Trường hợp của Brian N STE

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Experience Description (Trải Nghiệm Cận Tử)

01/28/2021

Before I share my near death life experience I’ll tell a story that goes back almost 20 years that needs to be told to understand my experience.

Trước khi chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình, tôi muốn kể một câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 20 năm, điều cần thiết để hiểu trải nghiệm của tôi.

I lost faith in God and organized religion after the Catholic Church pedophilia scandal in the 1990s which deeply hurt me so I went out on a two-decade search for the truth. I wanted ‘proof’ of God and eternal life.

Tôi đã mất niềm tin vào Chúa và tôn giáo có tổ chức sau vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em của Giáo hội Công giáo vào những năm 1990, điều đó đã khiến tôi tổn thương sâu sắc. Vì vậy, tôi đã bước vào hành trình tìm kiếm sự thật kéo dài hai thập kỷ. Tôi muốn có "bằng chứng" về Thượng Đế và sự sống vĩnh hằng.

As a child I was an altar boy, both parents were CCD teachers at our church and my father was the DJ for the Catholic Youth Organization dances.

Thuở nhỏ, tôi là một chú giúp lễ. Cả bố mẹ tôi đều là giáo viên giáo lý tại nhà thờ và bố tôi còn là DJ cho các buổi nhảy của Tổ chức Thanh niên Công giáo.

It was unconscionable to learn everything I trusted and believed in was crumbling right in front of me.

Thật là tàn nhẫn khi biết được mọi thứ tôi tin tưởng và quý trọng lại đang sụp đổ ngay trước mắt.

How could our spiritual leaders do such a thing and compromise our faith?

Làm sao những người lãnh đạo tinh thần của chúng ta lại có thể làm điều như vậy và hủy hoại niềm tin của chúng ta?

There were so many questions to ask, so many to be answered so I started my journey to seek the truth wherever it led me.

Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, quá nhiều điều cần được lý giải, vì vậy tôi đã bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, bất kể nó dẫn tôi đến đâu.

Being a logical rational thinker, my analytical side wanted to dissect the only source I knew at the time, the bible, for answers.

Là một người tư duy logic và lý trí, bản chất phân tích của tôi muốn mổ xẻ nguồn tri thức duy nhất tôi biết lúc bấy giờ - Kinh Thánh, để tìm kiếm câu trả lời.
I was looking at the bible in a critical way for contradiction and errors.

Tôi xem Kinh Thánh một cách nghiêm túc để tìm ra những mâu thuẫn và sai sót.

I intended to find fault and disprove it or accept it and put doubt behind me. The process was almost painful and sacrilegious.

Mục đích của tôi là tìm ra lỗi và bác bỏ nó, hoặc chấp nhận nó và gạt bỏ nghi ngờ sang một bên. Quá trình này gần như đau đớn và phạm thượng.

However, I felt compelled to ask the tough questions as I needed to know in my heart there was a purpose to my life and more importantly, if there was an afterlife.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy bị thúc ép phải đặt ra những câu hỏi khó khăn vì tôi cần biết trong tim mình rằng cuộc sống của tôi có ý nghĩa và quan trọng hơn, liệu có cuộc sống sau khi chết hay không.
It made no sense to me to be born, have experiences, learn, and become wise just to end when it’s our time to die. Điều đó thật vô nghĩa với tôi khi được sinh ra, trải nghiệm, học hỏi và trở nên khôn ngoan chỉ để kết thúc khi đến thời điểm chúng ta phải chết.
There had to be a reason I was born, a purpose to my existence. Phải có một lý do tôi được sinh ra, một mục đích cho sự tồn tại của tôi.
I couldn’t accept that life was just a biological anomaly without divine creation. Tôi không thể chấp nhận rằng cuộc sống chỉ là một sự bất thường về mặt sinh học mà không có sự sáng tạo thiêng liêng nào.
**Looking back** **Nhìn lại**
When my son Colin was born in 2005, I started to read every agnostic text, any and every religion to learn about God and the afterlife from every source available to me. Vào năm 2005, khi con trai tôi là Colin chào đời, tôi bắt đầu tìm hiểu về Thượng đế và thế giới bên kia. Tôi đã đọc tất cả các văn bản về thuyết bất khả tri, nghiên cứu mọi tôn giáo có thể để tiếp cận vấn đề này từ mọi nguồn tư liệu sẵn có.
Each had its own interpretation of God, different names, different creation stories, however, they all seemed to tell the same tale. Mỗi tôn giáo đều có cách giải thích riêng về Thượng Đế, những cái tên khác nhau, những câu chuyện sáng tạo khác nhau, tuy nhiên, tất cả đều dường như kể cùng một câu chuyện.
Ultimately, I had an overwhelming feeling of truth from reading different religions throughout history and not just a single source. Cuối cùng, qua việc nghiên cứu nhiều tôn giáo khác nhau xuyên suốt lịch sử chứ không chỉ một nguồn duy nhất, tôi có được một cảm giác chân lý mãnh liệt.
From the oldest recorded, the Mahabharata compiled from 8-9 century BCE, the first monotheistic religion Zoroastrianism 6th century BCE, Sethian Gnosticism 2nd -3rd century CE, dead sea scrolls 2nd century CE, none of these had the answers I sought. Từ ghi chép lâu đời nhất, Mahabharata được tổng hợp từ thế kỷ 8-9 TCN, tôn giáo độc thần đầu tiên là Zoroastrianism thế kỷ thứ 6 TCN, thuyết Ngộ đạo Sethian thế kỷ thứ 2-3 CN, các cuộn sách Biển Chết thế kỷ thứ 2 CN, không một nguồn tài liệu nào trong số này mang đến cho tôi câu trả lời mà tôi tìm kiếm.
I took a break from my studies in 2009 when I went through heartbreak and divorce. Vào năm 2009, tôi đã tạm dừng việc học hành do phải trải qua cú sốc tình cảm và biến cố ly hôn.
I had horrible anxiety that coated my heart from the minute I woke until I slept, even my dreams were stained with pain. Từ khoảnh khắc mở mắt cho đến lúc chìm vào giấc ngủ, một cơn lo âu khủng khiếp bủa vây lấy tôi, nặng trĩu lên tim như một lớp áo khoác dày. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ, nỗi đau ấy vẫn đeo bám, nhuốm màu xám xịt lên từng khung cảnh.
Christmas that year was depressing since I didn’t have my sons with me. Giáng sinh năm đó thật đáng buồn vì tôi không có các con trai bên cạnh.
The months of pain were too much to bear, I remember calling out, crying out to God to take this pain away. Nỗi đau kéo dài hàng tháng trời là quá sức chịu đựng, tôi nhớ mình đã kêu lên, kêu gào Thượng Đế hãy xua đi nỗi đau này.
I said this in Jesus’ name ‘Please take my pain away, if you ever loved me as your child please save me, I cannot take this pain one more day’ and immediately I was filled with love and the pain was gone. Tôi đã nói điều này trong danh Chúa Giê-xu ‘Xin hãy xua tan nỗi đau của con, nếu Ngài từng yêu con như con của Ngài, xin hãy cứu con, con không thể chịu đựng nỗi đau này thêm một ngày nào nữa’ và ngay lập tức tôi được lấp đầy bởi tình yêu thương và nỗi đau đã biến mất.
I regained my faith on that day but the questions lingered, renewing my interest for information to continue my studies and quest for truth. Ngày hôm đó, niềm tin của tôi được củng cố, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó, thôi thúc sự ham học hỏi và thôi thúc tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm chân lý.
It seems the closer we come to the truth the more we can be deceived and led astray. Có vẻ như chúng ta càng đến gần với sự thật thì chúng ta càng dễ bị lừa dối và đi lạc đường.

https://www.nderf.org/Experiences/1brian_n_ste.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *