Có bao nhiêu thiên hà?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

200 billion

However later observations with the New Horizons space probe from outside the zodiacal light reduced this to roughly 200 billion.

200 tỷ

Tuy nhiên, những quan sát sau đó với tàu thăm dò vũ trụ New Horizons từ bên ngoài ánh sáng hoàng đạo đã giảm con số này xuống còn khoảng 200 tỷ.

Wikipedia

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *