Tại sao nước biển mặn?

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Salt in the sea, or ocean salinity, is mainly caused by rain washing mineral ions from the land into water. Carbon dioxide in the air dissolves into rainwater, making it slightly acidic. When rain falls, it weathers rocks, releasing mineral salts that separate into ions.

Muối trong biển, hay độ mặn đại dương, chủ yếu là do mưa rửa trôi các ion khoáng từ đất vào đại dương. Khí cacbonic trong không khí hòa tan vào nước mưa, làm cho nó có tính axit nhẹ. Khi mưa rơi xuống, đá bị bào mòn, giải phóng các muối khoáng phân tách thành các ion.

NHM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *