Đánh bắt quá mức

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Global scale – Quy mô toàn cầu

Overfishing has stripped many fisheries around the world of their stocks. The United Nations Food and Agriculture Organization estimated in a 2018 report that 33.1% of world fish stocks are subject to overfishing. Significant overfishing has been observed in pre-industrial times. In particular, the overfishing of the western Atlantic Ocean from the earliest days of European colonisation of the Americas has been well documented.

Đánh bắt quá mức đã làm cạn kiệt nhiều vùng đánh bắt trên thế giới. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ước tính trong một báo cáo năm 2018 rằng 33,1% trữ lượng cá thế giới đang bị đánh bắt quá mức. Đánh bắt quá mức đã được giám sát từ thời kỳ tiền công nghiệp. Đặc biệt, sự đánh bắt quá mức của phía tây Đại Tây Dương từ những ngày đầu tiên châu Âu thuộc địa hóa châu Mỹ đã được ghi nhận.

The fraction of fish stocks that are within biologically sustainable levels has exhibited a decreasing trend, from 90% in 1974 to 66.9% in 2015. In contrast, the percentage of stocks fished at biologically unsustainable levels increased from 10% in 1974 to 33.1% in 2015, with the largest increases in the late-1970s and 1980s.

Tỷ lệ trữ lượng cá ở mức bền vững về mặt sinh học đã có xu hướng giảm, từ 90% năm 1974 xuống còn 66,9% năm 2015. Ngược lại, tỷ lệ trữ lượng ở mức không bền vững về mặt sinh học tăng từ 10% năm 1974 lên 33,1% 2015, với sự gia tăng lớn nhất vào cuối những năm 1970 và 1980.

In 2015, maximally sustainably fished stocks (formerly termed fully fished stocks) accounted for 59.9% and underfished stocks for 7% of the total assessed stocks. While the proportion of underfished stocks decreased continuously from 1974 to 2015, the maximally sustainably fished stocks decreased from 1974 to 1989, and then increased to 59.9% in 2015.

Trong năm 2015, trữ lượng đánh bắt bền vững tối đa (trước đây gọi là trữ lượng đánh bắt hoàn toàn) chiếm 59,9% và dưới mức trữ lượng đánh bắt chiếm 7% tổng số trữ lượng được đánh giá. Trong khi tỷ lệ dưới mức trữ lượng đánh bắt giảm liên tục từ năm 1974 đến 2015, thì trữ lượng cá bền vững tối đa đã giảm từ 1974 đến 1989, và sau đó tăng lên 59,9% trong năm 2015.

In 2015, among the 16 major statistical areas, the Mediterranean and Black Sea had the highest percentage (62.2%) of unsustainable stocks, closely followed by the Southeast Pacific 61.5% and Southwest Atlantic 58.8%. In contrast, the Eastern Central Pacific, Northeast Pacific (Area 67), Northwest Pacific (Area 61), Western Central Pacific and Southwest Pacific had the lowest proportion (13 to 17%) of fish stocks at biologically unsustainable levels.

Năm 2015, trong số 16 khu vực thống kê chính, Địa Trung Hải và Biển Đen có tỷ lệ cao nhất (62,2%) trữ lượng không bền vững, theo sát là Đông Nam Thái Bình Dương 61,5% và Tây Nam Đại Tây Dương 58,8%. Ngược lại, Đông Trung Thái Bình Dương, Đông Bắc Thái Bình Dương (Khu vực 67), Tây Bắc Thái Bình Dương (Khu vực 61), Tây Trung Thái Bình Dương và Tây Nam Thái Bình Dương có tỷ lệ thấp nhất (13 đến 17%) trữ lượng cá ở mức độ không bền vững về mặt sinh học.

Evidence – Bằng chứng

Examples of overfishing exist in areas such as the North Sea, the Grand Banks of Newfoundland and the East China Sea. In these locations, overfishing has not only proved disastrous to fish stocks, but also to the fishing communities relying on the harvest. Like other extractive industries such as forestry and hunting, fisheries are susceptible to economic interaction between ownership or stewardship and sustainability, otherwise known as the tragedy of the commons.

Điển hình về đánh bắt quá mức tồn tại ở các khu vực như Biển Bắc, Grand Banks của Newfoundland và Biển Hoa Đông. Ở những địa điểm này, đánh bắt quá mức không chỉ gây ra thảm họa đối với trữ lượng cá mà còn đối với các cộng đồng ngư dân dựa vào mùa thu hoạch. Giống như các ngành khai thác khác như lâm nghiệp và săn bắn, thủy sản dễ bị ảnh hưởng bởi sự tương tác kinh tế giữa quyền sở hữu hoặc quản lý và tính bền vững, còn được gọi là thảm họa chung.

The Peruvian coastal anchovy fisheries crashed in the 1970s after overfishing and an El Niño season largely depleted anchovies from its waters. Anchovies were a major natural resource in Peru; indeed, 1971 alone yielded 10.2 million metric tons of anchovies. However, the following five years saw the Peruvian fleet’s catch amount to only about four million tons. This was a major loss to Peru’s economy.

Các ngư trường cá cơm ven biển Peru đã sụp đổ vào những năm 1970 sau khi đánh bắt quá mức và một mùa El Niño đã làm cạn kiệt phần lớn cá cơm từ vùng biển đó. Cá cơm là nguồn tài nguyên thiên nhiên chính ở Peru; thật vậy, chỉ riêng năm 1971 đã mang lại 10,2 triệu tấn cá cơm. Tuy nhiên, năm năm sau đó, số lượng đánh bắt của hạm đội Peru chỉ khoảng bốn triệu tấn. Đây là một mất mát lớn cho nền kinh tế của Peru.

The collapse of the cod fishery off Newfoundland, and the 1992 decision by Canada to impose an indefinite moratorium on the Grand Banks, is a dramatic example of the consequences of overfishing.

Sự sụp đổ của ngành cá tuyết ngoài khơi Newfoundland, và quyết định năm 1992 của Canada về việc áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với Grand Banks, là một ví dụ bi đát về hậu quả của việc đánh bắt quá mức.

The sole fisheries in the Irish Sea, the west English Channel, and other locations have become overfished to the point of virtual collapse, according to the UK government’s official Biodiversity Action Plan. The United Kingdom has created elements in this plan to attempt to restore the fishery, but the expanding global human population and the expanding demand for fish has reached a point where demand for food threatens the stability of these fisheries, if not the species’ survival.

Theo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học chính thức của chính phủ Anh, các ngư trường duy nhất ở biển Ailen, eo biển Anh phía tây và các địa điểm khác đã bị khai thác đến mức gần như sụp đổ. Vương quốc Anh đã tạo ra các yếu tố trong kế hoạch này để cố gắng khôi phục ngành thủy sản, nhưng dân số toàn cầu ngày càng mở rộng và nhu cầu về cá mở rộng đã đạt đến điểm mà nhu cầu thực phẩm đe dọa sự ổn định của các ngành thủy sản này, nếu không phải là sự sống còn của loài này.

Many deep sea fish are at risk, such as orange roughy and sablefish. The deep sea is almost completely dark, near freezing, and has little food. Deep sea fish grow slowly because of limited food, have slow metabolisms, low reproductive rates, and many do not reach breeding maturity for 30 to 40 years. A fillet of orange roughy at the store is probably at least 50 years old. Most deep sea fish are in international waters, where there are no legal protections. Most of these fish are caught by deep trawlers near seamounts, where they congregate for food. Flash freezing allows the trawlers to work for days at a time, and modern fishfinders target the fish with ease.

Nhiều loài cá ở biển sâu có nguy cơ, chẳng hạn như cam thô và cá sable. Biển sâu gần như tối hoàn toàn, gần như đóng băng và có ít thức ăn. Cá biển sâu phát triển chậm vì thức ăn hạn chế, chuyển hóa chậm, tỷ lệ sinh sản thấp và nhiều con không đạt được sự trưởng thành trong 30 đến 40 năm. Một miếng phi lê cá cam thô tại cửa hàng có lẽ ít nhất 50 năm tuổi. Hầu hết các loài cá ở biển sâu đều ở vùng biển quốc tế, nơi không có sự bảo vệ hợp pháp. Hầu hết những con cá này được đánh bắt bởi những tàu đánh cá sâu gần các núi ngầm, nơi chúng tụ tập để kiếm thức ăn. Kết đông cực nhanh cho phép những người đánh cá làm việc nhiều ngày liền và những máy dò cá hiện đại tìm được cá một cách dễ dàng.

Consequences – Hậu quả

According to a 2008 UN report, the world’s fishing fleets are losing US$50 billion each year due to depleted stocks and poor fisheries management. The report, produced jointly by the World Bank and the UN Food and Agriculture Organization (FAO), asserts that half the world’s fishing fleet could be scrapped with no change in catch. In addition, the biomass of global fish stocks have been allowed to run down to the point where it is no longer possible to catch the amount of fish that could be caught. Increased incidence of schistosomiasis in Africa has been linked to declines of fish species that eat the snails carrying the disease-causing parasites.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2008, các đội tàu đánh cá trên thế giới đang mất 50 tỷ USD mỗi năm do nguồn dự trữ cạn kiệt và do quản lý thủy sản kém. Báo cáo, do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đồng khẳng định rằng một nửa đội tàu đánh cá của thế giới có thể bị loại bỏ mà không có thay đổi về sản lượng đánh bắt. Ngoài ra, sinh khối của trữ lượng cá toàn cầu đã được phép chạy xuống đến điểm không thể bắt được lượng cá có thể đánh bắt được. Tỷ lệ mắc bệnh sán máng gia tăng ở châu Phi có liên quan đến sự suy giảm của các loài cá ăn ốc mang ký sinh trùng gây bệnh.

Massive growth of jellyfish populations threaten fish stocks, as they compete with fish for food, eat fish eggs, and poison or swarm fish, and can survive in oxygen depleted environments where fish cannot; they wreak massive havoc on commercial fisheries. Overfishing eliminates a major jellyfish competitor and predator, exacerbating the jellyfish population explosion. Both climate change and a restructuring of the ecosystem have been found to be major roles in an increase in jellyfish population in the Irish Sea in the 1990s.

Sự phát triển ồ ạt của quần thể sứa đe dọa trữ lượng cá, vì chúng cạnh tranh thức ăn với cá, chúng ăn trứng cá và cá độc hoặc cả đàn cá và có thể sống sót trong môi trường thiếu oxy mà cá không thể; chúng tàn phá lớn ngành thương mại thủy sản. Đánh bắt quá mức giúp loại bỏ những đối thủ cạnh tranh với sứa, làm trầm trọng thêm sự tăng số lượng sứa. Cả biến đổi khí hậu và tái cấu trúc hệ sinh thái được cho là những nguyên nhân chính trong sự gia tăng số lượng sứa ở biển Ailen trong những năm 1990.

According to the 2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services published by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, overfishing is a primary driver of mass extinction in the world’s oceans.

Theo Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019 về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được công bố bởi Nền tảng chính sách khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, đánh bắt quá mức là động lực chính của sự tuyệt chủng hàng loạt ở các đại dương trên thế giới.

Blue walleye became extinct in the Great Lakes in the 1980s. Until the middle of the 20th century, the walleye was a commercially valuable fish, with about a half million tonnes being landed in the period from about 1880 to the late-1950s, when the populations collapsed, apparently through a combination of overfishing, anthropogenic eutrophication, and competition with introduced rainbow smelt.

Blue walleye đã tuyệt chủng ở Great Lakes vào những năm 1980. Cho đến giữa thế kỷ 20, walleye là một loài cá có giá trị thương mại, với khoảng nửa triệu tấn bị bắt lên bờ trong khoảng thời gian từ khoảng năm 1880 đến cuối những năm 1950, khi quần thể sụp đổ, rõ ràng là do sự kết hợp của quá trình phú dưỡng nhân tạo, đánh bắt quá mức và cạnh tranh với cá smelt.

The World Wide Fund for Nature and the Zoological Society of London jointly issued their “Living Blue Planet Report” on 16 September 2015 which states that there was a dramatic fall of 74% in worldwide stocks of the important scombridae fish such as mackerel, tuna and bonitos between 1970 and 2010, and the global overall “population sizes of mammals, birds, reptiles, amphibians and fish fell by half on average in just 40 years.”

Quỹ Thiên nhiên Thế giới và Hiệp hội Động vật học Luân Đôn đã cùng nhau phát hành “Báo cáo Hành tinh xanh sống” vào ngày 16 tháng 9 năm 2015, trong đó tuyên bố rằng có sự sụt giảm đáng kể 74% trong số lượng cá scombridae quan trọng trên thế giới như cá thu, cá ngừ và bonitos giữa năm 1970 và 2010, và toàn bộ “quy mô số lượng của động vật có vú, chim, bò sát, lưỡng cư và cá giảm trung bình một nửa chỉ trong 40 năm.”

Overfishing of the critically endangered Pacific bluefin tuna has resulted in the few still caught selling for astronomical prices. In January 2019, a 278 kilogram (612 pound) tuna sold for 333.6 million yen, or over US$3 million, US$4,900 per pound. Fishers, driven by the fish’s high value, use extraordinary techniques to catch them, leaving the population on the verge of collapse.

Đánh bắt quá mức đang bị đe dọa nghiêm trọng cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã dẫn đến một số ít vẫn còn bị bắt để bán với giá trên trời. Vào tháng 1 năm 2019, một con cá ngừ nặng 278 kg (612 pound) được bán với giá 333,6 triệu yên, tương đương hơn 3 triệu đô la Mỹ, 4.900 đô la Mỹ mỗi pound. Ngư dân, do bị thúc đẩy bởi giá trị của cá, sử dụng các kỹ thuật phi thường để bắt chúng, khiến số lượng loài này trên bờ vực sụp đổ.

Sharks and rays: The global abundance of oceanic sharks and rays has declined by 71% since 1970, owing to an 18-fold increase in relative fishing pressure. As a consequence, three-quarters of the species comprising this group are now threatened with extinction.

Cá mập và cá đuối: Nguồn cá mập và cá đuối đại dương trên toàn cầu đã giảm 71% kể từ năm 1970, do áp lực đánh bắt tăng gấp 18 lần. Kết quả là 3/4 số loài thuộc nhóm này hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Overfishing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *