Chương III: Đời sống của người đệ tử Cao Đài (Phần 3/4)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
PHƯƠNG LUYỆN KỶ
ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO
METHOD OF TRAINING THE SELF
TO ENTER THE THIRD WAY OF CAODAISM
- Phải biết thân thích cùng cả nhân vật tức là tìm nguyên nhân do của vạn linh và chí linh.-Be closely relatived to all people, i.e. come back to the source of all living creatures and spirits.
- Phải ân hậu và khoan hồng.-Be graceful and tolerant.
- Phải thanh nhàn đừng vị kỷ.-Be free in your mind, never  selfish.
- Phải bình tỉnh, nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của họa, phước, buồn, vui , tập tánh không không đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh.-Be peaceful, calm, i.e., do not  be influenced by bad or good luck, merriness or sadness. Ultimate being, accept happiness and sorrow , but do not let the poisonous barbs of happiness and sorrow permeate your true nature.
- Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ.-Be generous, kind and forgiving.
- Phải vui vẻ, điều hòa, tự chủ và quyết đoán.-Be merry, moderate, self controlled and decisive.
- Giữ linh tâm làm căn bổn, Hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu .-Conscience is the principle for all. Have filial piety to God and the Holy Mother.
PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM
VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH THIÊN LƯƠNG
METHOD OF TRAINING THE CONSCIENCE
BECAUSE IT IS FROM GOD’S LIGHT
- Đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu, ngoài ra là của bỏ là đồ vô giá. -Faith with wisdom are the most valuable treasure, anything else is wasteful.
- Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đặng.-Who hates his enemy cannot be a calm and just man.
- Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.-Who does not hate will win over his enemy.
- Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhơn sanh nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu hận oán ghét.Hate is the greatest sorrow of a human being therefore, a good man never thinks of or leaves it out.
- Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ.-Win your anger for not making others angry.
- Lấy thiện mà trừ ác.-Use  good to overcome evil.
- Lấy nhơn nghĩa trừ bạo tàn.-Use kindness to overcome savagery.
- Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi.-Be generous to overcome selfishness.
- Lấy chánh trừ tà.-Use  right to overcome  wrong.
- Ấy là đường thương huệ kiếm.That is the Magic Sword of Wisdom.
LUYỆN THÂN LUYỆN TRÍ
METHOD OF MENTAL TRAINING
- Ẩm thực tinh khiết.  -Eat pure food
- Tư tưởng tinh khiết. -Think pure thoughts.
- Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn, Phật Mẫu. -Have strong faith in God and the Holy Mother.
- Thương yêu vô tận. -Love immensely.
- Ấy là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế nầy.That is the key to unlock the “Bat Quai Dai” right in this earthly life.
Thực ra những lời chỉ dẫn nầy áp dụng cho tất cả mọi tín đồ chứ không riêng gì cho kẻ tu chơn. In fact, this guidance can be applied to all disciples, not just for mystic disciples.
Ngoài ra còn có một chương trong bộ Tân Luật Cao Đài có liên quan đến đời sống người tu chơn riêng về phương diện luyện Đạo, chương nầy gồm 8 điều khoản và vài lời giới thiệu như sau :Besides, the CaoDai New Law contains one chapter dealing with the life of the mystic student, enveloping in eight articles and an introduction originally in Vietnamese, an outline of their life.
Tịnh thất là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện. A Cloister is a tranquil place for the mystical practice of the disciple.
Muốn vào nhà tịnh thất phải tuân y những điều lệ như sau :To get into a cloister the disciple must obey the following rules
Điều thứ nhất  : Trong hàng tín đồ ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giới từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào tịnh thất mà nhập định.First :                Those who are able to fulfill all their family duties and maintain a permanent vegetarian diet for at least 6 successive months may be accepted to practice contemplation in a cloister.
Điều thứ hai  : Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.Second:            He must have a friend who is more advanced in mysticism to guide him and a second one to help him.
Điều thứ ba  : Cấm không đặng thư tín vãng lai với người ngoài trừ ra thân nhân, song phải có người tịnh "tịnh chủ" xem trước.Third:               Relation by mail with outsiders is not permitted except with family relations but mail must be controlled first by the chief of cloister.
Điều thứ tư  : Cấm người ngoài không được vào nhà tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.Fourth:             No outsider, even dignitaries or family relations are permitted to come into the cloister.
Điều thứ năm  : Cấm không được chuyện vãng với người ngoài trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm, song cũng phải có phép người tịnh chủ cho.Fifth:                Talking with an outsider is not permitted except with parents or family relations, but there must be permission from the cloister chief first.
Điều thứ sáu  : Nhập tịnh thất rồi phải tuyệt trầu, thuốc và không ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.Sixth:                The mystic student must stop smoking, and chewing betel, he is allowed to eat nothing except daily meals.
Điều thứ bảy  : Phải giữ cho chơn thần an tịnh đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.Seventh:           The mystic student must keep his higher mental state in peace, not let his conscience be moved, live in harmony with others, not speak loud, try to help and guide each other in a religious way.
Điều thứ tám  : Phải tuân lịnh của một tịnh chủ , phải y theo giờ khắc đã định mà thực hành công phu tu luyện.Eighth:             The mystic student must obey the cloister chief’s order, each one must follow his own time able to practice mysticism.
Có ba nơi luyện đạo là Trí Giác Cung độ chừng 7 cây số về phía Đông Nam Tòa Thánh Tây Ninh, Trí Huệ Cung độ chừng 9 cây số trên cùng một hướng, nơi thứ ba dự định sẽ xây cất trên núi Bà Đen độ chừng 8 cây số về phía Bắc Tòa Thánh, công cuộc kiến trúc chưa hoàn tất.There are 3 places for mystical practice, one named “Tri Giac Cung” about 7 (3?) kilometers southeast of the Tay Ninh Holy See, another named “Tri Hue Cung” about 9 (?) kilometers in the same direction. The third place was designed to be on the Ba Den mountain, about 8 kilometers north of the Holy See, but the building has not been finished yet.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc khuyên mọi người nên bắt đầu hành đạo bằng cách phụng sự vạn linh  trước đã, chỉ khi nào mình cảm thấy đã lập công lập ngôn, lập đức đầy đủ thì mới có thể theo đuổi việc luyện đạo.HH Ho Phap Pham Cong Tac advised everybody to begin the religious life by serving first all living creatures, only when the disciple felt himself that he had served for this earthen life satisfactorily through 3 ways-deeds, words and virtue- would be able to follow mysticism practice.
Mọi sự bắt đầu quá sớm, trên con đường nầy trong khi ba thể xác thân,vía phách,trí não của người đệ tử chưa được chuẩn bị để có đủ khả năng đón nhận những nguồn năng lực huyền bí vốn là sức sống tuôn tràn xuống mãnh liệt sẽ đưa tới thất bại hoàn toàn.Anyone beginning to soon on this path while the 3 bodies-physical, astral, and mental- of the disciple are not yet prepared to receive the mystic source of energy, which is the living ness, pouring in him day and night will lead to complete failure.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *