Trái Đất mất bao lâu để xoay quanh mặt trời?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Earth revolves around the sun in 365 days, 5 hours, 59 minutes and 16 seconds. The time a planet takes to revolve around the sun is called a year.

Trái đất quay quanh mặt trời trong 365 ngày, 5 giờ, 59 phút và 16 giây. Thời gian trái đất quay quanh mặt trời được gọi là một năm.

NASA

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *