DNA là gì? (Trả lời ngắn)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Deoxyribonucleic acid, more commonly known as DNA, is a complex molecule that contains all of the information necessary to build and maintain an organism. All living things have DNA within their cells. … In other words, whenever organisms reproduce, a portion of their DNA is passed along to their offspring.

Axit deoxyribonucleic, thường được gọi là DNA, là một phân tử phức tạp chứa tất cả các thông tin cần thiết để xây dựng và duy trì một sinh vật. Tất cả các sinh vật sống đều có DNA trong tế bào của chúng. … Nói cách khác, bất cứ khi nào sinh vật sinh sản, một phần DNA sẽ được truyền cho con cái của chúng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *