Kinh Pháp Cú – Phẩm Voi

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dhammapada Sutta
(Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka)

The Path of Truth
English translation
by Bhikkhu Khantipalo & Sister Susanna
Sydney, Australia, 1993

Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

The Great
Phẩm Voi
320. Many folks are ill-behaved320. Ta như voi giữa trận
but I shall endure abuseHứng chịu cung tên rơi,
as elephant in battlefieldChịu đựng mọi phỉ báng.
arrows shot from a bow.Ác giới rất nhiều người.
321. The tusker tamed they lead in crowds,321. Voi luyện, đưa dự hội,
the king he mounts the tamed,Ngựa luyện, được vua cưỡi,
noblest of humans are the tamedNgười luyện, bậc tối thượng
who can endure abuse.Chịu đựng mọi phỉ báng.
322. Excellent are mules when tamed322. Tốt thay, con la thuần,
and thoroughbred from Sindh,Thuần chủng loài ngựa Xinh.
noble the elephant of state,Ðại tượng, voi có ngà.
better still one tamed of self.Tự điều mới tối thượng.
323. Surely not on mounts like these323. Chẳng phải loài cưỡi ấy,
one goes the Unfrequented WayÐưa người đến Niết bàn,
as one by self well-tamedChỉ có người tự điều,
is tamed and by the taming goes.Ðến đích nhờ điều phục.
324. Hard to check the tusker Dhanapala,324. Con voi tên Tài Hộ,
in rut with temple running pungently,Phát dục, khó điều phục,
bound, e'en a morsel he'll not eatTrói buộc, không ăn uống.
for he recalls the elephant-forest longingly.Voi nhớ đến rừng voi.
325. A sluggard stupid, steeped in gluttony,325. Người ưa ngủ, ăn lớn
who's sleep-engrossed, who wallows as he lies,Nằm lăn lóc qua lại,
like a great porker stuffed, engorged with swill,Chẳng khác heo no bụng,
comes ever and again into a womb.Kẻ ngu nhập thai mãi.
326. Formerly this wandering mind wandered326. Trước tâm này buông lung,
where it wished, where whim, where pleasure led.Chạy theo ái, dục, lạc.
Wisely this day I will restrain itNay Ta chánh chế ngự,
as trainer with hook an elephant in rut.Như cầm móc điều voi.
327. Do you delight in heedfulness327. Hãy vui không phóng dật,
and guard your own mind well!Khéo phòng hộ tâm ý.
Draw yourselves from the evil wayKéo mình khỏi ác đạo,
as would elephant sunk in slough.Như voi bị sa lầy.
328. If for practice one finds a friend328. Nếu được bạn hiền trí
prudent, well-behaved and wise,Ðáng sống chung, hạnh lành,
mindful, joyful, live with himNhiếp phục mọi hiểm nguy
all troubles overcoming.Hoan hỷ sống chánh niệm.
329. If for practice one finds no friend329. Không gặp bạn hiền trí.
prudent, well-behaved and wise,Ðáng sống chung, hạnh lành
like king be leaving conquered land,Như vua bỏ nước bại,
fare as lone elephant in the wilds.Hãy sống riêng cô độc,
Như voi sống rừng voi.
330. Better it is to live alone330. Tốt hơn sống một mình,
for with a fool's no fellowship,Không người ngu kết bạn.
no evil do, be free of care,Ðộc thân, không ác hạnh
fare as lone elephant in the wilds.Sống vô tư vô lự,
Như voi sống rừng voi.
331. Blest to have friends when one's in need,331. Vui thay, bạn lúc cần!
blest contentment with whatever is,Vui thay, sống biết đủ,
blessed is merit when life's at an end,Vui thay, chết có đức!
abandoning all dukkha is blessedness.Vui thay, mọi khổ đoạn.
332. Respect for one's mother brings happiness here332. Vui thay, hiếu kính mẹ,
as well as respect for one's father.Vui thay, hiếu kính cha,
Here happiness comes from respecting the monksVui thay, kính Sa môn,
and those of virtue excellent.Vui thay, kính Hiền Thánh.
333. Blest is virtue till life's end333. Vui thay, già có giới!
and blest the faith standing firm,Vui thay, tín an trú!
blest the attainment of wisdomVui thay, được trí tuệ,
and blest the non-doing of evils.Vui thay, ác không làm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *