Chương X – Chapter X

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

TỔ CHỨC THỰC HIỆNORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
Điều 208. Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nướcArticle 208.  Responsibilities of state management agencies
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.1. The Government shall perform the uniform state management of enterprises.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.2. Ministries and ministerial-level agencies must be responsible to the Government for performing their assigned tasks in the state management of enterprises.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn định kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính các thông tin sau đây:3. Within the ambit of their assigned tasks and powers, ministries and ministerial-level agencies shall direct their specialized agencies to periodically send to the business registration agencies of localities where enterprises’ head offices are based the following information:
a) Thông tin về giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp và quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp;a/ Information about the business licenses, certificates of satisfaction of business conditions, practice certificates, certificates or written approvals of business conditions already granted to the enterprises and decisions on sanctioning of the enterprises’ administrative violations;
b) Thông tin về tình hình hoạt động và nộp thuế của doanh nghiệp từ báo cáo thuế của doanh nghiệp;b/ Information on the operation and tax payment of the enterprises, based on the latter’s tax reports;
c) Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.c/ Information on the operation of the enterprises for raising the effect of state management.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.4. People’s Committees of provinces and centrally run cities shall perform the state management of enterprises within their respective localities.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.5. People’s Committees of provinces and centrally run cities shall, within the ambit of their assigned tasks and powers, direct their specialized agencies and district-level People’s Committees to periodically send the information provided in Clause 2 of this Article to the business registration agencies of localities where enterprises’ head offices are based.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.6. The Government shall detail this Article.
Điều 209. Cơ quan đăng ký kinh doanhArticle 209.  Business registration agencies
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:1. A business registration agency has the following tasks and powers:
a) Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;a/ To carry out enterprise registration and grant enterprise registration certificates in accordance with law;
b) Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;b/ To coordinate in creating and managing a national system of information on enterprise registration; to provide information to state agencies, organizations and persons upon request in accordance with law;
c) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp;c/ To request enterprises to report on their compliance with the provisions of this Law when it finds necessary; to press for the performance of the reporting obligations of the enterprises;
d) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;d/ To directly examine, or request competent state agencies to examine, enterprises with regard to the matters in the enterprise registration dossiers;
đ) Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp;dd/ To be responsible for the validity of enterprise registration dossiers; not to be responsible for any violations of enterprises occurring before and after the enterprise registration;
e) Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật này;e/ To handle violations of the regulations on enterprise registration in accordance with the law. To revoke enterprise registration certificates and request enterprises to carry out the dissolution procedures in accordance with this Law;
g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.g/ To perform other tasks and exercise other powers in accordance with this Law and other relevant laws.
2. Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh.2. The Government shall stipulate the organizational system of business registration agencies.
Điều 210. Xử lý vi phạmArticle 210.  Handling of violations
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.1. Agencies, organizations and individuals committing violations of this Law shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or administratively sanctioned, and pay compensation for any damage caused; individuals may be examined for penal liability in accordance with law.
2. Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm những quy định của Luật này.2. The Government shall stipulate in detail the sanctioning of administrative violations of the provisions of this Law.
Điều 211. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpArticle 211.  Revocation of enterprise registration certificates
1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:1. The enterprise registration certificate of an enterprise shall be revoked in the following cases:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;a/ The contents stated in the enterprise registration dossier are forged;
b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;b/ The enterprise was established by persons who are prohibited from establishing enterprises in accordance with Clause 2, Article 18 of this Law;
c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;c/ The enterprise has ceased business operations for one year without notifying such cessation to the enterprise registration agency and tax agency;
d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;d/ The enterprise fails to send reports provided at Point c, Clause 1, Article 209 of this Law to the business registration agency within 6 months since the deadline for sending such reports or after receiving a written request;
đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.dd/ Other cases as decided by a court.
2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.2. The Government shall stipulate the order and procedures for revocation of enterprise registration certificates.
Điều 212. Hiệu lực thi hànhArticle 212.  Effect
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số  60/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số  37/2013/QH13  ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các trường hợp sau đây:1. This Law takes effect on July 1, 2015. Law No.  60/2005/QH11  on Enterprises dated November 29, 2005 and Law No.  37/2013/QH13  dated June 20, 2013 amending and supplementing Article 170 of the Law on Enterprises cease to be effective on the effective date of this Law, except the following cases:
a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực, thời hạn góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;a/ For a limited liability company established before the date this Law takes effect, the time limit for capital contribution must comply with the company charter;
b) Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ phải thực hiện tái cơ cấu để bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 189 của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2017;b/ Enterprises with the charter capital held by the State shall carry out restructuring to ensure compliance with the provisions in Clauses 2 and 3, Article 189 of this Law before July 1, 2017;
c) Các công ty không có cổ phần hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 của Luật này nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo.c/ Companies without shares or capital contributions held by the State which carry out capital contribution or share purchase before July 1, 2015, are not required to comply with the provisions of Clause 2, Article 189 of this Law, but may not increase the cross-ownership ratios.
2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.2. Business households which employ ten or more employees on a regular basis shall register for establishment of enterprises to operate in accordance with this Law. Small- scale business households shall carry out business registration and operate in accordance with regulations of the Government.
3. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.3. Pursuant to the provisions of this Law, the Government shall stipulate in detail the management organization and operation of state enterprises directly serving national defense or security or both economic and national defense or security objectives.
Điều 213. Quy định chi tiếtArticle 213.  Detailing provision
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.The Government shall detail the articles and clauses as assigned in this Law.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./.This Law was passed on November 26, 2014, by the XIII th  National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8 th session.-

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *