Divine Teaching regarding Spiritism and Automatic Writing

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
3 Janvier 1926 - Thánh-giáo về việc thủ-cơ chấp-bútDivine Teaching regarding Spiritism and Automatic Writing
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
JADE EMPEROR, OR CAODAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT,
TEACHING THE GREAT WAY TO THE SOUTHERN QUARTER:
Thủ cơ - Chấp bútSPIRITISM OR AUTOMATIC WRITING.
Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thần, tâm, tịnh mới xuất Chơn-Thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy: Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn-Thần nói lại mà viết ra, mường- tượng như con đặt để, con hiểu đặng vậy.In spiritism, the medium must meditate deeply so that his spirit will then be able to come to Me, listen to My instructions, and have his body to write down the messages.
CHƠN-THẦN là gì?What is a spirit?
Là nhị xác thân (périspit) là xác thân thiêng-liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu.The spirit is your second body. It is very difficult for the spirit of a human being to transcend the physical body.
Cái Chơn-Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. The spirits of Saints, Immortals, and Buddhas are very marvelous and immortal.
Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du thiên ngoại. cái Chơn-Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt thầy.The spirit of an enlightened person may transcend the body and even travel the universe. Only the spirit may approach Me.
Như chấp cơ mà mê, thì Chơn-Thần ra trọn vẹn khỏi xác. Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo; Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra ngoài, nói tên chữ trật, nó nghe đặng không chịu: Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy. When the basket with beak is used in spiritism, if the person is unconscious, the spirit may then leave the physical body, hear My instructions, and have the body transcribe the messages. If the interpreter’s reading is incorrect, the medium's spirit will not agree with the interpretation. They will be obliged to write again.
Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho Thần con bất định một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà viết, ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn-Khôn, tinh thông vạn vật đặng. In the other form of spiritual contact known as automatic writing, or inspired writing, I will come to you and make your spirit unstable for a while. During that time, your spirit will be able to listen to Me. Your hand will obey and write. In this form of spiritual contact, I cooperate with you so that you can reach Universal Truths.
Trước khi thủ cơ hay là chấp bút, thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng tắm gội cho tinh khiết; rồi mới đặng đến trước Bửu- Ðiện mà hành sự, chẳng nên thiếu sót mà thất lễ. Before the session, one must purify both mind and body-do not omit this purification or you risk failure.
Nếu chấp cơ phải để ý thanh bạch không đặng tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tấn mà xuất ngoại xác đến hầu dạy việc. To practice well, one should keep one's mind pure, not encumbered by everyday living matters, and keep the hands cleansed and deodorized. Deep meditation will allow one's spirit to transcend the body and communicate with Me.
Phải có một chơn-linh tinh tấn mới mầu nhiệm huyền diệu; phải trường trai mới đặng linh-hồn tinh tấn; phải tập tánh chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh. The mediums should be chosen for their advanced spirit so that the session will be fruitful. They should practice vegetarianism, and train themselves toward being completely balanced (as good as Saints, Immortals, and Buddhas) to be able to properly achieve the purpose of the session and transmit the teachings.
Kẻ phò cơ chấp bút cũng như Tướng-Soái của Thầy để truyền Ðạo cho thiên hạ. They are considered My assistants in the propagation of the Way.
Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường. Còn việc truyền thần lấy điển quang, thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật. Spiritual contact cannot be taken lightly. In the reception of vibrations from the spirit, each person has personal vibrations which may be influenced by their own emotions and personality and may interfere: subsequently these writings may not be correct. One should take caution in setting up sessions and in recognizing the authenticity of the writings.
Vậy khi nào chấp cơ phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành.

So, after each spiritism session, you have to wait for My approval before any implementation.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *