Chương 40

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
第四十章: 反者道之動, 弱者道之用. 天下萬物生於有, 有生於無.
Chương 40: Phản giả Đạo chi động; Nhược giả Đạo chi dụng. Thiên hạ vạn vật sinh ư Hữu; Hữu sinh ư Vô.

Chương 40: Trở lại là cái động của Đạo; Yếu, mềm là cái dụng của Đạo. Vạn vật dưới trời sinh nơi Có; Có sinh nơi Không.

The movement of the Tao
By contraries proceeds;
And weakness marks the course
Of Tao’s mighty deeds.

All things under heaven sprang from It as existing (and named); that existence sprang from It as non-existent (and not named).