Mặt trời có di chuyển không?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Our solar system is moving with an average velocity of 450,000 miles per hour (720,000 kilometers per hour). But even at this speed, it takes us about 230 million years to make one complete orbit around the Milky Way. The Sun rotates as it orbits the center of the Milky Way.

Hệ mặt trời của chúng ta di chuyển với vận tốc 450,000 dặm mỗi giờ (720,000 km mỗi giờ). Nhưng ngay cả với tốc độ này, mặt trời mất khoảng 230 triệu năm để xoay quanh quỹ đạo của Dải Ngân hà. Mặt trời quay khi nó quay quanh trung tâm của Dải Ngân hà.

NASA

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *