rights; however, implementation of programs that protect indigenous rights, the environment and developers have failed to come to fruition except in limited cases.99% quyền khai thác dầu cọ trong nước liên quan đến đất đai do người bản địa chiếm giữ. Vào năm 2012, AMAN đã lãnh đạo một nhóm vận động đã thắng một vụ kiện của Tòa án Hiến pháp công nhận các quyền đất đai theo tập quán; tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình bảo vệ quyền bản địa, môi trường và các nhà phát triển đã không đạt được kết quả trừ một số trường hợp hạn chế.
AfricaChâu phi
In Africa, the situation is very different compared to Indonesia or Malaysia.Ở châu Phi, tình hình rất khác so với Indonesia hay Malaysia.
In its Human Development Report 2007-2008, the United Nations Development Program says production of palm oil in West Africa is largely sustainable, mainly because it is undertaken on a smallholder level without resorting to diversity-damaging monoculture.Trong Báo cáo Phát triển Con người 2007-2008, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết việc sản xuất dầu cọ ở Tây Phi phần lớn là bền vững, chủ yếu là do nó được thực hiện ở cấp độ hộ gia đình nhỏ mà không sử dụng đến hình thức độc canh gây tổn hại đến đa dạng
The United Nations Food and Agriculture program is encouraging small farmers across Africa to grow palm oil, because the crop offers opportunities to improve livelihoods and incomes for the poor.Chương trình Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc đang khuyến khích các hộ nông dân nhỏ trên khắp châu Phi trồng dầu cọ, vì loại cây này mang lại cơ hội cải thiện sinh kế và thu nhập cho người nghèo.
Increasing demandnhu cầu ngày càng tăng
Food and cosmetics companies, including ADM, Unilever, Cargill, Procter & Gamble, Nestlé, Kraft and Burger King, are driving the demand for new palm oil supplies, demand was partly driven by a need for a replacement for high trans fat content oils.Các công ty thực phẩm và mỹ phẩm, bao gồm ADM, Unilever, Cargill, Procter & Gamble, Nestlé, Kraft và Burger King, đang thúc đẩy nhu cầu cung cấp dầu cọ mới, nhu cầu một phần là do nhu cầu thay thế chất béo chuyển hóa cao nội dung dầu.
Although palm oil is used in the production of biofuels and proposals have been made to use it in large installations, a 2012 report by the International Food Policy Research Institute concluded that the increase in palm oil production is related to food demands, not biofuel demands. Mặc dù dầu cọ được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học và các đề xuất đã được đưa ra để sử dụng nó trong các cơ sở lắp đặt lớn, một báo cáo năm 2012 của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế đã kết luận rằng sự gia tăng sản lượng dầu cọ có liên quan đến nhu cầu lương thực, chứ không phải nhu cầu nhiên liệu sinh học.
Biodieseldầu diesel sinh học
Biodiesel made from palm oil grown on sustainable non-forest land and from established plantations reduces greenhouse gas emissions. According to Greenpeace, clearing peatland to plant oil palms releases large amounts of greenhouse gasses, and that biodiesel produced from oil palms grown on this land may not result in a net reduction of greenhouse gas emissions. However, research by Malaysia's Tropical Peat Research Unit has found that oil palm plantations developed on peatland produce lower carbon dioxide emissions than forest peat swamp.Dầu diesel sinh học làm từ dầu cọ được trồng trên đất không có rừng bền vững và từ các đồn điền lâu đời giúp giảm phát thải khí nhà kính. Theo Greenpeace, dọn sạch đất than bùn để trồng cọ dầu giải phóng một lượng lớn khí nhà kính và dầu diesel sinh học được sản xuất từ cây cọ dầu trồng trên vùng đất này có thể không dẫn đến giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, nghiên cứu của Đơn vị Nghiên cứu Than bùn Nhiệt đới của Malaysia đã phát hiện ra rằng các đồn điền cọ dầu được phát triển trên đất than bùn tạo ra lượng khí thải carbon dioxide thấp hơn so với đầm lầy than bùn rừng.
However, it has been suggested that this research unit was commissioned by politicians who have interests in the palm oil industry.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đơn vị nghiên cứu này được ủy quyền bởi các chính trị gia có lợi ích trong ngành dầu cọ.
In 2011, eight of Malaysia's Federal Land Development Authority (FELDA) plantations were certified under the International Sustainability and Carbon Certification System (ISCC), becoming part of Asia's first ISCC certified supply and production chain for palm biodiesel.Năm 2011, cơ quan Phát triển Đất đai Liên bang Malaysia (FELDA) đã được chứng nhận theo Hệ thống Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế (ISCC), trở thành một phần của chuỗi cung ứng và sản xuất dầu cọ diesel sinh học được chứng nhận ISCC đầu tiên ở châu Á.
This certification system complies with the European Union's Renewable Energy Directive (RED). In 2012, the European Commission approved the RSPO's biofuel certification scheme allowing certified sustainable palm oil biofuel to be sold in Europe.Hệ thống chứng nhận này tuân thủ Chỉ thị Năng lượng Tái tạo (RED) của Liên minh Châu Âu. Vào năm 2012, Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt chương trình chứng nhận nhiên liệu sinh học của RSPO cho phép bán nhiên liệu sinh học dầu cọ bền vững được chứng nhận ở Châu Âu.
SustainabilitySự bền vững
At least 17.4% of palm oil fruit produced globally in 2016 complied with voluntary sustainability standards such as the Roundtable on Sustainable Palm Oil, Rainforest Alliance, and organic.Ít nhất 17,4% sản lượng dầu cọ được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2016 tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện như Hội nghị về dầu cọ bền vững, Rainforest Alliance và hữu cơ
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), founded in 2004, works to promote the production of sustainably sourced palm oil through involvement with growers, processors, food companies, investors and NGOs. Beginning in 2008, palm oil that meets RSPO introduced standards has been designated "certified sustainable palm oil" (CSPO). Hội nghị về Dầu cọ Bền vững (RSPO), được thành lập năm 2004, hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất dầu cọ có nguồn gốc bền vững thông qua sự tham gia của người trồng trọt, nhà chế biến, công ty thực phẩm, nhà đầu tư và tổ chức phi chính phủ. Bắt đầu từ năm 2008, dầu cọ đáp ứng các tiêu chuẩn do RSPO giới thiệu đã được chỉ định là "dầu cọ bền vững được chứng nhận" (CSPO).
Within two years of implementation, CSPO-designated palm oil comprised 7 percent of the global palm oil market. As of October 2012, 12 percent of palm oil has been certified by the RSPO. However, in the first year of CSPO certification only 30 percent of sustainable oil was marketed as CSPO.Trong vòng hai năm thực hiện, dầu cọ do CSPO chỉ định chiếm 7% thị trường dầu cọ toàn cầu. Tính đến tháng 10 năm 2012, 12% dầu cọ đã được RSPO chứng nhận. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên chứng nhận CSPO, chỉ có 30% dầu bền vững được bán trên thị trường với tên gọi CSPO.
In The Economist in 2010, the RSPO was criticized for not setting standards for greenhouse-gas emissions for plantations and because its members account for only 40 percent of palm oil production. In a 2007 report, Greenpeace was critical of RSPO-member food companies saying that they are "dependent on suppliers that are actively engaged in deforestation and the conversion of peatlands". Trong The Economist năm 2010, RSPO đã bị chỉ trích vì không đặt ra các tiêu chuẩn về phát thải khí nhà kính cho các đồn điền và vì các thành viên của tổ chức này chỉ chiếm 40% sản lượng dầu cọ. Trong một báo cáo năm 2007, Greenpeace đã chỉ trích các công ty thực phẩm là thành viên của RSPO nói rằng các công ty thực phẩm "phụ thuộc vào các nhà cung ứng đang tích cực tham gia phá rừng và chuyển đổi đất than bùn ".
Following a contribution of $1 billion from Norway, in May 2010, Indonesia announced a two-year suspension on new agreements to clear natural forests and peatlands. Sau khoản đóng góp 1 tỷ đô la của Na Uy, vào tháng 5 năm 2010, Indonesia tuyên bố đình chỉ hai năm đối với các thỏa thuận mới để phát quang rừng tự nhiên và đất than bùn
Additionally, Indonesia announced plans to create its own organization similar to the RSPO, which, as a government certification system, will introduce mandatory regulation for all Indonesian palm oil producers.Ngoài ra, Indonesia đã công bố kế hoạch thành lập tổ chức của riêng mình tương tự như RSPO, với tư cách là một hệ thống chứng nhận của chính phủ, sẽ đưa ra quy định bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất dầu cọ của Indonesia.
In 2011, Malaysia began developing a national certification, the "Malaysia sustainable palm oil" (MSPO) certification, to improve involvement in sustainable palm oil production nationwide. The certification program, aimed at small and medium-sized producers, is expected to be launched in 2014. Malaysia has initiated its own environmental assessment on oil palm industry based on Life Cycle Assessment (LCA) approaches.Năm 2011, Malaysia bắt đầu phát triển chứng nhận quốc gia, chứng nhận "dầu cọ bền vững của Malaysia" (MSPO), để cải thiện sự tham gia vào sản xuất dầu cọ bền vững trên toàn quốc. Chương trình chứng nhận nhằm vào các nhà sản xuất vừa và nhỏ, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2014. Malaysia đã bắt đầu tự đánh giá môi trường của mình đối với ngành cọ dầu dựa trên phương pháp Đánh giá Vòng đời (LCA).
LCA has been applied to assess the environmental impact of production of oil palm seedlings, oil palm fresh fruit bunches, crude palm oil, crude palm kernel oil and refined palm oil. The assessment on downstream industries such as bio-diesel, was also conducted.LCA đã được áp dụng để đánh giá tác động môi trường của việc sản xuất cây giống cọ dầu, quả cọ dầu tươi, dầu cọ thô, dầu hạt cọ thô và dầu cọ tinh luyện. Việc đánh giá các ngành công nghiệp hạ nguồn như dầu diesel sinh học, cũng được tiến hành.
In July 2020 scientists show via detailed analysis of satellite images that certified "sustainable" palm oil production resulted in deforestation of tropical forests of Sumatra and Borneo and endangered mammals' habitat degradation in the past 30 years.Vào tháng 7 năm 2020, các nhà khoa học đã chứng minh thông qua phân tích chi tiết các hình ảnh vệ tinh chứng nhận việc sản xuất dầu cọ "bền vững" dẫn đến nạn phá rừng nhiệt đới ở Sumatra và Borneo, làm suy thoái môi trường sống của các loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng trong 30 năm qua.
Carbon credit programsChương trình Giấy Phép Khí Thải.
Oil palm producers are eligible to take part in Clean Development Mechanism (CDM) programs in which developed nations invest in clean energy projects in developing nations to earn carbon credits to offset their own greenhouse gas emissions and to reduce greenhouse gas emissions worldwide.Các nhà sản xuất cọ dầu đủ điều kiện tham gia chương trình Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), trong đó các quốc gia phát triển đầu tư vào các dự án năng lượng sạch ở các quốc gia đang phát triển để kiếm Giấy Phép Khí Thải nhằm bù đắp lượng khí thải nhà kính của chính họ và giảm lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới.
Investors have been cautious about investing in palm oil biofuel projects because of the impact the expansion of oil palm plantations has had on tropical rain forests, but according to the South East Asian CDM development company YTL-SV Carbon, many CDM projects in the palm oil sector focus on improving use of waste products to reduce gas emissions and do not contribute to the establishment of new oil palm plantations. Các nhà đầu tư đã thận trọng khi đầu tư vào các dự án nhiên liệu sinh học dầu cọ vì tác động của việc mở rộng diện tích trồng cọ dầu đối với rừng mưa nhiệt đới, nhưng theo công ty phát triển CDM Đông Nam Á YTL-SV Carbon, nhiều dự án CDM ở ngành dầu cọ tập trung vào việc cải thiện việc sử dụng các sản phẩm phế thải để giảm lượng khí thải và không góp phần thành lập các đồn điền cọ dầu mới.
SPOTT: ESG policy transparency assessmentsSPOTT: Đánh giá tính minh bạch của chính sách ESG
Basics of environmental sustainabilityKhái niệm cơ bản về bền vững môi trường
Palm oil output has been gradually increasing since the end of the twentieth century, with a 15-fold rise between 1980 and 2014.(IUCN, 2021).Sản lượng dầu cọ đã tăng dần kể từ cuối thế kỷ XX, với mức tăng gấp 15 lần từ năm 1980 đến năm 2014. (IUCN, 2021).
Aside from the main producing countries of Indonesia and Malaysia, Latin American countries are beginning to play a larger role in the global palm oil industry.Ngoài các nước sản xuất chính là Indonesia và Malaysia, các nước Mỹ Latinh đang bắt đầu đóng một vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp dầu cọ toàn cầu.
SPOTT is a free, online platform that evaluates commodity producers, processors, and traders on their public disclosure on environmental, social, and governance (ESG) issues.SPOTT là một nền tảng trực tuyến, miễn phí dùng để đánh giá các nhà sản xuất, nhà chế biến và thương nhân hàng hóa khi họ tiết lộ công khai về các vấn đề môi trường, xã hội và quản lý(ESG).
SPOTT evaluates the public disclosure of 100 palm oil producers, processors, and traders in terms of their organization, policies, and practices relating to environmental, social, and governance (ESG) issues. To track their growth over time, each company is given a percentage score. SPOTT đánh giá việc công bố thông tin công khai của 100 nhà sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu cọ về tổ chức, chính sách và thực tiễn liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Để theo dõi sự tăng trưởng của họ theo thời gian, mỗi công ty được chấm điểm phần trăm.
For palm oil, timber and pulp, and natural rubber companies, SPOTT assessments follow three complete frameworks of best practice indicators.Các đánh giá SPOTT tuân theo ba khuôn khổ hoàn chỉnh về các chỉ số thực hành tốt nhất để đánh giá đối với các công ty dầu cọ, gỗ, bột giấy và cao su tự nhiên.
Each framework includes precise scoring criteria for over 100 indicators that are grouped into ten categories.Mỗi khung bao gồm các tiêu chí chấm điểm chính xác cho hơn 100 chỉ số được nhóm thành mười loại.
The SPOTT indicators were created by ZSL in consultation with technical consultants to ensure that they are closely matched with related programs such as the United Nations Sustainable Development Goals.Các chỉ số SPOTT được ZSL tạo ra với sự tư vấn của các chuyên gia tư vấn kỹ thuật để đảm bảo chúng phù hợp chặt chẽ với các chương trình liên quan như Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.
Policies and pledges made by the company may not be carried out effectively on the ground.Các chính sách và cam kết do công ty đưa ra có thể không được thực hiện hiệu quả trên thực tế.
Although the media monitor on each company's page may provide some insight, independent due diligence should include measures to analyze implementation levels.Mặc dù việc giám sát truyền thông trên từng trang web của các công ty có thể cung cấp một số thông tin, nhưng công việc kiểm tra độc lập cần bao gồm các biện pháp để phân tích mức độ thực thi.
Use of sustainable oil by corporationsSử dụng loại dầu bền vững của các tập đoàn
The World Wildlife Foundation (WWF) publishes an annual report on the use of sustainable palm oil by major corporations.Tổ chức Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) công bố báo cáo thường niên về việc sử dụng dầu cọ bền vững của các tập đoàn lớn.
In the 2011 report, 31 of the 132 companies surveyed received a top score for their use of sustainable palm oil.Trong báo cáo năm 2011, 31 trong số 132 công ty được khảo sát đã nhận được điểm cao nhất về việc sử dụng dầu cọ bền vững.
This represents an increase from 2009, the first year the report was issued, where no companies received top scores.Điều này thể hiện sự gia tăng so với năm 2009, năm đầu tiên báo cáo được phát hành, khi không có công ty nào nhận được điểm số cao nhất.
The WWF reports that 87 companies have committed to using only sustainable palm oil by 2015, including Unilever and Nestlé, both of which committed to exclusively using sustainable palm oil following demonstrations and urgings from environmental organizations in the late 2000s. However, according to the WWF, the overall growth in the use of sustainable palm oil is too slow. WWF báo cáo 87 công ty cam kết chỉ sử dụng dầu cọ bền vững vào năm 2015, bao gồm cả Unilever và Nestlé, cả hai đều cam kết sử dụng độc quyền dầu cọ bền vững sau các cuộc biểu tình và thúc giục từ các tổ chức môi trường vào cuối những năm 2000. Tuy nhiên, theo WWF, sự tăng trưởng tổng thể trong việc sử dụng dầu cọ bền vững là quá chậm.
Retailers who have made commitments to offering products containing sustainable oil, including Walmart and Carrefour, have attributed the slow rate of growth in the availability of sustainable palm oil to a lack of consumer interest and awareness in products made with sustainable palm oil. Các nhà bán lẻ cam kết cung cấp các sản phẩm có chứa dầu bền vững, bao gồm Walmart và Carrefour, đã cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm về nguồn cung cấp dầu cọ bền vững là do người tiêu dùng thiếu quan tâm và nhận thức về các sản phẩm làm từ dầu cọ bền vững.
These companies have expressed concern about the potential impact of low consumer demand on the cost and future availability of sustainable palm oil.Các công ty này đã bày tỏ lo ngại về tác động tiềm ẩn của nhu cầu tiêu dùng thấp đối với chi phí và khả năng cung cấp dầu cọ bền vững trong tương lai.
Persuading governmentsThuyết phục các chính phủ
It may be possible to persuade governments of nations that produce competing products to enact protectionist legislation against the products of deforestation, an approach that was presented in a report by the National Farmers Union (United States) and Avoided Deforestation Partners.Có thể thuyết phục chính phủ của các quốc gia sản xuất các sản phẩm cạnh tranh ban hành luật bảo hộ chống lại các sản phẩm của nạn phá rừng, một cách tiếp cận đã được trình bày trong một báo cáo của Hiệp hội Nông dân Quốc gia (Hoa Kỳ) và Các Đối tác Tránh Phá rừng
The 2010 report estimates that protecting the 13,000,000 hectares (50,000 sq mi) of mostly tropical forest that are lost annually worldwide would boost American agricultural revenue by $190–270 billion between 2012 and 2030.Báo cáo năm 2010 ước tính rằng việc bảo vệ 13.000.000 ha (50.000 dặm vuông Anh) phần lớn là rừng nhiệt đới bị mất hàng năm trên toàn thế giới sẽ giúp tăng doanh thu nông nghiệp của Mỹ lên 190–270 tỷ đô la từ năm 2012 đến năm 2030.
However, several conservation groups, including Conservation International, Environmental Defense Fund, National Wildlife Federation, and The Nature Conservancy, presented a rebuttal to the report, stating that it was "based on the assumption, totally unfounded, that deforestation in tropical countries can be easily interrupted, and its conclusions are therefore also unrealistic."Tuy nhiên, một số nhóm bảo tồn, bao gồm Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, Quỹ Bảo vệ Môi trường, National Wildlife Federation và The Nature Conservancy, đã phản bác lại rằng báo cáo "dựa trên giả định, hoàn toàn không có cơ sở, nạn phá rừng ở các nước nhiệt đới có thể dễ dàng bị gián đoạn và do đó kết luận của báo cáo cũng không thực tế."

Nguồn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *