DNA ở đâu?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

nucleus
DNA exists inside the nucleus of each of the body’s cells. Portions of it are tightly bound into packages known as chromosomes. Most people have 23 pairs of chromosomes, for a total of 46 pairs.

nhân tế bào
DNA tồn tại bên trong nhân của mỗi tế bào trong cơ thể. Các phần được liên kết chặt chẽ thành nhóm được gọi là nhiễm sắc thể. Hầu hết mọi người có 23 cặp nhiễm sắc thể, với tổng số 46 cặp.

National Geographic

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *