Tại sao chúng ta già đi?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Your cells are programmed to divide, multiply, and perform basic biological functions. But the more cells divide, the older they get. In turn, cells eventually lose their ability to function properly. Cellular damage also increases as cells get older.

Các tế bào được lập trình để phân chia, nhân lên và thực hiện các chức năng sinh học cơ bản. Nhưng càng nhiều tế bào phân chia chúng càng già đi. Thay vào đó, các tế bào cuối cùng mất khả năng hoạt động bình thường. Tổn thương tế bào cũng tăng lên khi tế bào già đi.

healthline

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *