Tiểu sử Yorn

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Mũi tên mặt trời
Tiểu sử Yorn

Darkness shatters in my presence!Bất cứ nơi nào ta đến, bóng tối sẽ không có chốn dung thân
As the chief of the Holy Knights, Yorn had a strong body, handsome face, and brilliant archery skills.Là thủ lĩnh của các Thánh Điện kỵ sĩ, Yorn có một thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú và tài bắn cung xuất chúng.
In battle, however brutal or gory it was, Yorn always took his stride in leading the Holy Knights to victory and glory. Because of his gracefulness, he was often mistaken as a fairy.Tuy nhiên trên chiến trường, dẫu cuộc chiến có khốc liệt hay đẫm máu đến thế nào, Yorn vẫn luôn nỗ lực dẫn dắt các Thánh điện kỵ sĩ đến chiến thắng và vinh quang. Vì tính tình ưu nhã, anh thường bị người ta hiểu nhầm là tiên tộc.
In fact, Yorn was completely a human before being baptized. He was born in the Holy Hall and raised religiously. Thực tế, Yorn hoàn toàn là một con người bình thường trước khi được phong thần. Yorn sinh ra tại Thánh điện và được nuôi dưỡng trong tín ngưỡng.
Yorn's biggest dream was praying piously for the Holy Hall and the Goddess until his death, yet, he was destined for more important responsibilities and duties.Ước mơ lớn nhất của Yorn là được cúng tế, phụng thờ Thánh Điện và Nữ thần cho đến hết đời, tuy nhiên, vận mệnh của anh được định cho những trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng hơn.
At that time, the first darkness invasion had been over hundreds of years ago. The human civilization of magic and technology had been thriving thanks to the territorial expansion. Vào thời điểm đó, cuộc xâm lược bóng tối lần thứ nhất đã kết thúc cách đấy hàng trăm năm. Nền văn minh của loài người về phép thuật và công nghệ đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc mở rộng lãnh thổ.
Meanwhile, as a result of the cooperation of the Holy Hall and the Kingdom of Okka, the cavalry spirit established by King Arthur, the first king of Okka, had been included in the doctrine of Ilumia. The Holy Hall had also started to build up its own Holy Knights.Trong khi đó, Vua Arthur, vị vua đầu tiên của Okka, đã thiết lập đội kỵ binh do kết quả của sự hợp tác của Thánh Điện và Vương quốc Okka, và việc này đã được Ilumia đưa vào chiến lược của mình. Thánh Điện cũng đã bắt đầu xây dựng các kỵ sĩ của riêng mình.
Learning from the last war, Ilumia was finally aware that her demi-gods would be outnumbered by the ferocious Dark Army. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến cuối cùng, Ilumia đã nhận thức được rằng Quân đội Hắc ám dữ tợn sẽ đông hơn các á thần.
Had the Forest of Shadows not struck back or Tel'Annas not shot that ultimate arrow, the world would have already been swallowed by darkness.Nếu Rừng Chạng Vạng không phản công hoặc Tel'Annas không bắn mũi tên tối thượng đó, thế giới đã bị bóng tối nuốt chửng.
Since the war ended hundreds of years ago, Ilumia had recruited and baptized a batch of faithful disciples from humans and orcs.Kể từ khi chiến tranh kết thúc hàng trăm năm trước, Ilumia đã thu nhận và phong thần cho một loạt các thánh đồ trung thành từ tộc người và Orc (thú nhân).
The chosen ones effectively filled up the positions in the mid-management, so that she could execute her political plans more efficiently. Những người được chọn đã lấp đầy các vị trí trong ban quản lý cấp trung một cách hiệu quả, để bà có thể thực hiện các kế hoạch chính trị của mình tốt hơn.
The establishment of Holy Knights marked the fundamental upgrade in the Holy Hall's military power.Việc thành lập Thánh Điện Kỵ Sĩ đánh dấu sự gia tăng sức mạnh quân sự của Đền Ánh Sáng.
The recruitment of Holy Knights took the teenagers by storm. Almost every teenager in the region practiced with each other every day on the arena to fight for the honor and glory of protecting the Holy Hall and the Goddess. Việc tuyển mộ các Thánh Điện Kỵ Sĩ đã cuốn các thanh thiếu niên theo cơn bão. Hầu hết mọi thiếu niên trong thánh vực đều luyện tập với nhau mỗi ngày trên đấu trường để chiến đấu vì danh dự và vinh quang nhằm bảo vệ Thánh điện và Nữ thần.
Yorn was one of them, even though he was considered weak due to his ordinary human body, he still managed to pass the final round of the recruitment and secured his place in the army. Yorn là một trong số họ, mặc dù bị coi là yếu đuối do cơ thể người thường nhưng nhờ vào nghị lực anh đã thành công vượt qua vòng khảo thí của cuộc tuyển mộ và đảm bảo vị trí của mình trong quân đội.
What kept him brave and confident throughout the entire recruitment process was the prophecy from Jinnar when he once went to the church to pray. Điều giúp anh có dũng khí và tự tin trong suốt quá trình tuyển mộ chính là lời tiên tri từ Jinnar khi anh một lần đến Thánh Điện cầu nguyện.
The prophecy went: Sky as bow, sun as arrows; divine arrow befalls, light outshines the sun and moon.Jinnar đã tiên tri rằng: "Lấy trời làm cung, mặt trời làm tên; tên thần giáng xuống, nhật nguyệt lu mờ".
The enigmatic prophecy perplexed Yorn, and Jinnar refused to explain it any further. To Yorn, his future was somehow related to bows and arrows.Lời tiên tri thần bí khiến Yorn bối rối và Jinnar từ chối giải thích thêm. Đối với Yorn, tương lai của anh ấy bằng cách nào đó liên quan đến cung tên.
Since then, regardless of what stood in his way and no matter how his comrades ridiculed him, he put every effort in his archery training.Kể từ đó, bất kể trắc trở và đồng đội cười chê anh như thế nào, anh đều nỗ lực hết mình trong quá trình luyện tập bắn cung.
Years later, Yorn had already become the chief of the Holy Knights. Nhiều năm trôi qua, Yorn trở thành thủ lĩnh của Thánh Điện kỵ sĩ.
He was still grateful to the long period of training, which helped him through becoming a member of the Holy Knights, and also equipped him with broad strategic insights and unique fighting styles (killing enemies in one shot). For that, he was always in Jinnar's debt.Anh vẫn biết ơn khoảng thời gian dài huấn luyện đã giúp anh trở thành thành viên của Thánh Điện Kỵ Sĩ, đồng thời cũng trang bị cho anh những hiểu biết sâu rộng về chiến lược và phong cách chiến đấu độc đáo (giết kẻ thù trong một phát bắn). Vì điều đó, anh luôn biết ơn Jinnar.
On the contrary, Jinnar never admitted telling the fortune of Yorn.Ngược lại, Jinnar không bao giờ thừa nhận việc tiên tri cho Yorn.
I was just promoted as a disciple at that time. My destiny power was very unstable, that's why the Goddess gave me an artifact to curb that power. Lúc đó lão nạp mới được thăng làm thánh đồ. Quyền năng tiên tri của ta chưa ổn định, đó là lý do tại sao Nữ thần ban cho ta một thánh vật để phong ấn sức mạnh đó.
So, I told you to do what you excel and avoid something you're not familiar with. That's what I meant and I didn't want to sound discouraging.Vì vậy, ta đã nói với cậu rằng hãy làm những gì mình xuất sắc và tránh những gì không quen thuộc. Đó là ý của ta và ta không muốn làm cậu nản lòng.
Then, how did you know I'm a gifted archer? Yorn was determined to know the truth.Vậy làm thế nào thiền sư biết ta là một cung thủ tài năng? Yorn quyết tâm muốn biết sự thật.
Let me tell you a secret. I was obsessed with Tel'Annas, especially how she shot that ultimate arrow, so I was eager to make everyone learn archery!Hãy để ta nói cho cậu một bí mật. Ta bị cuốn hút bởi mũi tên tối thượng do Tel'Annas bắn ra, vì vậy ta rất ước muốn mọi người đều học bắn cung!
In disbelief, Yorn yelled, You were just trying to make a fool of me, weren't you?Trong sự hoài nghi, Yorn hét lên, Ông chỉ đang cố lừa ta, phải không?
Does it matter now? Why so serious? said Jinnar, nonchalant.Bây giờ điều đó còn quan trọng không? Sao lại quá cố chấp thế? Jinnar nói một cách điềm tĩnh.
I heard something about you, Jinnar. You are afraid of the recoil of the destiny power, that's why you refused to admit having told me fortune. Am I right? Yorn scanned Jinnar, hoping to get the favorable answer.Ta đã nghe vài điều về ông, thiền sư Jinnar. Ông sợ sức mạnh vận mệnh đáp trả, đó là lý do ông từ chối thừa nhận đã tiên tri cho ta. Ta nói đúng chứ? Yorn lướt qua Jinnar, hy vọng có được câu trả lời như ý.
I told you again, and I tell you again-Don't be so serious about it. sighed Jinnar.Ta đã nói và ta nói với cậu một lần nữa - Đừng quá quan trọng về điều đó. Jinnar thở dài.
I understand. Please accept my gratitude. I'll come back again.Ta hiểu. Xin hãy chấp nhận lòng biết ơn của ta. Ta sẽ quay lại lần nữa.
See you.Hẹn ngày tái ngộ.

Ad thấy bảng Tiếng Việt trên trang chủ liên quân hoàn toàn khác với bản Tiếng Anh và Tiếng Hoa nên đã dịch lại toàn bộ.
Nguồn text Tiếng Anh, sachsongngu.top dịch sang Tiếng Việt

KỸ NĂNG


Fierce Shot – Vô Tận Tên – 怒射 – Nộ xạ

Every 5th consecutive normal attack or using an ability will triggers a burst of arrows, each one dealing 0.24 physical damage and maximum 1% of HP onto enemies by true damage.
When minions or towers are hit, Yorn deals 0.4 physical damage of each arrow. After using ability, Yorn will increase movement speed in 0.5 second.
Sau khi dùng chiêu, hoặc đánh thường 5 lần, Yorn bắn ra 7 mũi tên tầm xa công kích kẻ địch trước mặt gây 0.24 công vật lý sát thương vật lý và 1% máu tối đa kẻ địch sát thương chuẩn mỗi đợt.
Nếu bắn trúng lính quái trụ, Yorn gây 0.4 công vật lý mỗi mũi tên. Sau khi dùng chiêu, Yorn tăng 30% tốc chạy trong 0.5 giây.

Explosive Arrow – Tên Nổ – 爆裂箭矢 – Bạo Liệt Tiễn Thỉ

Yorn fires an explosive arrow that deals 175/200/225/250/275/300 (+0.75) physical damage and stuns the target for 0.75 second. Yorn bắn một mũi tên nổ đến vùng chỉ định gây 175/200/225/250/275/300 (+0.75) sát thương vật lý đồng thời khiến nạn nhân bị choáng trong 0.75 giây.

Heavenly Barrage – Mưa Tên – 天降神箭 – Thiên Giáng Thần Tiễn

Yorn calls down celestial arrows that deal 105/120/135/150/165/180 (+0.42) physical damage to a random enemy in the zone every second. Also, his next normal attack becomes a burst shot. Yorn triệu hồi một vùng đặc biệt liên tục bắn phá kẻ địch bên trong mỗi giây, gây 105/120/135/150/165/180 (+0.42) sát thương vật lý. Đòn đánh tiếp theo kích hoạt nội tại Vô tận tên.

Heart Shot – Tên Thần – 鷹眼的神射 – Ưng Nhãn Đích Thần Xạ

Yorn fires an arrow that travels extremely far and deals 300/400/500 (+1.23) physical damage on the first enemy on its way, plus magic damage equal to 10% of the target’s lost HP (maximum damage dealt to monsters is 1000). His next normal attack becomes a burst shot. Yorn bắn một mũi tên cường hóa đến một mục tiêu gây 300/400/500 (+1.23) sát thương vật lý lên tướng địch đầu tiên trúng phải, kèm theo lượng máu đã mất của mục tiêu thành 10% máu sát thương phép thuật, (tối đa 1000 sát thương lên quái). Đòn đánh sau đó kích hoạt nội tại Vô tận tên.

1 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *