Phép bổ trợ Liên Quân Tiếng Anh là gì?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Phép bổ trợ là talent
. Bên dưới là tên từng phép bổ trợ và tính năng.

Tốc hành – 100 giây hồi chiêu: Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây.
Sprint – 100 Second Cooldown: Increases movement speed by 30% for 10 seconds.
Bộc phá – 90 giây hồi chiêu: Gây sát thương chuẩn tương đương 16% máu đã mất của kẻ địch.
Execute – 90 Second Cooldown: Instantly attacks a nearby enemy hero and deals damage equal to 16% of the HP the enemy hero has lost as true damage.
Trừng trị – 30 giây hồi chiêu: Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây.
Punish – 30 Second Cooldown: Deals 800 true damage to nearby minions and monsters and stuns them for 1 second.
Gầm thét – 60 giây hồi chiêu: Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây
Rage – 60 Second Cooldown: Increases attack speed by 60% and attack damage by 10% for 5 seconds.
Cấp cứu – 120 giây hồi chiêu: hồi 15% máu cho bản thân và những đồng minh xung quanh, đồng thời tăng 15% tốc chạy cho cả nhóm trong 2 giây
Heal – 120 Second Cooldown: You and nearby teammates instantly recover 15% HP and gain 15% movement speed for 2 seconds.
Cấm trụ – 60 giây hồi chiêu: Vô hiệu hóa 1 công trình trong 5 giây
Disrupt – 60 Second Cooldown: Silences a structure for 5 seconds.
Ngất ngư – 90 giây hồi chiêu: làm choáng kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây và làm chậm chúng trong 1 giây
Daze – 90 Second Cooldown: Stuns nearby enemies for 0.5 seconds and reduces movement speed for 1 second
Thanh tẩy – 120 giây hồi chiêu: hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây
Purify – 120 Second Cooldown: Removes all debuffs and control effects on yourself and gains immunity to them for 1.5 seconds.
Tốc biến – 120 hồi chiêu: dịch chuyển trong 1 khoảng cách nhất định theo 1 hướng cụ thể.
Flicker – 120 Second Cooldown: Teleports your hero a short distance at a specific direction.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *