Divine Teaching of the Jade Emperor, introducing Himself and announcing the names of the twelve disciples.

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
NOEL 1925 - Thánh Giáo của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế đến xưng danh hiệu lần đầu và chỉ tên 12 người Môn đệ trước hết
Divine Teaching of the Jade Emperor, introducing Himself and announcing the names of the twelve disciples.
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
JADE EMPEROR, or CAO DAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT,
TEACHING THE GREAT WAY FOR THE SOUTHERN QUARTER

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
I have reigned supreme for millennia.
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên
Those who improve themselves spiritually will receive blessings.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
The miraculous way has been taught and followed
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Throughout the world for millennia.
Ðêm nay, 24 Décembre phải vui mầng vì là ngày của ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái-Tây (Europe).
Rejoice this day, the 24th of December, the anniversary of my arrival in Europe to teach the Way!
Ta rất vui lòng mà thấy đệ-tử kính mến ta như vậy.
Your allegiance brings much joy to me.
Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta (Nhà của M. C...).
Blessings will fill this house.
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta.
The time has come, so be ready to receive my instruction.
Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.
More miracles will manifest to further persuade you.
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành;
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh.
HƯỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.

CHIEU KY TRUNG do dan HOAI SANH
BAN dao khai SANG QUI GIANG thanh;
HAU DUC TAC CU thien dia canh.
HUON MINH MAN** dao thu dai danh.
(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của mười hai người môn đệ trước hết là của Ðức Ngọc-Hoàng-Thượng-Ðế, còn ba chữ xiêng lớn trong câu chót là tên ba vị hầu đàn). ** The capital letter words are the names of the first 12 disciples of the Supreme Being. The last three names of the last verse are the names of the seance participants

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *