Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

KINH PHẬT NÓI BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành (!)

Translated and annotated by the Chung Tai Translation Committee
Based on the Chinese translation by Kashyapa-matanga and Gobharana of the Later Han Dynasty March 2009 v1.3 (!)
Ghi chú: Cả bản dịch Tiếng Việt và Tiếng Anh đều dịch theo bản Tiếng Hoa “Đời Hậu-Hán, Ngài Ca-Diếp Ma-Đằng và Ngài Trúc Pháp-Lan dịch chữ Phạn ra chữ Hán

[Vì đây là kinh văn nên chú ý không được nằm đọc ra tiếng. Xin vui lòng tham khảo phương pháp đọc kinh để tránh bị tội.]
VietnameseEnglish
Kinh TựaPrologue
Sau khi Đức Thế-Tôn thành Đạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù-thắng nhất!" Rồi Ngài trụ trong Đại Thiền-định mà hàng phục ma đạo. Having attained Buddhahood, the World Honored One reflected: To abandon desire and be immersed in stillness is the supreme Way. Abiding in profound samadhi, one subdues all evil.
Tại vườn Lộc-dã, Ngài chuyển Pháp-luân Tứ Đế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều-Trần-Như đều chứng được Đạo quả.The Buddha turned the Dharma Wheel of the Four Noble Truths at Deer Park, and led Kaundinya and four others to attain the fruit of the Way.
Lại có thầy Tỳ-khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến chỉ. There were also bhiksus who had various questions and implored the Buddha for guidance.
Đức Thế-Tôn ban giáo sắc khiến ai nấy đều được khai ngộ.The World Honored One taught and directed each one to enlightenment.
Họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế-Tôn.Joining their palms with reverence and promise, they complied with the Buddha's noble instructions.
Chương 1
Xuất Gia Chứng Quả
Chapter 1:
Renounce the Secular Life and Attain the Fruit of Arhatship
Đức Phật dạy: "Những vị từ giả người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp Vô-vi, được gọi là Sa-Môn.The Buddha said, “Those who take leave of their families, and renounce the secular life, who know their mind, penetrate to its origin, and understand the unconditioned Dharma, are called shramanas.
Họ thường xuyên hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chánh, nên được thành bậc A-la-hán.By always observing the 250 precepts, being pure and unblemished in their conduct, and practicing the Path of the Four Truths, they then become arhats.
"Các bậc A-la-hán đều có thể phi hành, biến hóa, có thọ mạng lâu dài tới cả khoáng kiếp và làm động trời đất nơi họ an trụ."Arhat possess the powers of levitation and transformation. Their lives may span many kalpas, and they can move heaven and earth.
"Thứ đến là A-na-hàm. Khi bậc A-na-hàm mạng chung, linh-thần sẽ lên trên cõi thứ mười chín, và chứng được quả-vị A-la-hán." Prior to arhats are the non-returners. At the end of their lives, conscious spirits of the non-returners will ascend above the nineteenth heaven, where they will attain arhatship
"Thấp hơn Tư-đà-hàm. Bậc Tư-đà-hàm còn một lần lên và một lần trở lại nữa là đắc quả A-la-hán. Prior to non-returners are the once-returners, who ascend to the heavens and return to earth at most once before they become arhats.
Thấp nữa là Tu-đà-hoàn. Bậc Tu-đà-hoàn còn bảy lần sanh và bảy lần tử nữa mới chứng được quả vị A-la-hán. Prior to once-returners are the stream-enterers, who go through birth and death at most seven times before attaining arhatship.
Đoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi, không còn dùng lại nữa." Once desire and lust are eradicated like severed limbs, one will never use them again.”
Chương 2
Trừ Dục Vọng, Dứt Mong Cầu
Chapter 2:
No-mind Is the Way
Đức Phật dạy: "Những người xuất gia làm Sa-môn đoạn dục, khứ ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp Vô-vi.The Buddha said, “Those who renounce the secular life to become shramanas eradicate desire and lust, recognize the source of their own mind, penetrate the profound doctrine of the Buddha, and awaken to the unconditioned Dharma.
Họ trong không sở đắc, ngoài không sở cầu; tâm không ràng buộc nơi Đạo, và cũng chẳng kết nên nghiệp.With nothing to gain from within and nothing to seek from without, their minds are not attached to the Way, nor do they accumulate karma.
Họ không nghĩ họ làm, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các quả-vị mà tự nhiên lại cao tột bực.With no thought, no action, no cultivation, and no attainment, they transcend the successive stages and reach the loftiest state of all.
Đó gọi là Đạo!".This is called the Way.”
Chương 3 
Cắt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham.
Chapter 3:
Desire Makes People Foolish
Đức Phật dạy: "Những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn, thọ nhận Đạo Pháp, từ bỏ của cải thế gian, khất thực chỉ nhận đủ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, và thận trọng, không cầu mong nhiều hơn.The Buddha said, “Those who shave their head and beard to become shramanas and cultivate the Dharma of the Way should renounce worldly possessions, be content to beg for alms, and take only what is needed. Eat one meal a day before noon, pass the nights beneath trees, and be vigilant not to desire more,
Chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy!". for desire and lust are what make people foolish and deluded.”
Chương 4 
Thiện, Ác Phân Minh.
Chapter 4:
The Ten Evils and Ten Virtues
Đức Phật dạy: "Chúng sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác.The Buddha said, “In sentient beings, ten actions are virtuous and ten are evil.
Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba.What are they? Three pertain to the body, four to the mouth, and three to the mind.
Thân có ba là sát, đạo, dâm.Killing, stealing, and sexual misconduct pertain to the body.
Miệng có bốn là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt.Malicious, abusive, false, and frivolous speech pertain to the mouth.
Ý có ba là đố kî, sân hận và ngu si.Envy, anger, and ignorance pertain to the mind.
Mười việc này không thuận với Thánh Đạo, gọi là Thập Ác Hạnh. These ten deeds, known as the ten evils, are not in accord with the Noble Way.
Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là Thập Thiện Hạnh vậy.To renounce the ten evils is topractice the ten virtues.”
Chương 5 
Chuyển Nặng Thành Nhẹ.
Chapter 5:
Reducing the Severity of Offenses
Đức Phật dạy: "Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng.The Buddha said, “If a person with many faults fails to repent and cease immediately the thoughts that cause harm, his offenses will consume him, just as waters return to the sea which becomes ever deeper and wider.
Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!". If a person with faults realizes his errors, corrects his actions and cultivates virtue, his offenses will naturally dissolve, just as sweating enables a sick person to recover gradually.”
Chương 6 
Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán Hận.
Chapter 6:
Tolerance without Resentment
Đức Phật dạy: "Khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách.The Buddha said, “When a malicious person hears about goodness and intentionally comes to provoke trouble, you should restrain yourself; do not be angry or reprimand him.
Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác. Evil deeds will fall back upon the evil-doer.”
Chương 7 
Ở Ác Gặp Ác.
Chapter 7:
Evil Deeds Return to the Doer
Đức Phật dạy: Có người nghe tiếng Phật giữ Đạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật.The Buddha said, “Someone came to insult me upon hearing that I uphold the Way and practice great benevolence.
Phật làm thinh, chẳng đáp. But I kept silent and did not respond.
Khi người kia mắng xong, Phật hỏi: "Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận; lễ ấy có về lại ông chăng?". After he had stopped, I asked him, ‘If you bring someone a gift and he does not accept it, does the gift remain with you?’
Đáp rằng: "Về lại!".‘It does,’ he replied.
Phật bảo: "Nay ông mắng Ta nhưng Ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông vậy; như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được.The Buddha said, ‘Now you insult me, but I do not accept it; this insult will only bring yourself harm. Just as echo follows sound and shadow trails form, there is no escape.
Hãy thận trọng, chớ làm điều ác!'".Be vigilant to do no evil.’”
Chương 8 
Gieo Gió Gặp Bão.
Chapter 8:
To Fling Dust into the Wind

Đức Phật dạy: "Kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhằm mình; hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lạilàm dơ mình; người hiền không hại được, mà họa tất diệt mình.The Buddha said, “An evil person who harms a sage is like one who spits toward the sky. The spit does not reach the sky, but falls back on himself. When one flings dust into the wind, the dust does not hit others but is blown back on himself. The sage cannot be harmed; evil actions will inevitably destroy the doer.”
Chương 9 
Về Nguồn Gặp Đạo.
Chapter 9:
Knowledge and Practice
Đức Phật dạy: "Học rộng, mến Đạo, thì Đạo ắt khó gặp
The Buddha said, “For those who accrue extensive knowledge of the Way, becoming enamored with it, the Way is difficult to attain.
Giữ chí, thờ Đạo, thì Đạo kia rất lớn.For those with unwavering resolve in following the Way, the Way is great indeed.”
Chương 10
Hoan Hỷ Bố Thí Tất Được Phước
Chapter 10:
Joyfully Aid Others in Giving

Đức Phật dạy: "Thấy người tu đạo bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn."The Buddha said, “When you see others practicing dana and joyfully aid in their efforts, you gain great blessings.”
Có thầy Sa-môn hỏi rằng: "Phước ấy hết chăng?"A shramana asked, “Will these blessings ever be exhausted?”
Đức Phật đáp: "Ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối, thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Phước báo cũng như thế!" The Buddha said, “It is like thousands of people who light their torches from the flame of a single torch, to cook food and dispel darkness, yet the original flame is undiminished. So it is with these blessings.”
Chương 11
Sự Gia Tăng Của Công Đức
Chapter 11:
Fields of Blessings
Trong Việc Bố Thí Thức Ăn. Đức Phật dạy: "Đãi một trăm người ác ăn, không bằng đãi một người thiện ăn.The Buddha said: “It is better to offer food to a single virtuous person than to one hundred evil people.
Đãi một ngàn người thiện ăn, không bằng đãi một người trì Ngũ-giới ăn. “It is better to offer food to one who observes the Five Precepts than to one thousand virtuous people.
Đãi một vạn người trì Ngũ-giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn ăn. “It is better to offer food to one stream-enterer than to ten thousand who observe the Five Precepts.
Cúng dường một trăm vạn vị Tu-đà-hoàn, không bằng cúng dường cho một vị Tư-đà-hàm ăn. “It is better to offer food to one once-returner than to one million stream-enterers.
Cúng dường một ngàn vạn vị Tư-đà hàm, không bằng cúng dường cho một vị A-na-hàm ăn. “It is better to offer food to one non-returner than to ten million once-returners.
Cúng dường một ức vị A-na-hàm, không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn. “It is better to offer food to one arhat than to one hundred million non-returners.
Cúng dường ức vị A-la-hán, không bằng cúng dường cho một bậc Bích-Chi-Phật ăn. “It is better to offer food to one pratyekabuddha than to one billion arhats.
Cúng dường một trăm ức bậc Bích-Chi-Phật, không bằng cúng dường cho một đức Tam Thế Chư Phật ăn.“It is better to offer food to one of the Buddhas of the three periods of time than to ten billion pratyekabuddhas.
Cúng dường một ngàn ức đức Tam Thế Chư Phật, không bằng cúng dường cho một đấng Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng ăn."“It is better to offer food to one of ‘no thought’, ‘no abidance’, ‘no cultivation’, and ‘no attainment’ than to a hundred billion Buddhas of the three periods of time.”
Chương 12
Nêu Ra Sự Khó Để Khuyên Tu
Chapter 12:
Twenty Difficulties in Cultivation
Đức Phật dạy: "Người ta có hai mươi sự khó: The Buddha said, “People have twenty kinds of difficulties:
1) Bần cùng mà bố thí là khó;“It is difficult for the poor to practice dana.
2) Hào quý mà học Đạo là khó; “It is difficult for the rich and eminent to practice the Way.
3) Bỏ thân mạng ắt chết là khó; “It is difficult to renounce life when facing death.
4) Được thấy kinh Phật là khó;“It is difficult to encounter the Buddhist sutras.
5) Sanh gặp đời có Phật là khó; “It is difficult to be born in the age of a Buddha.
6) Nhịn sắc, nhịn dục là khó;“It is difficult to subdue desire and lust.
7) Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; “It is difficult not to covet what one likes.
8) Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó; “It is difficult to face humiliation without anger.
9) Có thế lực mà không lạm dụng là khó;“It is difficult to have power and not abuse it.
10) Gặp việc mà vô tâm là khó; “It is difficult to face situations with a detached mind.
11) Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó; “It is difficult to master vast areas of knowledge.
12) Dẹp trừ tánh ngã mạn là khó; “It is difficult to extinguish self-conceit.
13) Chẳng khinh người chưa học là khó; “It is difficult not to belittle those who are unlearned.
14) Thực hành tâm bình đẳng là khó;“It is difficult for the mind to act with impartiality.
15) Chẳng nói thị phi là khó; “It is difficult not to gossip or be judgmental.
16) Gặp được Thiện-tri-thức là khó;“It is difficult to meet the right, learned teacher.
17) Học Đạo, thấy được tánh là khó; “It is difficult to see one’s original nature and practice the Way.
18) Tùy duyên hóa độ người là khó;“It is difficult to guide beings appropriately to liberation.
19) Thấy cảnh mà không động là khó;“It is difficult to be unperturbed by circumstances.
20) Khéo biết phương tiện là khó."“It is difficult to master the expedient means of the Way.”
Chương 13
Hỏi Về Đạo & Túc Mạng
Chapter 13:
Questions about the Way and Past Lives
Một vị Sa-môn hỏi Phật: "Do nhân duyên gì mà được Tri-túc-mạng và hiểu thấu Đạo cao tột?"A shramana asked the Buddha, “What enables one to know past lives and to attain the supreme Way?”
Đức Phật dạy: "Tịnh tâm, thủ chí, thì có thể hiểu thấu Đạo cao tột. The Buddha said, “By purifying your mind with unwavering resolve, you will attain the supreme Way.
Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn thì còn lại vẻ sáng; dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc Túc-mạng." It is like polishing a mirror; when you remove the impurities, brightness is revealed. By eradicating desires and seeking nothing, you will gain knowledge of past lives.”
Chương 14  
Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại
Chapter 14:
Virtue and Greatness
Một vị Sa-môn hỏi Phật: "Điều gì là thiện? Điều gì là tối đại?"A shramana asked the Buddha, “What is virtue? What is greatness?”
Đức Phật dạy: "Thực hành Đạo và giữ bề chân thật, là thiện. Chí và Đạo hợp nhau, là đại."The Buddha said, “To practice the Way and abide by the truth is virtue. When your will is one with the Way, that is greatness.”
Chương 15
Hỏi Về Sức Mạnh & Sáng
Chapter 15:
Tolerance and Purification
Sa-môn hỏi Phật: "Cái gì mạnh nhất? Cái gì sáng nhất?"A shramana asked the Buddha, “What is great power? What is the brightest light?”
Đức Phật dạy: "Nhẫn nhục mạnh nhất, vì chẳng mang lòng ác, lại được thêm an kiện. The Buddha said, “Tolerance under insult is great power, because it harbors not hatred but peace and fortitude.
Kẻ nhẫn nhục không ác, tất được người đời tôn kính. Those who are tolerant are free from evil and will be honored by others.
Cấu bẩn trong tâm diệt hết, sạch không còn vết dơ, đó là sáng nhất. When the mind is utterly purged of defilements, it is pure without blemish or filth; that is the brightest light.
Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương, không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. From before the formation of heaven and earth, and through the present, there is nothing in the ten directions that one does not see, hear, or know—
Được Nhất-thiết Trí có thể gọi là sáng vậy."this all inclusive wisdom is indeed brightness.”
Chương 16
Bỏ ái Dục Tất Đắc Đạo
Chapter 16:
Renounce Desire to Attain the Way
Đức Phật dạy: "Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. The Buddha said, “Those who harbor desire and lust cannot see the Way. When our hands disturb clear water, none who gather beside it can see their reflections.
Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Đạo. Similarly, when people are aroused by desires, their minds are so muddled they cannot see the Way.
Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được Đạo!"You shramanas should renounce desire. When desire and lust are purged, the Way will manifest itself.”
Chương 17
Ánh Sáng Đến, Bóng Tối Tan
Chapter 17:
Light Dispels Darkness
Đức Phật dạy: "Người thấy được Đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối, bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Học Đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn." The Buddha said, “Seeing the Way is like entering a dark room
holding a torch; darkness dissipates and light alone remains. When you follow the Way and see the truth, ignorance vanishes and enlightenment always remains.”
Chương 18
Ý Niệm Và Mọi Thứ Vốn Là Không
Chapter 18:
The No-mind Doctrine
Đức Phật dạy: " Pháp của Ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ; là làm, làm mà không làm; là nói, nói mà không nói; là tu, tu mà không tu. The Buddha said, “My doctrine is to be mindful of no-mind, to
act with non-action, to speak the inexpressible, and to cultivate
non-cultivation.
Kẻ biết thì gần, người mê thì xa; đường ngôn ngữ đứt hết, chẳng bị vật gì ràng buộc; sai đi một ly ắt mất trong khoảnh khắc."Those who understand this are close to the Way; those who are confused are far from it.
Chương 19
Quán Xét Cả Thật Lẫn Giả
Chapter 19:
Meditate on the Illusive and the Real
Đức Phật dạy: "Quán trời đất, nghĩ là chẳng phải thường; quán thế giới, nghĩ là chẳng phải thường; quán linh-giác tức là Bồ-đề; hiểu được như thế thời đắc Đạo rất chóng vậy."The Buddha said, “Observe heaven and earth and contemplate impermanence. Observe the world and contemplate impermanence. Seeing one’s awareness is bodhi. With this understanding one swiftly attains the Way.”
Chương 20
Suy Ra Cái "Ta" Vốn Là Không
Chapter 20:
The Self Is Empty
Đức Phật dạy: "Nên nghĩ đến tứ đại trong thân, mỗi thứ tự nó có tên, không có cái nào là 'ta' cả. The Buddha said, “One should be mindful of the four great
elements of the body. Each of them has a name, but an intrinsic
self cannot be found.
Cái 'ta' đã không có thì nó chỉ như huyễn như hóa mà thôi."Since the self is empty, it is illusory.”
Chương 21
Danh Vọng Hại Người
Chapter 21:
Seeking Fame Consumes the Person
Đức Phật dạy: "Người theo tình dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rỡ ràng thì thân đã chết rồi! Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học Đạo, thì chỉ uổng công mệt xác. The Buddha said, “People follow their desires to seek fame. By
the time fame is achieved, the body has fallen apart. Craving for lasting worldly fame instead of learning the Way, we wear out the
body with futile efforts.
Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương nhưng khi hương kia cháy hết, thì thứ lửa hại thân liền theo sau."Like a burning incense, its body is turning to ashes as people smell its scent— be aware, the imminent fire will consume you.”
Chương 22
Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Đau Khổ
Chapter 22:
Wealth and Lust Bring Suffering
Đức Phật dạy: "Đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được; ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bửa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi."The Buddha said, “People are reluctant to renounce wealth and
sex. These are like honey on a knife’s blade, which is not enough to appease one’s hunger, yet a child who licks this honey is in danger of cutting his tongue.”
Chương 23
Gia Đình Còn Tệ Hơn Lao Ngục
Chapter 23:
The Family Is Like Prison
Đức Phật dạy: "Người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. The Buddha said, “Men are bound to their wives and homes more
than the confinement of a prison.
Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa; há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn? One may be released from prison, but a wife has no desire to let go. How dare one be reckless and indulge in passion and lust!
Dẫu có cái họa sa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu; vượt qua được cửa ải này là bậc La-hán xuất trần."Although they are as dangerous as the tiger’s jaws, people yield willingly, throwing themselves into the mire and drown. That is why they are called ordinary beings. Those who break free from this prison can transcend all defilements to become arhats.”
Chương 24
Sắc Dục Chướng Ngại Đường Đạo
Chapter 24:
Sexual Desire Hinders the Way
Đức Phật dạy: "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. The Buddha said, “There is no desire more powerful than sex; sex as a desire has no equal.
May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Đạo được cả!"Fortunately, there is no other like it. If there were, no one in the world would be able to cultivate the Way.”
Chương 25
Lửa Dục Đốt Người

Chapter 25:
The Fire of Lust Consumes the Body
Đức Phật dạy: "Người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay."The Buddha said, “People who succumb to lust are like those who walk against the wind holding a torch; they will surely burn their hands."
Chương 26
Thiên Ma Quấy Nhiễu Phật
Chapter 26:
Deva Tempts the Buddha
Thiên-thần hiến ngọc-nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Đức Phật nói: "Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Đi ngay! Ta chẳng dùng đâu."Wishing to corrupt the Buddha, the deva offered him beautiful
maidens. The Buddha told them, “Skin-bags filled with filth, why are you here? Begone! I have no use for you.”
Thiên-thần càng thêm kính nể và nhân đó hỏi Phật về ý Đạo. Phật giảng nói xong, Thiên-thần liền đắc được quả Tu-đà-hoàn.The heavenly demon was filled with respect and asked the Buddha the meaning of the Way. The Buddha instructed him whereupon he attained the fruit of stream-enterer.
Chương 27
Không Chấp Trước Tất Đắc Đạo
Chapter 27:
Logs in the Stream
Đức Phật dạy: "Người hành Đạo ví như khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà trôi.The Buddha said, “Those who cultivate the Way are like logs in a
stream, following the current.
Nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy giữ lại, cũng chẳng bị mục nát, Ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển. If they are not grounded on either shore, gathered by men, intercepted by demons or spirits, caught in whirlpools, and they do not decay, then I guarantee that these logs will reach the ocean.
Người học Đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vạy quấy nhiễu, lại tinh tấn tu pháp Vô-vi; Ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc Đạo." If those who follow the Way are not blinded by sensual desires, led astray by evil influences, and are diligent yet empty of effort, then I guarantee that they will attain the Way.”
Chương 28
Đừng Theo "Con Ngựa" Ý Niệm
Chapter 28:
Be Wary of the Unbridled Mind
Đức Phật dạy: "Phải thận trọng, chớ tin ý ông; ý của ông không thể tin được. Phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục; gần gũi sắc dục tất sanh họa. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông."The Buddha said, “Be wary of trusting your own mind, for it is deceptive. Be wary of situations that may incite lust, for those will lead to disaster. Once you have attained arhatship, you can trust your own mind.”

Chương 29
Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục
Chapter 29:
The Right Way to Counter Lust
Đức Phật dạy: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. The Buddha said, “Be wary and refrain from looking at women or speaking with them.
Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: 'Ta là bậc Sa-môn sống ở đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế.' If you do, be righteous in thought and contemplate: ‘I am now a shramana living in an impure world. I should be like the lotus flower, unsullied by mud.’
Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như con; rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu."’ You should regard elderly women as your mothers, those older than you as your elder sisters, those younger than you as your younger sisters, and the little ones as your children. Resolve to liberate them all, thereby extinguishing impure thoughts.”
Chương 30
Lánh Xa Lửa Dục
Chapter 30:
Avoid the Fire of Desire
Đức Phật dạy: "Người hành Đạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu Đạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa."The Buddha said, “People who cultivate the Way are like those who carry hay; they should avoid fire. Cultivators of the Way must keep their distance from desires.”
Chương 31
Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt
Chapter 31:
A Still Mind Extinguishes Lust
Đức Phật dạy: "Có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Phật bèn bảo rằng: 'Đoạn âm không bằng đoạn tâm. A man plagued with incessant lust wished to castrate himself. The Buddha told him, “Rather than castrate yourself, you should curb your mind.
Tâm như vị công-tào; nếu công-tào nghỉ, thì kẻ tòng sự đều nghỉ. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ích gì?'" The mind is like a commander; when the commander halts, so will his subordinates. If you cannot cut off lascivious thoughts, what is the use of castrating yourself?”
Đức Phật vì đó mới nói bài kệ:The Buddha recited the following verse:
"Dục sanh từ ý ông,
ý do tư tưởng sanh.
Cả hai tâm vắng lặng,
Phi sắc cũng phi hành."
Desire arises from thinking,
Thinking arises from conception and discernment.
When both aspects of the mind are still,
There is neither form nor action.
Đức Phật dạy: "Bài kệ này là do Đức Phật Ca-Diếp nói."The Buddha said, “This verse was spoken by Kashyapa Buddha.”
Chương 32
Không Còn Cái "Ngã" Thì Hết Sợ Hãi
Chapter 32:
Desire Leads to Fear
Đức Phật dạy: "Người ta vì ái dục mà sanh lo, vì lo mà sanh sợ. Nếu xa lìa được ái dục thì còn gì để lo, còn gì để sợ?"The Buddha said, “Fear arises from worry, and worry arises from craving and desire. If you abandon desire, what fear or worry could you have?”
Chương 33
Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma
Chapter 33:
Perseverance in Spiritual Battle
Đức Phật dạy: "Người hành Đạo ví như một người chiến đấu với muôn người; mang giáp ra cửa, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường rồi lui, hoặc chống cự đến chết, hoặc đắc thắng mà về.The Buddha said, “One who practices the Way is like a single person battling against ten thousand. Donning his armor and leaving home, his will may weaken, he may retreat halfway, he may be killed in combat, or he may return victorious.
Bậc Sa-môn học Đạo phải giữ lòng bền vững và tinh tấn lướt tới, chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma, chứng được Đạo-quả."When shramanas follow the Way, they should be resolute, diligent, and valiant; not fearing what challenges lie ahead, they destroy all demons and attain the Way.
Chương 34
Giữ Trung Dung Tất Đắc Đạo
Chapter 34:
Dharma of the Middle Way
Có thầy Sa-môn ban đêm tụng kinh Di-Giáo của Phật Ca-Diếp, giọng nghe có vẻ buồn thảm, hối hận muốn thụt lùi.One night a shramana was reciting the Sutra Bequeathed by Kashyapa Buddha. His tone was woeful and tense. Plagued by doubts, he thought of abandoning the monastic life.
Đức Phật hỏi thầy: "Trước kia, ông ở nhà từng làm nghề gì?"The Buddha asked him, “What did you do when you were a householder?”
Đáp rằng: "Thưa, con thích gảy đàn cầm."He said, “I was fond of playing the lute.”
Phật hỏi: "Dây đàn chùng thì sao?" Đáp rằng: "Thưa, thì không rền vang được."The Buddha asked, “What happens when the strings are too loose?” He replied, “There is no sound.”
"Dây đàn căng thì sao"?" Đáp rằng: "Thưa, thì âm thanh đứt đoạn." “What happens when the strings are too taut?” He replied, “The sound is discordant.”
"Chùng, căng vừa chừng thì sao?" Đáp rằng: "Thưa, thì âm thanh phổ khắp."“What happens when the strings are neither too loose nor too taut?” He replied, “All the sounds are in harmony.”
Đức Phật dạy: "Bậc Sa-môn học Đạo cũng thế. Tâm, nếu giữ chừng mực thì Đạo có thể chứng được. The Buddha said, “It is the same when a shramana is practicing
the Way. If his mind is properly tuned, he will attain the Way.
Đối với Đạo, nếu hấp tấp thì thân mỏi mệt; thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não; ý nếu sanh phiền não thì hành liền thụt lùi; hành đã thụt lùi thì tội tất thêm lên. If he pursues the Way too impetuously, his body will be weary. If his body is weary, his mind will be vexed. If vexations arise, his practice will regress. If his practice regresses, his faults will
increase.
Chỉ có thanh tịnh, an lạc thì Đạo mới không mất vậy!" However, if he remains pure, serene, and joyful, he will not lose the Way.”
Chương 35  
Tẩy Sạch Cấu Bẩn, Chỉ Còn Vẻ Sáng
Chapter 35:
Expel Defilements and the Mind Becomes Pure
Đức Phật dạy: "Như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo; người học Đạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh vậy."The Buddha said, “When a man forges iron, he removes impurities to make tools of the finest quality. When those who follow the Way expel defilements from their minds, their deeds will be pure.”
Chương 36
Sự Chuyển Đổi Thù Thắng
Chapter 36:
Stages to Non-Attainment
Đức Phật dạy: 1) "Người ra khỏi ác đạo, được làm người là khó; The Buddha said:
“It is difficult to ascend from the three wretched destinies and be born as a human being.
2) đã được làm người, bỏ thân nữ được thân nam là khó; “Even as a human being, it is difficult to be born as a man rather
than a woman.
3) đã được thân nam, sáu căn đầy đủ là khó; “Even as a man, it is difficult to have all six senses complete.
4) sáu căn đã đủ, được sanh ra ở vùngtrung tâm đất nước là khó; “Even without physical or mental impairment, it is difficult to be born in the middle country. .
5) đã sanh ra ở vùng trung tâm đất nước, gặp Phật ra đời là khó; “Even in the middle country, it is difficult to be born at the time of
a Buddha.
6) đã gặp Phật ra đời, lại được gặp bậc tu Đạo là khó; “Even at the time of a Buddha, it is difficult to encounter the Way
7) đã được gặp Đạo, lại sanh lòng tin là khó; “Even having encountered the Way, it is difficult for one to generate sufficient faith.
8) đã sanh lòng tin, lạiphát tâm Bồ-đề là khó; “Even with faith, it is difficult to bring forth the bodhi mind.
9) đã phát tâm Bồ-đề, mà đạt đến chỗ vô tu, vô chứng là khó."“Even with the bodhi mind, it is difficult to realize non-cultivation and non-attainment.”
Chương 37
Nhớ Nghĩ Đến Giới Là Gần Với Đạo
Chapter 37:
Be Mindful of the Precepts
Đức Phật dạy: "Phật tử ở cách Ta vài ngàn dặm mà nhớ nghĩ đến Giới của Ta, tất sẽ chứng được Đạo quả; còn ở ngay bên phải bên trái Ta, tuy thường trông thấy Ta, nhưng chẳng y theo Giới của Ta, thì rốt cuộc sẽ không đắc được Đạo."The Buddha said, “If disciples thousands of miles away from me
are mindful of my precepts, they will surely attain the fruit of the Way. If those who are by my side and see me constantly do not uphold my precepts, they will never attain the Way.
Chương 38
Có Sanh Tất Có Diệt
Chapter 38:
The Impermanence of Life
Đức Phật hỏi một vị Sa-môn: "Mạng người được bao lâu?"The Buddha asked a shramana, “How long can one be sure of
staying alive?”
Đáp rằng: "Thưa, trong khoảng vài ngày."“A few days,” was the reply.
Đức Phật dạy: "Ông chưa hiểu Đạo!" The Buddha said, “You do not know about life.”
Lại hỏi một vị Sa-môn khác: "Mạng người được bao lâu?" He asked another shramana, “How long can one be sure of staying alive?”
Đáp rằng: "Thưa, trong khoảng một bữa ăn."“The length of a meal,” was the reply.
Đức Phật dạy: "Ông chưa hiểu Đạo." The Buddha said, “You do not know about life.”
Lại hỏi một vị Sa-môn khác: "Mạng người được bao lâu?"He then asked another shramana, “How long can one be sure of
staying alive?”
Đáp rằng: "Thưa, trong khoảng một hơi thở." The reply was “A single breath.”
Đức Phật dạy: "Lành thay! Ông đã hiểu Đạo rồi vậy!"The Buddha said, “Well said, you know about life!”
Chương 39
Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt
Chapter 39:
The Dharma Is Like Honey
Đức Phật dạy: "Người học Đạo Phật, đối với những lời Phật nói đều phải nên tín thuận. Ví như ăn mật, trong ngoài đều ngọt; kinh điển của Ta cũng vậy."The Buddha said, “Students of the Buddha’s Way should have faith in and comply with all that the Buddha says. It is like honey, sweet from the surface to the middle. So it is with my sutras.”
Chương 40
Tâm Phải Thực Hành Theo Đạo
Chapter 40:
Ox Turning a Millstone
Đức Phật dạy: "Bậc Sa-môn hành Đạo đừng như con trâu kéo xay, tuy thân hành Đạo nhưng tâm lại chẳng theo Đạo. Nếu tâm theo Đạo thì cần gì hành Đạo?"The Buddha said, “Shramanas who practice the Way should not
be like oxen turning millstones; although their bodies follow the
path, their minds do not. If the mind follows the Way, what need is there to labor on the path?”
Chương 41
Ngay Thẳng Dứt Trừ Dục Vọng
Chapter 41:
A Steadfast Mind Frees One from Desire
Đức Phật dạy: "Người hành Đạo ví như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu. The Buddha said, “One who practices the Way is like an ox that
carries a burden through a mire.
Trâu hết sức mỏi mệt, chẳng dám nhìn phải ngó trái; ra khỏi chỗ bùn lầy rồi mới được thư thả. Although very tired, the ox dares not look to the right or to the left; he cannot rest until he gets out.

Bậc Sa-môn phải quán tưởng tình dục còn hơn cả bùn lầy. Phải trực tâm niệm Đạo thì mới có thể thoát được sự khổ."You shramanas must look upon sensual desires as worse than a
filthy mire. Being steadfast and mindful of the Way, one can avert
suffering.”
Chương 42
Hiểu Được Cõi Đời Là Hư Huyễn
Chapter 42:
Seeing the Illusions of the World
Đức Phật dạy: "Ta xem ngôi vị Vương, Hầu như bụi qua kẽ hở; xem vàng ngọc quý báu như ngói gạch vỡ; xem y phục bằng tơ lụa như vải thô; xem đại thiên thế giới như một hạt ha; xem nước hồ A-nậu như dầu thoa chân.The Buddha said: “I look upon positions of nobility as dust drifting through a crevice. “I look upon treasures of gold and jade as mere rubble. “I look upon garments of fine silk as worn-out rags. “I look upon the universe as a small haritaki fruit. “I look upon the water of the Anavatapta Lake as oil applied to
the feet.
"Xem môn phương tiện như đống châu báu hóa hiện; “I look upon expedient means as a cluster of imaginary jewels.
xem Vô-thượng Thừa như giấc mộng vàng lụa; “I look upon the supreme vehicle as a dream of gold and silk.
xem Phật Đạo như hoa trước mắt; “I look upon the Buddha Way as a flower in the air.
xem Thiền Định như trụ Tu-di; “I look upon samadhi as the great pillar Mount Sumeru.
xem Niết-bàn như ngày đêm đều thức; “I look upon nirvana as being awake both day and night.
xem sự đảo và chánh như sáu con rồng múa lượng;“I look upon deviancy and orthodoxy as six dancing dragons.
xem sự bình đẳng như một chân-địa; “I look upon the doctrine of impartiality as the absolute ground of
reality.
xem sự hưng hóa như cây cối bốn mùa."“I look upon the flourishing of the teaching as a tree in four
seasons.”
Sau khi nghe lời Phật dạy, chư Đại Tỳ Kheo tín thọ phụng hành.
Having heard the Buddha’s discourses, the great bhiksus joyfully
accepted and followed the teaching
Hết Chương 42 trọn bộEnd

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *