Tế bào trong người là gì?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Cells are the basic building blocks of all living things. The human body is composed of trillions of cells. They provide structure for the body, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy, and carry out specialized functions.

Tế bào là khối cấu tạo cơ bản của mọi sinh vật. Cơ thể con người được cấu tạo bởi hàng nghìn tỷ tế bào. Chúng cung cấp cấu trúc cho cơ thể, tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ thức ăn, chuyển hóa các chất dinh dưỡng đó thành năng lượng và thực hiện các chức năng chuyên biệt.

medlineplus

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *