Fifty Strategies For Teaching Language Learners

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Fifty Strategies for Teaching English Language Learners, Fourth Edition, by Adrienne Herrell and Michael Jordan, includes a rich assortment of practical strategies aligned to TESOL standards which have been field-tested in diverse classrooms. Each strategy includes a brief explanation, step-by-step instructions on how to plan and use the strategy, and two classroom scenarios demonstrating how the strategy can be adapted for different grade levels and content areas. Herrell and Jordan have included additional language and literacy development strategies, technology strategies, and assessment strategies to support both pre-service and inservice teachers.

Download: Fifty Strategies For Teaching Language Learners.PDF

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *