Chương III: Đời sống của người đệ tử Cao Đài (Phần 2/4)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
Nói chung hầu hết các phẩm vị trong Hội Thánh đều có thể tuyển chọn bằng lối công cử. In general, almost all titles in the CaoDai hierarchy can be selected by vote. 
Chức sắc ở phẩm nầy muốn lên phẩm kế tiếp cao hơn phải hành Đạo ở phẩm vị mình trong một thời gian tối thiểu bao lâu tùy luật định, thường thừơng là 5 năm và phải chờ đến khi có khuyết vị ở phẩm trên một bực, giả sử tổng số Phối Sư Phái Ngọc đương quyền hành chánh là 12 vị tức là đủ số ấn định trong Pháp Chánh Truyền, thì một vị Giáo Sư phái Ngọc dù đã hành Đạo đầy đủ trong 5 năm hay 6 năm đi nữa cũng phải đợi đến khi nào trong hàng Phối Sư phái Ngọc khuyết một vị thì mới được ứng cử. To hold a higher rank a dignitary must fulfill duties which are different for each rank in a period of time determined by the law, generally for 5 years, and he must wait until there is a vacancy in the posts of the next higher rank.  For example, the total number of acting CaoDai archbishop in the Confucius branch comes to 12, that is the maximum number fixed by the “Phap Chanh Truyen”, a bishop of the Confucius branch who has finished 5 years or even 6 years service in his position must also wait until one archbishop (of Confucius branch) leaves his position to be lifted to the archbishop rank by election.
Riêng phẩm Chánh Phối Sư do Giáo Tông chỉ định lựa chọn trong số 36 Phối Sư. An exception is the rank of Principal Archbishop, which has 3 offices, who are appointed by the “Giao Tong”.
Sự công cử các phẩm vị chức việc và chức sắc Cao Đài do bạn đồng phẩm của mình chọn lựa, chẳng hạn toàn thể Lễ Sanh lựa chọn những người xứng đáng để đưa lên hàng Giáo Hữu, toàn thể Giáo Hữu lựa chọn người xứng đáng đưa lên hàng Giáo sư. The election of CaoDai dignitaries occurs within each branch, for example, all student-priest select worth ones to be nominated as priests, all priests select worthy ones to be nominated as bishops. 
Riêng Giáo Tông phải do toàn thể tín đồ công cử và cả hai phẩm Đầu Sư và Chưởng Pháp đều có thể tranh cử đặng.Here there is an exception, the “Giao Tong” must be elected by all followers and he can be selected from dignitaries in the two ranks of Censor Cardinal and Cardinal.
Đó là sơ lược lối tuyển chọn chức sắc Cửu Trùng Đài bằng lối công cử dựa theo những điều được qui định trong quyển Tân Luật và Pháp Chánh Truyền. That summarizes the method used to select dignitaries of the Executive body by vote based on what is described in the religious books “Tan Luat and Phap Chanh Truyen”.
Nhưng hiện nay tôi nhận thấy khi tuyển chọn một chức sắc để đưa lên hàng phẩm cao hơn, thì Hội Thánh không để những chức sắc đồng phẩm tự lựa chọn với nhau mà phải luôn luôn hỏi ý kiến của Hội Nhơn Sanh, lấy quyết định của Hội Thánh, Thượng Hội và sau cùng là phán quyết của quyền Thiêng liêng bằng cách thông công. But at present I notice that when choosing a dignitary for a higher echelon the Church does not let all dignitaries of the same rank select for themselves, but always consult the Popular Council first, then the decision of the Sacerdotal Council, the decision of the High Council and finally the Supreme decision of the Divine Authority through a communication.
 Hiện giờ không có đủ chức sắc tới số ấn định trong Pháp Chánh Truyền. At present there are not enough dignitaries for each echelon as limited by the “Phap Chanh Truyen”.
Trong thời kỳ lập Đạo hầu hết các chức sắc đều do Đức Chí Tôn phong vị và cho tới bây giờ cũng có vài trường hợp ngoại lệ, một vài vị được thăng chức không do luật công cử mà do sự phong thưởng của Thiêng Liêng trong những đàn cơ (1) tại cung Đạo Đền Thánh . In the initial stages of foundation of this religion most dignitaries were appointed by God and so far there have been exceptions in which some dignitaries received a higher rank not by voting but by appointment of the Divine authority through messages received in a communication by “co but” (1) taking place at an area right in front of God’s altar at the CaoDai main Holy Temple in the Tay Ninh Holy See.
Có điều cần nói rõ là các phẩm vị hữu hình trong Hội Thánh Cao Đài đều được xem như ngang hàng với các phẩm vị của Thần, Thánh, Tiên, Phật trong thế giới vô hình.  One thing to be mentioned is that all visible titles of dignitaries in the CaoDai Sacerdotal are considered equivalent to those of angels, saints, and Buddha all ranks of Holy Spirits in the invisible world.
Mọi người đều tin tưởng như vậy. 
Lẽ dĩ nhiên khi một linh hồn rời khỏi xác thân thì những gì liên quan đến phẩm trật đều trở thành vô nghĩa những tiếng " phẩm vị thiêng liêng" mà người Cao Đài thường dùng chỉ có ý nghĩa là những trình độ tấn hóa của một chơn hồn. Of course when a soul leaves his temporal body, things such as the titles, echelon…of the earthly life become meaningless, the term “divine rank” that the CaoDaist usually use means only the level of evolution for a soul.
Những quyển sách sau đây nói rõ hơn về phận sự của từng phẩm chức sắc :For further information about the duties and services of dignitaries in each echelon the following books are recommended 
- Pháp Chánh Truyền. The Everlasting Constitution of CaoDaism
- Tân Luật. The New Law
- Đạo Luật năm Mậu Dần (1938).The religious Law of the Year of the Tiger 1938
2)- HÀNH ĐẠO NƠI HIỆP THIÊN ĐÀI2)- HOW TO SERVE IN THE "HIEP THIEN DAI"
Nơi Hiệp Thiên Đài hay là cơ quan lập pháp có hai hạng chức sắc :     The “Hiep Thien Dai” or Legislative Body has 2 categories of dignitaries,
- Hàng chức sắc cao cấp do Đức Chí Tôn phong thưởng, không thể thay thế được bằng lối công cử. high dignitaries nominated by God from the early days of CaoDai history who cannot be replace by vote,
- Hàng chức sắc thấp hơn do Hội Thánh phong thưởng tổng số không giới hạn.and lower dignitaries nominated by the Church, the total number is unlimited for this category.
Chức sắc Hiệp Thiên Đài giữ quyền tư pháp trong Đạo, họ lập những phiên tòa để xử các vụ vi phạm luật Đạo của chức sắc và tín đồ (2)Dignitaries in this body hold the power of justice in the religion, they establish courts to judge violations of religious law by dignitaries and followers (2)
Họ còn có phận sự mở những cuộc điều tra về mọi hành vi của một chức sắc để cung cấp cho Hội Thánh những tài liệu cần thiết xác định vị chức sắc đó có tuân theo luật lệ Hội Thánh hay không cùng là hạnh kiểm và công nghiệp thực sự đã làm được những gì cho nhơn sanh. they also have the duty to investigate all actions of dignitaries to supply the Church with information proving that a dignitary obeys or disobeys the Church laws as well as his behavior that he really serves for everybody.
Một người đệ tử Cao Đài có thể bắt đầu làm việc nơi Hiệp Thiên Đài với phẩm Luật sự và dần dần thăng phẩm đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn theo thứ tự như sau : Luật Sự - Sĩ Tải - Truyền Trạng - Thừa Sử - Giám Đạo - Cải Trạng - Chưởng Ấn - Tiếp Dẫn Đạo Nhơn . (Xem sơ đồ tổ chức Hiệp Thiên Đài) .   A CaoDaist disciple can begin to work in the Hiep Thien Dai at the post of “Luat Su” (student of Church Law) and gradually he can be lifted to “Tiep Dan Dao Nhon” according to the following order: -Student of Church Law (Luat Su) -Archivist (Si Tai) -Investigator (Truyen Trang) -Historian (Thua Su) -Inspector (Giam Dao) -Lawyer (Cai Trang) -Chancellor (Chuong an) -Instructor (Tip Dan Dao Nhon).
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn có công phổ độ một nước được phép cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân nếu có khuyết tịch. When an instructor succeeds in propagating CaoDaism in a country he may selected to replace one of the twelve zodiacal dignitaries if there is a vacant post.
Ngoài việc xử đoán và điều tra, chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Đài còn phải thông công với Đức Chí Tôn và các Đấng trọn lành để tiếp nhận Thánh Giáo hay là các phán lịnh tối cao trong việc điều khiển Hội Thánh.Besides the judging and investigation, high dignitaries of the “Hiep Thien Dai” also have to establish communication with God and the Holy Spirits to receive divine teachings or supreme orders in manipulating the Church.
3)-HÀNH ĐẠO NƠI CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN :3)- HOW TO SERVE IN THE "CHARITY ORGAN"
Ngoài hai con đường vừa trình bày trên đây còn có một lối khác nữa, đó là con đường Phước Thiện.    Besides the 2 plans that have been just presented we may find another path which is the charity, put under the Legislative body. 
Phước Thiện là một cơ quan đặt dưới quyền điều khiển tối cao của Hiệp Thiên Đài chức sắc Phước Thiện có 12 phẩm từ dưới lên trên như sau The twelve divine ranks for dignitaries in this organ from the lowest to the highest are as follows:
- Minh Đức, Tân Dân , Thính Thiện , Hành Thiện , Giáo Thiện , Chí Thiện.-Minh Duc, Tan Dan, Thinh Thien, Hanh Thien, Giao Thien, Chi Thien,
- Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn , Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử .- Dao Nhon, Chon Nhon, Hien Nhon, Thanh Nhon, Tien Tu, Phat Tu.
Số chức sắc ở mỗi cấp trong cơ quan Phước Thiện cũng không có giới hạn. The total number of dignitaries in each echelon of the Charity Organ is unlimited.
Sau một thời gian làm tròn phận sự theo luật định là 3 năm người đệ tử có thể thăng lên một phẩm.A disciple who has fulfilled his duty for 3 years may be lifted to the next echelon.
Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên con đường sinh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát hoặc giúp tay cho bên hành chánh thi hành luật pháp dễ dàng. Charity is an organ to maintain the temporal life, to deliver man from sorrow, it seeks ways to help the handicapped, the ignorant, the uneducated, it helps the Executive Body in applying religious laws.
 Đó là tổ chức xã hội của Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự thành hình của cơ quan nầy.It is the community welfare organization of the Church. The most important man in the formation of this organization was His Holiness Ho Phap Pham Cong Tac.
Để có được ý niệm rõ rệt hơn về những hoạt động của người đệ tử Cao Đài theo đường lối Phước Thiện, sau đây là vài điều căn bản đòi hỏi người đệ tử phải cố gắng thực hiện cho được ngay trong những bước đầu tiên sau khi thâu nhận. To better understand the charity activities by Vietnamese CaoDaist, below is a list of some essential requirements for a disciple in the Charity Organ which he must try to do from the beginning.
- Mỗi Quận Đạo phải lập ra một nhà sở Phước Thiện chánh thức, nơi nhà sở ấy mới đặng phép hội hiệp lo thương lượng làm ăn thuộc về Phước Thiện.Each religious district must establish a charity service used as a place to make plans and control all charity activities in the district.
- Mỗi Làng Đạo phải khai mở nhiều sở lương điền, công nghệ, thương mãi, các sở lương điền công nghệ, thương mại ấy phải chịu dưới quyền của sở Phước Thiện Chánh.Each religious village must organize many facilities for framing, commerce and industry; they are all put under the control of the District Charity Service.
- Nơi mỗi nhà Sở Phước Thiện chánh phải lập những cơ quan thiết dụng như là : Bảo sanh viện - Y viện - Ấu trĩ viện - Dưỡng lão đường - Học viện .Each Charity Service must establish indispensable organizations: -Maternity, Hospital, Kitchen, Garden, Home for the aged, School.
Đây là những nhu cầu dựa trên thực trạng xã hội Việt Nam, dĩ nhiên ở những xứ khác sẽ có những đòi hỏi khác. These necessities are based upon the Vietnamese social situation; of course, other countries will have different requirements.
4)- TU CHƠN4)- HOW TO SERVE IN THE MYSTICISM PRACTICE
Rời khỏi cơ quan Phước Thiện chúng ta vẫn có thể tìm thấy một con đường khác nữa bao la và huyền bí đó là con đường tu chơn.Leaving the Charity Organ we can find another path quite immense and mystic to our mind. It is the mysticism practice (tu chon).
Nơi đây chúng ta không bị chi phối bởi những luật lệ của Hội Thánh phân định từng phẩm vị phải làm gì, phải có những đức hạnh gì và điều kiện nào nhưng kỳ thật chúng ta tự đặt mình trong những luật lệ cũng không kém khắc khe.Here are not ruled directly by church law which distinguishes and requires certain work to be done, certain virtues to have as conditions for each rank if hierarchy, but in fact we put ourselves under spiritual articles as severe as those of other dignitaries.
 Nơi đây chúng ta có thể giữ cương vị một người Tín đồ cho đến suốt đời đối với Hội Thánh, nhưng phải cố gắng trau luyện tâm linh, phải lập công cùng xã hội luôn luôn. Here we may retain the title of the simple follower of the Church through all our life but we must try to perfect ourselves and really serve society forever.
 Cho đến bây giờ tôi chưa tìm thấy bộ luật nào của Hội Thánh riêng cho những người tu hành theo lối nầy, chỉ có lời chỉ dẫn của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, người điều khiển cơ quan Hiệp Thiên Đài, thiết tưởng có thể xếp vào đây được. So far, I have not seen any particular law for CaoDai disciples going on this way. There is some guidance by His Holiness Ho Phap Pham Cong Tac which I think is rather suitable to be placed here.
(1) Cơ bút là một hình thức thông công dùng hai đồng tử để diển tả Thánh ý bằng cách viết chữ trên một miếng ván, dụng cụ dùng để viết gọi là cái cơ hình giống như cái giỏ có cần dài và một cái mõ dùng để viết.(1) Co but is a means of communication in which 2 mediums interpret Holy thoughts by writing letters on a board, the device used to write has the form of a basket with a long bill.
(2) Còn có một loại tòa án khác nữa gọi là Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Đài tức là Hội Đồng tư pháp tối cao bên Cửu Trùng Đài(2) There is another type of court named “Toa Tam Giao Cuu Trung Dai”, a supreme judicial counsel of the “Cuu Trung Dai”.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *