Đàm thoại về thói quen (thể dục, thể thao)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Nhấn vào nút nghe hội thoại để bỏ qua phần giới thiệuJeff: What do you do to keep fit? Em làm gì để giữ sức khỏe?
Lisa: I go swimming, or I do yoga. Em đi bơi, hoặc em tập yoga.
Jeff: How often do you do that? Em có thường tập không?
Lisa: Every morning. I love it. Mỗi buổi sáng. Em thích nó.
Jeff: Wow! And how often do you go to the gym? Ồ! Em có thường xuyên đến phòng tập thể dục không?
Lisa: Ugh! I never go to the gym. I hate it. It’s too crowded. Ư! Em không bao giờ đi đến phòng tập thể dục. Em ghét nó. Ở đó quá đông.
Jeff: I see. Anh hiểu.
Lisa: And what about you? What do you do to keep fit? Còn Anh thì sao? Anh làm gì để giữ sức khỏe?
Jeff: I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. Anh thường đến phòng tập thể dục sau giờ làm việc và Anh chơi quần vợt khoảng hai lần một tuần.1
A: Hello, everyone! We’re downtown today to ask people: How do you keep fit? OK, here’s someone. Hi! Can I interview you? Chào mọi người! Hôm nay chúng ta đến trung tâm thành phố để hỏi mọi người: Làm thế nào để bạn giữ sức khỏe? OK, có người rồi. Xin chào! Tôi có thể phỏng vấn em không?
B: Yeah, cool. Vâng, tuyệt.
A: Great. First, what’s your name, and how old are you? Tuyệt vời. Đầu tiên, em tên gì, và bạn bao nhiêu tuổi?
B: My name’s Greg, and I’m 20. I’m a college student. Tên tôi là Greg, và tôi 20. Em là sinh viên đại học.
A: And what do you do to keep fit? Và em làm gì để giữ sức khỏe?
B: I go swimming. Right here at the beach. Em đi bơi. Ngay tại bãi biển này.
A: And how often do you go swimming? Và Em có thường xuyên đi bơi không?
B: Every morning. Mỗi buổi sáng.
A: OK, thanks! Được rồi cảm ơn!
2
A: Excuse me! Hi there, can I interview you? Xin lỗi! Xin chào, tôi có thể phỏng vấn em được không?
B: Sure. What do you want to know? Chắc chắn rồi. Anh muốn biết gì?
A: Well, first, what’s your’s name, and how old are you? Chà, đầu tiên, em tên gì, và bạn bao nhiêu tuổi?
B: I’m Alice, and I’m 27. Em là Alice, và em 27 tuổi.
A: OK. So what do you do to keep fit? VÂNG. Vậy bạn làm gì để giữ sức khỏe?
B: Well, I’m a student. I study art. So I don’t have time for exercise. But I sometimes visit museums. That’s a lot of walking, you know. Vâng, em là sinh viên. Em học ngành nghệ thuật. Vì vậy, em không có thời gian để tập thể dục. Nhưng đôi khi em đến thăm các viện bảo tàng. Đi bộ rất nhiều, anh biết đấy.
A: Right. So how often do you visit museums? Đúng. Vậy em có thường xuyên đến thăm viện bảo tàng không?
B: Oh, probably two days a week. Ồ, có lẽ là hai ngày một tuần.
A: Sounds good. Thanks! Nghe tốt đấy. Cảm ơn em!
3
A: Uh, sir? Sir? Can I interview you? Ồ, thưa ông? Ông ơi? Tôi có thể phỏng vấn ông chứ?
B: Why not? Ask me anything. Tại sao không? Hỏi tự nhiên.
A: OK. What’s your name, and how old are you? VÂNG. Anh tên gì, và Anh bao nhiêu tuổi?
B: My name’s Tom. And… I’m uh, 29. Yeah, that’s it. 29 years old. Tên tôi là Tom. Và… Tôi uh, 29. Ừ, vậy thôi. 29 tuổi.
A: Really? Vậy à?
B: Well, OK, maybe 39. Chà, OK, có thể là 39.
A: Thirty-nine. And how do you keep fit? Ba mươi chín. Và làm thế nào để anh giữ sức khỏe?
B: Well, l don’t really excercise. I usually watch TV. Oh, but I sometimes go bowling. Is that exercise? Chà, tôi không thực sự tập thể dục. Tôi thường xuyên xem TV. Ô, nhưng thỉnh thoảng tôi đi chơi bowling. Đó có phải là thể dục không?
A: Sure. How often do you go bowling? Chắc chắn rồi. Anh đi chơi bowling bao lâu một lần?
B: Every Wednesday. Mỗi thứ tư.
A: Thanks! Cảm ơnHi, my name is Brian Burns, and I’m from Australia. I live in Sydney. It’s a great place to visit – great beaches, great weather, and great for outdoor sports. There are also clubs and restaurants, movie theaters, and a lot of free entertainment in the streets and in the parks. Xin chào, tên tôi là Brian Burns và tôi đến từ Úc. Tôi sống ở Sydney. Đó là một nơi tuyệt vời để tham quan – những bãi biển tuyệt vời, thời tiết tuyệt vời và lý tưởng cho các môn thể thao ngoài trời. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ và nhà hàng, rạp chiếu phim và rất nhiều hoạt động giải trí miễn phí trên đường phố.
On summer weekends, I usually spend a lot of time on the beach – Manly is my favorite. I sometimes go to the parks, too. Sydney parks are wonderful. These are often free music shows there, especially in January during the Sydney Festival. In October, there’s an international jazz festival, and there are free outdoor jazz concerts everywhere. Vào những ngày cuối tuần mùa hè, tôi thường dành nhiều thời gian trên bãi biển – Trở nên nam tính là sở thích của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng đến công viên. Công viên Sydney thật tuyệt vời. Nơi đây thường có những chương trình âm nhạc miễn phí, đặc biệt là vào tháng Giêng trong Lễ hội Sydney. Vào tháng 10, có lễ hội nhạc jazz quốc tế và các buổi hòa nhạc jazz ngoài trời miễn phí ở khắp mọi nơi.
Hello, my name is Sarah Chan and I live in Vancouver, Canada – the greatest city in the world! Vancouver has everything. In the spring, you can ski in the mountains and swim in the Pacific Ocean – on the same day! Really! And Vancouver is a great place to walk. We have some terrific outdoor markets. They’re a nice place to spend a Saturday afternoon. Xin chào, tên tôi là Sarah Chan và tôi sống ở Vancouver, Canada – thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới! Vancouver có mọi thứ. Vào mùa xuân, bạn có thể trượt tuyết trên núi và bơi ở Thái Bình Dương – trong cùng một ngày! Tuyệt không! Và Vancouver là một nơi tuyệt vời để đi bộ. Chúng tôi có một số chợ trời tuyệt vời. Chúng là nơi tốt đẹp để trải qua một buổi chiều thứ bảy.
And then there is Stanley Park – it’s totally amazing! It’s huge park – about 4 square kilometers – but it’s not far from downtown. There are beautiful tree, wild life – and really cool totem poles! You can spend days there. And it’s free. Và sau đó là Công viên Stanley – hoàn toàn tuyệt vời! Đó là một công viên rộng lớn – khoảng 4 km vuông – nhưng nó không xa trung tâm thành phố. Có những cái cây xinh đẹp, cuộc sống hoang dã – và những cột totem thực sự thú vị! Bạn có thể dành nhiều ngày ở đó. Và nó miễn phí.