Từ vựng về quốc gia

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Examples
Quốc gia: I live in Vietnam.
Tính từ: He likes Vietnamese food.
Nguồn gốc: She is a Vietnamese person. = She is from Vietnam. = She is Vietnamese.
Ngôn ngữ: She speaks Vietnamese.
Audio là giọng đọc của từ điển cambridge, giọng Mỹ.
VietNam /ˌvjɛtˈnɑːm / – Việt Nam
Tính từ: Vietnamese / Danh từ: a Vietnamese person
ThaiLand /ˈtaɪlænd/ – Thái Lan
Tính từ: Thai / Danh từ: a Thai person
Singapore /sɪŋgəˈpɔː/ – Singapore 
Tính từ: Singaporean / Danh từ: a Singaporean
Myanmar /ˈmaɪænˌmɑː/ - Myanmar
Tính từ: Myanma / Danh từ: a Myanmarese
Laos /laʊs/ - Lào 
Tính từ: Lao, Laotian / Danh từ: a Laotian (used as a noun, "a Lao" refers to an ethnic group, not a nationality)
Cambodia /kæmˈbəʊdɪə/ - Cambodia
Tính từ: Cambodian / Danh từ: a Cambodian
Indonesia /ˌɪndəˈnɪzɪə/ - Indonesia
Tính từ: Indonesian / Danh từ: an Indonesian
Malaysia /məˈleɪʒə/- Malaysia
Tính từ: Malaysian / Danh từ: a Malaysian
China /ˈʧaɪnə/ – Trung Quốc
Tính từ: Chinese / Danh từ: a Chinese person
Japan /ʤəˈpæn/ – Nhật Bản
Tính từ: Japanese / Danh từ: a Japanese person
Korea /kəˈrɪə/ – Hàn Quốc
Tính từ: Korean / Danh từ: a Korean
Mongolia /mɒŋˈgəʊlɪə/ - Mông Cổ
Tính từ: Mongolian / Danh từ: a Mongolian
North Korea /nɔːθ kəˈrɪə/ - Triều Tiên
Tính từ: North Korean / Danh từ: a North Korean
Australia /ɒˈstreɪliːə / Úc 
Tính từ: Australian / Danh từ: an Australian
New Zealand /njuː ˈziːlənd/ - New Zealand
Tính từ: New Zealand / Danh từ: a New Zealander
Fiji /ˈfiːʤiː/ - Fiji
Tính từ: Fijian / Danh từ: a Fijian
England /ˈɪŋglənd/ – Anh
Tính từ: English / Danh từ: an Englishman/Englishwoman
Denmark /ˈdɛnmɑːk/ – Đan Mạch 
Tính từ: Danish / Danh từ: a Dane
Sweden /ˈswɪdən/ – Thụy Điển
Tính từ: Swedish / Danh từ: a Swede
Estonia /ɛsˈtəʊnɪə/ - Estonia
Tính từ: Estonian / Danh từ: an Estonian
Finland /ˈfɪnlənd/ - Phần Lan
Tính từ: Finnish / Danh từ: a Finn
Iceland /ˈaɪslənd/ - Iceland 
Tính từ: Icelandic / Danh từ: an Icelander
Latvia /ˈlætvɪə/ - Latvia
Tính từ: Latvian / Danh từ: a Latvian
Lithuania /ˌlɪθjʊˈeɪnɪə / - Lithuania
Tính từ: Lithuanian / Danh từ: a Lithuanian
Northern Ireland /ˈnɔːðən ˈaɪələnd/ - Bắc Ireland
Tính từ: Irish / Danh từ: an Irishman/Irishwoman
Norway /ˈnɔːweɪ/ - Na Uy
Tính từ: Norwegian / Danh từ: a Norwegian
Scotland /ˈskɒtlənd/ - Scotland
Tính từ: Scottish / Danh từ: a Scot
Wales /weɪlz/ - Wales
Tính từ: Welsh / Danh từ: a Welshman/Welshwoman
France /ˈfrɑːns/ – Pháp
Tính từ: French / Danh từ: a Frenchman/Frenchwoman
Germany /ˈʤɜːməni / – Đức
Tính từ: German / Danh từ: a German
Switzerland /ˈswɪtsələnd / – Thụy Sỹ
Tính từ: Swiss / Danh từ: a Swiss person
Austria /ˈɒstrɪə/ - Áo
Tính từ: Austrian / Danh từ: an Austrian
Belgium /ˈbɛlʤəm/ - Bỉ
Tính từ: Belgian / Danh từ: a Belgian
Netherlands /ˈnɛðələndz/ - Hà Lan
Tính từ: Dutch / Danh từ: a Dutchman/Dutchwoman
Portugal /ˈpɔːʧəgəl/ – Bồ Đào Nha
Tính từ: Portuguese / Danh từ: a Portuguese person
Spain /speɪn/ – Tây Ban Nha
Tính từ: Spanish / Danh từ: a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Italy /ˈɪtəli/ – Italy
Tính từ: Italian / Danh từ: an Italian
Greece /griːs/ – Hy Lạp
Tính từ: Greek / Danh từ: a Greek
Croatia /krəʊˈeɪʃə/ - Croatia
Tính từ: Croatian / Danh từ: a Croat
Cyprus /ˈsaɪprəs/ - Cyprus
Tính từ: Cypriot / Danh từ: a Cypriot
Serbia /ˈsɜːbɪə/ - Serbia
Tính từ: Serbian / Danh từ: a Serbian (used as a noun, "a Serb" refers to an ethnic group, not a nationality
Slovenia /sləʊˈviːnɪə/ - Slovenia
Tính từ: Slovenian / Danh từ: a Slovenian
Russia /ˈrʌʃə/ – Nga
Tính từ: Russian / Danh từ: a Russian
Poland /ˈpəʊlənd / – Ba Lan
Tính từ: Polish / Danh từ: a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
  Belarus /ˈbɛlərʊs/ - Belarus
Tính từ: Belarusian / Danh từ: a Belarusian
Bulgaria /bʌlˈgeərɪə/ - Bulgaria
Tính từ: Bulgarian / Danh từ: a Bulgarian
Czech Republic /ʧɛk rɪˈpʌblɪk/ - Cộng hòa Séc
Tính từ: Czech / Danh từ: a Czech person
Hungary /ˈhʌŋgəri/ - Hungary
Tính từ: Hungarian / Danh từ: a Hungarian
Romania /rəʊˈmeɪnɪə/ - Romania
Tính từ: Romanian / Danh từ: a Romanian
Slovakia /sləʊˈvækɪə/ - Slovakia
Tính từ: Slovak / Danh từ: a Slovak
Ukraine /juːˈkreɪn / - Ukraine 
Tính từ: Ukranian / Danh từ: a Ukranian
America /əˈmɛrɪkə/ – Mỹ
Tính từ: American / Danh từ: an American
Canada /ˈkænədə/ – Canada
Tính từ: Canadian / Danh từ: a Canadian
Mexico /ˈmɛksɪkəʊ/ – Mexico
Tính từ: Mexican / Danh từ: a Mexican* (may be offensive in the USA. Use "someone from Mexico" instead.)
Cuba /ˈkjuːbə/ – Cuba
Tính từ: Cuban / Danh từ: a Cuban
Guatemala /gwɑːtəˈmɑːlə/ - Guatemala
Tính từ: Guatemalan  / Danh từ: a Guatemalan
Jamaica /ʤəˈmeɪkə/ - Jamaica
Tính từ: Jamaican / Danh từ: a Jamaican
Brazil /brəˈzɪl/ – Braxin
Tính từ: Brazilian / Danh từ: a Brazilian
Argentina /ˌɑːʤənˈtiːnə/ - Argentina
Tính từ: Argentinian  / Danh từ: An Argentinian / An Argentine
Bolivia /bəˈlɪvɪə/ - Bolivia
Tính từ: Bolivian / Danh từ: a Bolivian
Chile /ˈʧɪliː/ - Chile
Tính từ: Chilean  / Danh từ: a Chilean 
Ecuador /ˈɛkwədɔː/ - Ecuador
Tính từ: Ecuadorian / Danh từ: an Ecuadorian
Paraguay /ˈpærəgwaɪ/ - Paraguay
Tính từ: Paraguayan / Danh từ: a Paraguayan
Uruguay /ˈjʊərəgwaɪ/ - Uruguay
Tính từ: Uruguayan / Danh từ: a Uruguayan
Peru /pəˈruː/ - Peru
Tính từ: Peruvian / Danh từ: a Peruvian
Turkey /ˈtɜːki/ – Thổ Nhĩ Kỳ
Tính từ: Turkish / Danh từ: a Turk
Georgia /ˈʤɔːʤə/ -  Georgia
Tính từ: Georgian / Danh từ: a Georgian
Iran /ɪˈrɑːn/ - Iran
Tính từ: Iranian / Danh từ: an Iranian
Israel /ˈɪzreɪəl/ - Israel
Tính từ: Israeli / Danh từ: an Israeli
Jordan /ˈʤɔːdən/ - Jordan
Tính từ: Jordanian / Danh từ: a Jordanian
Kuwait /kʊˈweɪt/ - Kuwait
Tính từ: Kuwaiti / Danh từ: a Kuwaiti
Lebanon /ˈlɛbənən/ -Lebanon
Tính từ: Lebanese / Danh từ: a Lebanese 
Saudi Arabia /ˈsɔːdi əˈreɪbɪə/ - Ả rập Xê - rút
Tính từ: Saudi Arabian / Danh từ: a Saudis / a Saudi Arabian
Syria /ˈsɪrɪə/ - Syria
Tính từ: Syrian / Danh từ: a Syrian
Yemen /ˈjɛmən/ - Yemen
Tính từ: Yemeni / Danh từ: a Yemeni
India /ˈɪndɪə/ – Ấn Độ
Tính từ: Indian / Danh từ: an Indian
Afghanistan /æfˈgænɪˌstæn/ Afghanistan
Tính từ: Afghan / Danh từ: an Afghan
Bangladesh /bæŋgləˈdɛʃ/ - Bangladesh
Tính từ: Bangladeshi / Danh từ: a Bangladeshi
Kazakhstan /ˈkæzəkstæn/ - Kazakhstan
Tính từ: Kazakh / Danh từ: a Kazakhstani (used as a noun, "a Kazakh" refers to an ethnic group, not a nationality)
Nepal /nɪˈpɔːl/ - Nepal
Tính từ: Nepalese / Danh từ: a Nepalese
Pakistan /ˈpækɪsˌtæn/ - Pakistan
Tính từ: Pakistani / Danh từ: a Pakistani* (may be offensive in the UK. Use "someone from Pakistan" instead.)
Sri Lanka /sri ˈlɑːŋkə/ - Sri Lanka
Tính từ: Sri Lankan / Danh từ: a Sri Lankan
Algeria /ælˈʤɪərɪə/ -  Algeria
Tính từ: Algerian / Danh từ: An Algerian
Egypt /ˈiːʤɪpt / - Ai Cập
Tính từ: Egyptian / Danh từ: an Egyptian
Ghana /ˈgɑːnə/ - Ghana
Tính từ: Ghanaian / Danh từ: a Ghanaian
Ivory Coast /ˈaɪvəri kəʊst/ - Bờ biển Ngà
Tính từ: Ivorian / Danh từ: an Ivorian
Libya /lɪbɪə/ - Libya
Tính từ: Libyan / Danh từ: a Libyan
Morocco /məˈrɒkəʊ/ - Morocco
Tính từ: Moroccan / Danh từ: a Moroccan
Nigeria /naɪˈʤɪərɪə/ - Nigeria
Tính từ: Nigerian / Danh từ: a Nigerian
Tunisia /tjuːˈnɪzɪə/ - Tunisia
Tính từ: Tunisian / Danh từ: a Tunisian
Ethiopia /iːθɪˈəʊpɪə/ - Ethiopia
Tính từ: Ethiopian / Danh từ: an Ethiopian
Kenya /kɛnjə/ - Kenya
Tính từ: Kenyan / Danh từ: a Kenyan
Somalia /səʊˈmɑːlɪə/ - Somalia
Tính từ: Somalian / Danh từ: a Somalian
Sudan /suːˈdɑːn/ - Sudan
Tính từ: Sudanese / Danh từ: a Sudanese person
Tanzania /tænzəˈniːə/ - Tanzania
Tính từ: Tanzanian / Danh từ: a Tanzanian
Uganda /juːˈgændə/ - Uganda
Tính từ: Ugandan / Danh từ: a Ugandan
Angola /æŋˈgəʊlə/ - Angola
Tính từ: Angola / Danh từ: an Angolan
Botswana /bʊtˈswɑːnə/ - Botswana
Tính từ: Bulgarian / Danh từ: a Bulgarian
Democratic Republic of the Congo /dɛməˈkrætɪk rɪˈpʌblɪk ɒv ðə ˈkɒŋgəʊ/ - Cộng hòa Dân chủ Congo
Tính từ: Congolese / Danh từ: a Congolese person (note: this refers to people from the Republic of the Congo as well)
Madagascar /mædəˈgæskə/ - Madagascar
Tính từ: Malagasy / Danh từ: a Malagasy
Mozambique /məʊzæmˈbiːk/ - Mozambique
Tính từ: Mozambican / Danh từ: a Mozambican
Namibia /nɑːˈmɪbɪə/ - Namibia
Tính từ: Namibian / Danh từ: a Namibian
South Africa /saʊθ ˈæfrɪkə/ - Nam Phi
Tính từ: South African / Danh từ: a South African
Zambia /ˈzæmbiə,/ - Zambia
Tính từ: Zambian / Danh từ: a Zambian
Zimbabwe /zɪmˈbɑːbweɪ/: - Zimbabwe
Tính từ: Zimbabwean / Danh từ: a Zimbabwean