Nhân tế bào nằm ở đâu?

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

The nucleus is located toward the center of the cell because it controls all of the cell’s movements, the cell’s feeding schedule and the cell’s reproduction. Its central location enables it to reach all parts of the cell easily.

Nhân tế bào nằm về phía trung tâm của tế bào vì nó kiểm soát tất cả các chuyển động của tế bào, lịch trình nuôi dưỡng của tế bào và sự sinh sản của tế bào. Vị trí trung tâm cho phép nó tiếp cận tất cả các phần của tế bào một cách dễ dàng.

Sciencing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top