Giác quan kỳ diệu của động vật

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Ants – kiến

Can detect small movement through 5 cm of earth.
Can see polarized light

Có thể phát hiện chuyển động nhỏ qua 5 cm của trái đất.
Có thể nhìn thấy ánh sáng phân cực.

Bats – dơi

Can detect warmth of an animal from about 16 cm away using its “nose-leaf”.
Bats can also find food (insects) up to 18 ft. away and get information about the type of insect using their sense of echolocation.
Can hear frequencies between 3,000 and 120,000 Hz.

Có thể phát hiện hơi ấm của động vật trong khoảng cách 16 cm bằng việc sử dụng “chiếc mũi” của nó.
Dơi cũng có thể tìm thức ăn (côn trùng) cách xa tới 5.4 mét và nhận thông dạng loại côn trùng bằng cách sử dụng giác quan định vị bằng tiếng vang của chúng.
Có thể nghe thấy tần số từ 3.000 đến 120.000 Hz.

Bees – Ong

Can see light between wavelengths 300 nm and 650 nm.
Have chemoreceptors (taste receptors) on their jaws, forelimbs and antennae.
Worker honey bees have 5,500 lenses (“ommatidia”) in each eye.
Worker honey bees have a ring of iron oxide (“magnetite”) in their abdomens that may be used to detect magnetic fields. They may use this ability to detect changes in the earth’s magnetic field and use it for navigation.
Can see polarized light

Có thể nhìn thấy ánh sáng giữa các bước sóng 300 nm và 650 nm.
Có cơ quan thụ cảm hóa học (cơ quan thụ cảm vị giác) trên hàm, chi trước và râu.
Ong thợ có 5.500 thấu kính (“ommatidia”) trong mỗi mắt.
Ong mật có một vòng ôxít sắt (“magnetite”) trong bụng của chúng có thể được sử dụng để phát hiện từ trường. Chúng có thể sử dụng khả năng này để phát hiện những thay đổi trong từ trường của trái đất và sử dụng nó để điều hướng.
Có thể nhìn thấy ánh sáng phân cực

Butterfly – Bướm

Has chemoreceptors (taste receptors) on its feet.
The butterfly has hairs on its wings to detect changes in air pressure.
Using vision, the butterfly Colias can distinguish two points separated by as little as 30 microns. (Humans can distinuguish two points separated by 100 microns.)
The common bluebottle butterfly has at least 15 different types of photoreceptors in its eye.

Có cơ quan thụ cảm hóa học (cơ quan thụ cảm vị giác) ở chân.
Con bướm có lông trên cánh để phát hiện sự thay đổi áp suất trong không khí.
Bướm Colias có thể phân biệt hai điểm cách nhau chỉ 30 micron bằng mắt. (Con người có thể phân biệt hai điểm cách nhau 100 micron.)
Loài bướm xanh phổ biến có ít nhất 15 loại tế bào cảm quang khác nhau trong mắt.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *