Quỷ tử mẫu mất con

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Quỷ tử mẫu là vợ của vua quỷ thần Bát-xà-ca, có một vạn người con, chúng đều có sức mạnh của đại lực sĩ. Người con út tên là Tần-già-la.

Quỷ tử mẫu rất hung ác, yêu nghiệt và tàn bạo, thường giết con nít của người ta ăn thịt. Nhân dân bị nó gây tai họa, họ mới đến bạch Phật, mong Ngài cứu nạn.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bắt đứa con út của bà là Tần-già-la bỏ dưới bình bát của Ngài. Khi ấy, Quỷ tử mẫu đi khắp thiên hạ tìm con, đi suốt bảy ngày mà chẳng tìm thấy, bà đau đớn buồn khổ. Bà nghe người ta nói: “Đức Thế Tôn có nhất thiết trí”, bà vội đến chỗ đức Phật hỏi thăm hiện nay con bà ở đâu. Lúc này đức Phật mới bảo rằng:

– Ngươi có tới một vạn người con, mới chỉ mất một đứa, cớ sao ưu sầu, khổ não tìm kiếm như vậy? Còn người dân ở thế gian, chỉ có một đứa, hoặc có ba đứa, năm đứa mà ngươi đành đoạn giết hại, họ sẽ khổ sở như thế nào?

Quỷ tử mẫu bạch Phật:

– Nếu tìm được Tần-già-la, con thề suốt đời không giết hại con của người khác nữa!

Đức Phật liền cho Quỷ tử mẫu thấy Tần-già-la ở dưới đáy bình bát của Ngài. Bà dùng hết sức lực nhưng không thể đem con ra được, bà cầu xin đức Phật, Phật dạy:

– Nếu hôm nay ngươi chịu thọ tam qui, ngũ giới, suốt đời không sát sanh, Ta sẽ trả con lại cho ngươi.

Quỷ tử mẫu vâng lời Phật dạy, bà thọ tam qui và giữ năm giới. Khi bà thọ trì xong, đức Phật liền trả con lại cho bà. Đức Phật dạy:

– Ngươi hãy khéo thọ trì giới. Vào thời đức Phật Ca-diếp, ngươi là đứa con út thứ bảy của vua Yết-nị, có tạo công đức lớn, nhưng vì không trì giới mới thọ thân hình quỷ như vậy.

Nguồn: http://www.daitangkinhvietnam.org/node/4426

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *