Manage Your Classroom Like A Pro

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Simple teacher-tested instructions to keep your classroom under control!
How do you handle everyday class interruptions? What do you do when the noise level is so high, you can’t hear yourself think? What about handling multilingual groups? Multilevel classes?

Manage your classroom like never before with our Busy Teacher’s TOP 25 classroom management secrets – guaranteed to keep your class productive and everything under control. Suitable for every level!

Download:

manage_your_classroom_like_a_pro.pdf

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *