Những câu nói của Krizziz trong game Liên Quân

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Krizziz và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Krizziz trong game liên quân.
Krizziz Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Krizziz
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
Krizziz In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Krizziz
I miss those days when I didn’t have to do a thing. – Ta nhớ những người ta không phải làm bất cứ thứ gì.
Hashash
Assemble – Tập hợp
Wow, am I on a roll today? – Wow, liệu hôm nay ta có tiếp tục chiến thắng nữa không?
Are you sure you have the right guy? – Ngươi có chắc là ngươi có đúng người?
Can’t we all just get along? – Tất cả chúng ta không thể hòa thuận sao?
Just follow me – Chỉ cần theo ta
What’s next? – Chuyện gì tiếp theo?
You gotta do what you gotta do even when you’re hungry. – Cậu phải làm những gì cậu phải làm ngay cả khi cậu đói.
Shhhh! Silence – Sịt! Im lăng nào.
The meaning of life: breathe, eat and sleep. – Ý nghĩa của cuộc sống: thở, ăn và ngủ.
Well, after all I am a descendant of dragons – Chà, sau tất cả, ta là hậu duệ của loài rồng.
Oh yess! – Ồ Đúng!
I can’t look at blood. Help! – Ta không dám nhìn vào máu! Cứu!
Careful – Cẩn thận
Eat, sleep, repeat. – Ăn, ngủ, lập lại.
I will deliver when I promise. – Ta hứa là ta sẽ làm.
Just one more bite – Cho cắn thêm cái nữa thôi.
I learned that from Ybneth – Ta học được từ Ybneth.
Death sound – Âm thanh lúc chết (Loại 1)
Death sound – Âm thanh lúc chết (Loại 2)

End of Krizziz hero quotes / Kết thúc các câu nói của Krizziz

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

  • 1
    Share

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top